کلیدواژه‌ها = شوری
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه اثر تغییرات شوری محیطی بر شاخص های خونی و ترکیب لاشه در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 35-44

امیرپرویز سلاطی؛ رضا فرشادیان؛ سعید کیوان شکوه؛ حسین پاشازانوسی


2. اثر تنظیم کننده رشد مپی کوات کلراید بر پارامتر های رشد ارقام جدید پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 4، پاییز 1396، صفحه 37-52

مصطفی جعفری؛ سارا سعادتمند؛ محمدرضا زنگی؛ علیرضا ایرانبخش