نویسنده = زهرا کرمانیها
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاًثیر زمان های مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های گیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 55-62

زهرا نادیا شریفی؛ شبنم موثقی؛ زهرا کرمانیها؛ عارفه عرفاتی؛ امیر قاسمی