ارزیابی خصوصیات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و آناتومیکی گونه‌ی خلر(Lathyrus stavius)در پاسخ به تنش آلودگی نفتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اثر تنش آلودگی نفتی بر کاهش رشد گیاه از واضح‌ترین پاسخ‌های گیاهان به تنش آلودگی نفتی است. بطور کلی می‌توان گفت که گیاهان جهت بالا بردن مقاومت خود به تنش آلودگی نفتی تغییرات فیزیولوژیکی، مورفولوژیکی و آناتومیکی از خود نشان می دهد که این تغییرات بر حسب گونه متفاوت است. هدف از این تحقیق بررسی مقاومت گونه‌ی خلر (Lathyrus stavius) و تغییرات رویشی و آناتومیکی صورت گرفته بر روی ساقه این گیاه در برابر آلودگی نفتی می‌باشد.
در این مطالعه  اثرغلظت‌هایمختلفنفت خامسبک(1، 2، 3 ،4 درصد)بر رشد گونه‌ی خلر (Lathyrus stavius) در مدت 2 ماه در قالب یک طرح کاملا تصادفی بررسی شد. و پس از آن مطالعات مورفولوژیکی و آناتومیکی برروی گونه فوق انجام گرفت.
نتایج حاصل نشان دادکه باافزایش غلظت نفت سبک در خاک کاهش معنی‌داری در پارامترهای رویشی اتفاق می‌افتد. همین طور تغییرات ظاهری در ساقه و برگ نیز تغییراتی را در اپیدرم، پارانشیم و آوندها شاهد بودیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of physiological and morphological and anatomical characteristics of Lathyrus stavius species in responding towards the oil pollution stress

چکیده [English]

Effect of oil contamination on reduction of the plant growth is one of most obvious responses of plants to oil pollution stress; in generally to say that plants in order in increase to their resistance against oil pollution stress have under age functional changes, anatomical changes and histological changes, these changes vary depending on the species. The purpose of this research is to examine the resistance of lathyrusstavius species and to show the vegetative to this plants stem during its exposure to oil pollution. In this survey, the effect of the light crude oil indifferent concentration (1.2.3.4) on the growth of this species at 2 month in Completely Randomized Design (CRD) was investigated. After that, the morphological and anatomical studies and researches on species been fulfilled. Result showed that increasing oil pollution due to decreasing growth parameter was significantly (p≤0.05). Also in this survey we observed leaves, stem and root appearance changes and some changes epidermis, parenchyma and in vessels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pollutant
  • Fabaceae
  • Environmental
  • Light crude oil
  • Oil hydrocarbons

