نویسنده = سارا سعادتمند
تعداد مقالات: 1
1. اثر تنظیم کننده رشد مپی کوات کلراید بر پارامتر های رشد ارقام جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 37-52

مصطفی جعفری؛ سارا سعادتمند؛ محمدرضا زنگی؛ علیرضا ایرانبخش