تعداد مقالات: 166
1. اثر داروی وارفارین بر تکوین قشر مخچه زاده‌های نر موش صحرایی

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 1-8

مینو محمودی؛ منا بارودابی؛ سیامک شهیدی


8. اثر هیپولیپیدمیک اسانس شوید در موش‌های صحرایی هیپرلیپیدمیک

دوره 9، شماره 1، زمستان 1395، صفحه 1-10

طیبه مرادخانی؛ مریم عیدی؛ علیرضا سعیدی نیا


9. بررسی ویژگی‌های تشریحی، عملکردی گیاه نیشکر (Saccharum officinarum L.) و میزان پتاسیم خاک در پاسخ به نیترات پتاسیم

دوره 9، شماره 2، بهار 1396، صفحه 1-12

مریم کلاهی؛ سبحان موسوی؛ حسین حاج شرفی؛ مهدی مساواتی؛ محمد حسین شیخ رضایی؛ الهام صفار؛ عاطفه کرد زنگنه


10. بررسی اثرات کاربرد توام اسکوپولتین و نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز بررگ زایی در مدل پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه

دوره 9، شماره 3، تابستان 1396، صفحه 1-12

پریسا زمانی عصمتی؛ جواد بهارآرا؛ علیرضا ایرانبخش؛ طیبه رمضانی


13. مطالعات فراساختاری و بافت شناسی برگ و ریشه گیاه کرچک (.Ricinus communis L) تحت تیمار نانولوله های کربن چند دیواره

دوره 10، شماره 2، بهار 1397، صفحه 1-10

زهرا فتحی؛ رمضانعلی خاوری نژاد؛ هما محمودزاده آخرت؛ طاهر نژاد ستاری


16. بررسی بقا و چسبندگی سلول های استئوبلاست مشتق شده از سلول های بنیادی مزانشیمی کشت داده شده بر روی داربست PLGA/HA

دوره 11، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-14

مژده صالحی؛ جعفر آی؛ نسرین لطفی بخشایش؛ شیوا ایرانی؛ سمیه ابراهیمی باروق


19. مطالعه تشریحی ساقه 6 گونه از جنس Stachys

دوره 11، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 1-8

محمد مهدی دهشیری؛ مریم آزادبخت


20. مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro

دوره 12، شماره 1، زمستان 1398، صفحه 1-12

رباب ابراهیمی باروق؛ سید جمال هاشمی؛ روشنک داعی؛ صادق خداویسی؛ پگاه آردی؛ شیما پارسای


21. شناسایی مولکولی و بررسی فیلوژنی قورباغه های مردابی در جنوب‌ شرق استان تهران با استفاده از توالی ژن srRNA 12 میتوکندریایی

دوره 12، شماره 2، بهار 1399، صفحه 1-10

سیامک یوسفی سیاه کلرودی؛ فریده چناری؛ مینا بابایی؛ مهیار یوسفی سیاه کلرودی


24. کاهش زیستی آلومینیوم از محیط زیست با استفاده از گیاه لیسیانتوس

دوره 8، شماره 2، بهار 1395، صفحه 9-20

فائزه قناتی؛ زینب السادات هاشمی