درکشورهایتولیدکنندهنفت،اینمادهبه عنوانیکیازبزرگ‌ترینآلوده کننده‌هایمحیطزیستبه شمارمی­رود. رهاشدننفتدرخاک وآببههنگام استخراج،حملوپالایش سببآسیبجدیبه اکوسیستم‌هاومحیطزیستمی‌شود.درنفتترکیباتی وجودداردکهبرایانسانوموجوداتخطرناک بودهو می‌تواندسببمرگ درموجوداتویاایجادآسیب‌های جدیمثلسرطاندرانسانشود [6]ایندستهازآلاینده‌هایآلی پایداریزیادیدرخاکدارندوانباشتهشدنتدریجیآنهادر خاکدرطولزمان،نهتنهاموجباختلالدرکارکردطبیعی خاکمانندکاهشعملکردمحصولاتکشاورزی می­شود[8]. نفت خام با کاهش سطح مواد مغذی یا افزایش سمیتشرایط نامطلوبی برای رشد گیاه فراهم می‌کند [26] گونه‌هایگیاهیمتنوعبهدلیلویژگی­های مورفولوژی و فیزیولوژی مختلف تاثیرپذیریمتفاوتینسبتبهآلاینده‌هایگیاهیدرخاکآلودهبهدرصدهایمختلف نفت خامدارند که ازلحاظعملکردوتوانتولیدخاکحائزاهمیتهستند[18]. تأثیرات فیزیکی نفت بر روی گیاهان با پوشاندن قسمت‌های هوایی گیاه، سدی در برابر جذب اشعه­های مورد نیاز فتوسنتز ایجاد می‌کند. همچنین، ضمن پوشاندن سطح خاک، عدم تهویه کامل خاک را نیز سبب می‌شود [4]. اما در مقابل آن استفادهازسیستم‌هاییمبتنیبرگیاهسبزبرایرفع یاکاهش آلودگی،بخش اعظمازتحقیقاتومطالعات علمیرااخیراًبهخوداختصاص دادهاست. دراینراستا اصطلاح گیاهپالایی برایازبینبردنویا کاهش آلودگیخاک،آبورسوباتبه کارمی رود [12]. برای این منظور جهت استفاده از گیاهان در فرآیند گیاه پالایی لازم است که ابتدا مقاومت این گیاهان در خاک‌های آلوده به هیدروکربن‌های نفتی و تغییرات به وجود آمده در سیستم آن­ها بررسی شود. براساس مطالعات انجامگرفتهدرگذشته،از گرامینه‌هابه واسطهدارابودن سیستمریشه‌ایگستردهو شبکه‌ایبهعنوانگیاهانمناسب دررفعآلودگیخاک وگیاهپالایینامبردهشدهاست [14]. همچنینگیاهانخانوادهبقولاتبهدلیلتثبیت ازتوتأمیننیتروژنموردنیازخاک،شانس بیشتری برایزندهماندندرخاک آلودهکسبکرده‌اند،اینامر باعثشدهتااینگروهازگیاهاننیزدرفرآیندهایگیاه پالاییموردتوجهقرارگیرند [14].نتایج متفاوتی از بررسی تاثیر هیدروکربن‌های نفتی بر رشد گیاهان وجود دارد که برخی از آن‌ها در بر دارنده کاهش پارامترهای رویشی در خاک آلوده است [24]. مطالعات دیگر حاکی از کاهش درصد جوانه‌زنی، زیست توده گیاهی به دلیل ایجاد سمیت و کاهش حاصلخیزی خاک در اثر حضور نفت است [11].همچنین کلروز برگ‌ها، رشد ناقص و مرگ گیاهچه در معرض خاک آلوده به نفت گزارش شده است [30]. اما به عبارتی می‌توان گفت میزاناثرآلودگیبرگیاهانومیکروارگانیسم‌هابهغلظتونوعآلودگینفتی بستگیدارد.نفتخامسنگیننسبتبهنفتخامسبکمیزانرزینوقیربیشتریداردکهاینترکیباتبهخوبیتوسط گیاهانومیکروارگانیسم‌هاتجزیهنمی‌شوندومی‌توانندبرایسال‌هادرخاکباقیبمانند.ازسوییدیگر،برخیاز هیدروکربن‌هایفراردرنفتخامسبکنسبتبهنفتخامسنگینبیشترهستندکهاینترکیباتبرایسیستم‌هایبیولوژیکی خاکبسیارسمیمی‌باشند. هرچندبعضیازگیاهانتواناییتجزیهآلودگی‌هاینفتیدرخاکراداراهستند[23]. هدف از این پژوهش بررسی تغییرات رشدی گیاه Lathyrus stavius و همچنین تغییرات موفولوژی و آناتومیکی است که گونه فوق در خاک‌های آلوده به نفت خام از خود نشان می‌دهد. تا در آینده برای استفاده از این گیاه در فرآیند گیاه پالایی تصمیم‌گیری شود.

 

