نویسنده = زهرا فتحی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعات فراساختاری و بافت شناسی برگ و ریشه گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تیمار نانولوله های کربن چند دیواره

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-10

زهرا فتحی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده آخرت؛ طاهر نژاد ستاری