مواد و روش‌ها

خاک تهیه شده ابتدا از الک2میلی‌متری عبور داده شد PH عصاره اشباع خاک با استفاده از PH متر [29]. مقدارنیتروژنخاک بهروشکجلدال [10].فسفرخاکبه روشاولسن [16]. قابلیت هدایت الکتریکی، و شوری با استفاده از EC سنج اندازه‌گیری شد. همچنین میزان مواد آلیخاک بااستفادهازروشوالکلیبلک اندازه‌گیری شد [20]. سپس بافت خاک با استفاده از روش هیدرومتری تعیین کشت [9]. کاشت گیاه در منطقه جغرافیایی کوهستانی غرب کشور در فصل بهار انجام شد. کاشت بذرها در گلدان به میزان 400 گرم خاک پس از مخلوط شدن با درصدهای مختلف نفت سبک (1،2، 3 و 4 وزنی/ وزنی) در 3 تکرار آماده گردید. یک عدد تیمار شاهد نیز برای هر تکرار جهت مقایسه تغییرات رشد تهیه شد و سپس نسبت به کاشت بذور اقدام گردید. پس کاشت بذور تغییرات رشد (جوانه زنی، طول اندام هوایی و زمینی، تعداد برگ، سطح برگ) در طی 2 ماه در آنها ثبت شد به کمک آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) در طرح بلوکهای تصادفی نسبت به معنی­دار بودن تغییرات مشاهده شده نسبت به نمونه­های شاهد اقدام گردید [19].همچنین در طی مرحله رشدی گونه فوق تغییران ظاهری مشاهده شده نیز ثبت گردید. مطالعات بافت شناسی به منظور تغییرات درون بافتی گیاهان در واکنش به تنش آلودگی نفتی صورت می‌گیرد [22].در این بخش از تحقیق ساقه­های کاملاً رشد یافته گونه‌های ذکر شده مورد استفاده قرار گرفتند.در این مرحله نمونه‌ها در محلولی متشکّل از آب: گلیسیرین: الکل 70% به نسبت 1:1:1 به مدّت چند هفته قرار داده و تثبیت شد[22]. تهیه برش­های نازک برای مطالعهبافت­های گیاهی با بزرگنمایی 4*،10*صورت گرفت و پس از آن جهت رنگ آمیزی از محلول متیلن بلو به منظور رنگ‌آمیزی بافت چوبی و کارمن زاجی منظور رنگ‌آمیزی بافت سلولزی استفاده شد.

 

(جدول 1) خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک

پارمتر

مقدار

شن (درصد)

35

سیلت (درصد)

19

رس (درصد)

43

بافت خاک

لوم رسی

PH

7

EC (دسی زیمنس بر متر)

93/2

نیتروژن (درصد)

05/0 

فسفر (میلی گرم بر کیلوگرم)

12

مواد آلی (درصد)

21/6

 

نتایج و بحث

روند نزولی جوانه زنی، ارتفاع اندام هوایی، تعداد برگ و سطح برگ (جدول 2) از گونه شاهد به سطح آلودگی معنی­دار بودن کاهش جوانه­زنی با افزایش غلظت­های نفت خام سبک را نشان می دهد. همچنین روند صعودی اندازه ریشه (جدول 2) از گونه شاهد به سطح آلودگی معنی‌دار بودن افزایش اندازه ریشه را نشان می‌دهد.

نفت خام سبک تاثیراتی متفاوتی را بر گیاهان مختلف دارند. تاثیراتی که در (جدول 3) به سه صورت کلروز، نکروز و رشد ناقص، تغییر شکل ریشه و مرگ سلول‌های برگی مشاهده می شود که هرچقدر غلظت آلودگی نفتی در خاک بیشتر می‌شود تاثیرات نفت بر شاخص‌ها بیشتر قابل تشخیص هستند.

نتایج حاصل از مطالعه ساختار ساقه Lathyrus stavius (جدول 4) در تیمارهای آلوده و شاهد تفاوت­های شاخصی را نشان داده است که مهم­ترین آنها نامنظمی شکل سلول های اپیدرمی، ضخیم شدن لایه کوتیکولی اپیدرم، کاهش فضای بین سلولی، کاهش در اندازه و تعداد سلول های پارانشیم، نامنظمی آوندهای چوبی و افزایش آوندهای آبکش تیمارهای آلوده در مقابل تمیارهای شاهد بوده است.

 

 

(جدول 2) نتایج اندازه گیری شاخص‌های رشد در غلظت­های مختلف نفت خام سبک (0، 1، 2، 3 و 4 درصد)­± انحراف معیار، حروف مشترک عدم اختلاف معنی­دار در سطح احتمال 05/0 درصد آزمون LSD را نشان می‌دهد

شاخص رشد

غلظت­های مختلف نفت

شاهد

1%

2%

3%

4%

جوانه­زنی

ab30

 

abc23

21/0±

bcd 20

39/0±

cde18

4/0±

de15

44/0±

ارتفاع اندام هوایی

ab8/27

9/3±

abc14/25

6/3±

bcd7/21

5/2±

cde3/15

9/2±

de4/12

5/1±

تعداد برگ

ab17/26

5/3±

abc3/23

5/2±

bcd 16/19

8/3±

cde9/14

2/4±

de5/11

5/2±

سطح برگ

ab1/5

7/1±

abc7/4

4/1±

bcd1/4

1/1±

cde7/3

1/1±

de3

1/1±

اندازه ریشه

ab5/12

3/1±

abc1/15

5/2±

bcd 3/21

5/1±

cde6/25

6/2±

de3/27

4/2±

 

(جدول 3) نتایج خصوصیات مورفولوژیکی گونه­ی Lathyrus stavius در غلظت­های مختلف نفت خام سبک (0، 1، 2، 3 و 4 درصد)­

تغییرات مورفولوژیکی

شاهد

1%

2%

3%

4%

کلروز

ندارد

ندارد

ندارد

کم

متوسط

نکروز

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

مرگ کامل سلول های برگ

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

شل شدن بافت ساقه

ندارد

ندارد

ندارد

کم

متوسط

رشد ناقص

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

تغییر شکل ریشه

راست

راست

راست/افشان

افشان

افشان

پژمردگی

ندارد

ندارد

ندارد

ندارد

دارد

 

(جدول 4) نتایج خصوصیات آناتومیکی گونه­ی Lathyrus stavius در غلظت­های مختلف نفت خام سبک (0، 1، 2، 3 و 4 درصد)­

تغییرات آناتومیکی ساقه

شاهد

1%

2%

3%

4%

شکل سلول های اپیدرمی

هم اندازه

هم اندازه

هم اندازه

نامنظم

نامنظم

لایه کوتیکولی اپیدرم

نازک

نازک

نازک

ضخیم

ضخیم

فضای بین سلولی

بزرگ

بزرگ

متوسط

کوچک

کوچک

تعداد سلول های پارانشیم

هم اندازه

هم اندازه

هم اندازه

کاهش

کاهش

اندازه سلول های پارانشیم

بزرگ

بزرگ

بزرگ

کوچک

کوچک

دستجات آوند چوبی

منظم

منظم

منظم

نامنظم

نامنظم

دستجات آوند آبکش

هم اندازه

هم اندازه

هم اندازه

افزایش

افزایش

 


بحث و نتیجه‌گیری

جوانه­زنی یک مرحله مهم در گیاه است که به تنش­ها حساس است [7].کاهش جوانه­زنی به دنبال افزایش غلظت­های آلودگی نفتی توسط (2007) Clark  و Peretiemo-Clark نیز گزارش شده است[25]. همچنین در پژوهش(2005) Agbogidi و Ejemeteفقررطوبتیوهوادهیخاک[1].و نیز (2005) Nwadinigwe و Uzodimma کاهشحرکتموادمغذی[21].را ازدلایلکاهشجوانه­زنیبیاننمودند. باتوجهبهمطالعاتصورتگرفتهعللکاهش جوانه‌زنیدرگونه­یموردمطالعهرا می­توان بهیک یا ترکیبیازعواملفوقنسبتدهیم. اختلاف معنی­دار میانگین ارتفاع اندام هوایی (جدول 2) در گونه­ی فوق نشان دهنده اثر بازدازندگی نفت خام بر این شاخص رشدی است. که مشابه کاهش ارتفاع اندام هوایی ذرت و اقاقیا در خاک آلوده به نفت خام (2006) Agbogidi و Eshegbeyi انجام شد. از نظر محققان کاهش اندام هوایی به علت عدم تهویه ناکافی خاک است که با کاهش مواد غذایی، سبب توقف رشد، کوتاهی گیاه و پژمردگی آن می­شوند [2]. اختلاف معنی­دار مشاهده شده میانگین تعداد برگ و سطح برگ (جدول 2) که در اثر افزایش غلظت­های نفت خام مشابه کاهش تعداد و سطح برگ در گیاه تاج خروس در خاک آلوده به نفت خام که توسط (2008) Omoson et al انجام شده می‌باشد. در شرایط تنش زا حفظ مقدار آب درون بافتی برای گیاه مهم است [3]. ازطرفیخواصهیدروفوبیکنفت،تواناییرطوبتیرسوباترا کاهشداده، بنابراین،آبوموادغذاییدردسترسگیاه قرار نمی­گیرد [17]وسببایجادتنش آبی می‌شودکهتنشآبی،نموبرگرابهدوطریق،کاهش دراندازهبرگ وتعداد برگمحدودمی­کند. [25]. محققانبرنقشآلودگینفتیخاکبر فرآیندهاییمانندآغازبرگ­دهی،توسعهسطحبرگو تواناییفتوسنتزتاکیددارندکهدلیلآنرامحدودیت جذبآبتوسطریشهذکرکرده‌اند [3].همچنین کاهش معنی­دار سطح برگ در پژوهش‌های انجام شده (1980) Sharma et al به حساس بودن روزنه برگ به افزایش غلظت­های نفت خام سبک نسبت داده شده است [27]. با توجه به معنی­دار بودن افزایش اندازه ریشه (جدول 2) مشاهده شده که مشابه کار (2004) et alHuang  است که نشان می­دهد نفتخام سبکتأثیرقابلملاحظه‌ایبرطولریشهنشانداد محققانیکیاز سازوکارهایگیاهان در برابربرخی تنشها،مثلآلاینده‌هاینفتیراتوسعهریشه می‌دانندکهگیاهباافزایش اندازهریشهآبوموادغذایی موردنیازخودراتأمینمی‌کند [15]. همچنین محققان (1990) Aprill و Sims با تحققاتی در این زمینه افزایش اندازه ریشه را در گیاهان مقاوم کمک به افزایش فعالیت میکروارگانسیم‌ها در خاک می‌داند[5]. تاثیرات آلودگی نفت خام سبک بر خصوصیات مورفولوژیکی گونه فوق که در جدول 3 نشان داده شده است نیز در پژوهش انجام شده (2008) Omoson که در آن نفت خام سبب زرد شدن برگ و مرگ سلول‌های شده بود نیز مشاهده شد. همچنین کاهش رنگ‌ریزه‌های فتوسنتزی در پژوهش Mallah در سال 1998مشاهده شد. محققان بیان می‌دارند که کاهش توانایی فتوسنتز که سبب کلروز و نکروز برگ‌ها شده و سرانجام به مرگ برگ‌ها می‌انجامد به دلیل محدودیت جذب آب توسط ریشه است [17و 22]. شل شدن بافت در گونه فوق در غلظت نهایی مشاهده شد که محققان تهویه ناکافی را به دنبال آلودگی نفتی از علل این امر می‌دانند [28].نقص در رشد و پژمردگی گیاه همانند تاثیر خاک آلوده به نفت بر روی خصوصیات ذرت بود که در پژوهش انجام شده (2006)Agbogidi and Eshegbeyi بود محققان علت این امر را عدم تهویه خاک دانستند که با کاهش مواد غذایی سبب رشد ناقص و پژمردگی گیاه می‌شود [2].گستردگی ریشه نیز محققان یکی از سازوکارهای گیاهان را در برابر برخی از تنش‌ها افزایش طول و گستردگی ریشه می‌دانند که گیاه با افزایش آن سبب تامین آب و مواد غذایی مورد نیاز آن می‌شود [15].محققان علت این امر را ناهنجاری‌های مورفولوژیکی تنش خشکسالی فیزیولوژیکی ناشی از گرسنگی اکسیژن می‌دانند [13]. همچنین در پژوهش مشابه‌ای (2008) Omoson در گونه­ی (Amaranthus hybrids L.) انجام شد محققان دلیل امر را جلوگیری از دست دادن آب درون سلولی می‌دانند [22].همچنین در پژوهشی دیگر که (1980) Sharma et al در گونه‌ی (.LoliummultiflorumL) نیز مشاهده شد علت تغییرات بافت اپیدرم را جلوگیری از کاهش یافتن آب درون بافتی می‌دانند [27]. به طور کلی آلودگی خاک به هیدروکربن‌هاینفتی یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های عصر کنونی است که این آلودگیمی‌تواندسبببروزسمیتبرایگیاه،انسانوسایرموجوداتزندهشوند. بنابراین حذفاینترکیباتازمحیطزیست،امریالزامی است. گیاه پالایی یکفن­آوریروبه گسترشدردنیااستکه قابلیتبومیشدندرکشوربه لحاظفنیواقتصادیرا دارا می‌باشد. شناساییوبهکارگیری گونه‌های گیاهیکهمقاومتبالاییدربرابر هیدروکربن‌هاینفتیدرخاکداشتهباشند،یکعاملکلیدی درموفقیتاینفن­آوریاست. از این رو دراینتحقیقتغییراترفتاری گونه­ی خلر (Lathyrus stavius) در خاک‌های آلوده به غلطت­های مختلف نفت خام سبک موردبررسیقرارگرفت. نتایج نشانداد آلودگی خاک به هیدروکربن­های نفتیکلیه شاخص‌های رشد در گیاه به جز طول ریشه را کاهش می‌دهد. اثر نفت بر روی خصوصیات تشریحی گونه و همین طور تغییرات صورت گرفته در بافت گونه‌ی فوق نشان از سازگاری گیاه در برابر تنش آلودگی نفتی داشته است.

[1]    Agbogidi OM, Ejemete OR. 2005 , An assessment of the effects of crude oil pollution on soil properties, germination and growth of (Gambayaalbida L.). Uniswa, Res. J. Agric., Sci. Technol. 8(2): 148-155.
[2]    Agbogidi, O. M. and Eshegbeyi, O. F. 2006, Performance of Dacryodesedulis (Don. G. Lam H. J.) seeds and seedlings in a crude oil contaminated soil. Journal of Sustainable 22:1- 13.
[3]    Agbogidi, O. M., Eruotor, P. G. and Akparobi, S. O. 2007 , Effects of crude oil levels on the growth of maize (Zea mays L.). Journal of Food Technology 2(6): 529-535.
[4]    Anigboro, A. Tonukari, N. 2008 , Effect of crude oil on inverase and amylase activities in Cassava leaf extract and germinating Cowpea seedlings, Asian Journal of Biological Sciences, 1: 56-60.
[5]    Aprill, W. and Sims, R. C. 1990, Evaluation of the use of prairie grasses for stimulating polycyclic aromatic hydrcarbon treatment in soil, Chemosphere, 20 (1-2): 253-265.
[6]    Armstrong, B., E. Hutchinson, J. Unwin, and T. Fletcher. 2004,Lung cancer risk after exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons: A review and Meta-analysis. Environ Health Perspectives, 112: 970-978.
[7]    Banks, M. K. and Schultz, K. E. 2005,Comparison of plants for germination toxicity tests in petroleum-contaminated soils. Water, Air and Soil Pollution, 167: 211-219.
[8]    Besalatpour, A., M. A. Hajabbasi, A. H. Khoshgoftarmanesh and V. Dorostkar. Landfarming. 2011,process effects on some biological and chemical properties of petroleum-contaminated soils. Soil Sediment Contam. 20(1).(In Press).
[9]    Bouyoucos, C.J. 1962, Hydrometer method improved for making particle-size analysis of soil. Agron. J. 54:464-465.
[10]Bremner, J.M. Nitrogen – Total. P.1085-1122. In D. L Sparks, et al: 1996 , Method of soil analysis. Published by: Soil Science Society of America, Inc. American society of agronomy, Inc. Madison, WI.
 
[11]Corseuil, H.X. and F.N. Moreno. 2000, Phytoremediation potential of willow trees for aquifers contaminated with ethanolblended gasoline. Water Research 35:3013-3017.
[12]Cunningham S.D., T.A Anderson., A.P. Schwab F. C Hsu. 1996 ,Phytoremediation of soils contaminated with organic pollutants. AdvAgron. 56:56– 114.
[13]Gill L.S, Nyawuame H.G.K, Ehikhametalor A.O, 1992,Effect of crude oil on the growth andanatomical features of Chromolaenaodorata (L) K, e R. Newsletter, 6: 16.
[14]Gudin, C., Syratt, W.J. 1975, Biological aspects of land rehabilitation following hydrocarbon contamination. Environ. Pollut., 8: 107-112.
[15]Huang, X. D., El-Alawi, Y., M.Penrose, D. R., Glick, B. and Greenberg, B. 2004,Responses of three grass species to creosote during phytoremediation. Journal of Environmental Pollution 130: 453-463.
[16]Kuo, S.. Phosphorus. P.. In Sparks, D. L. et al, method of soil analysis. Published by: 1996,Soil science society ofAmerica, Inc. American Society of Agronomy, Inc. Madison, WI. 869-920
[17]Malallah, G., Afzal, M., Kurian, M., Gulshan, S.andDhami, M. S. I1998. Impact of oil pollution on some desert plants. Journal of Environment international 24(8): 919-924.
[18]Morehead N.R, B.J. Eadie., B. Lake., P.D. Landrum., and D. Berner. 1986.The sorption of PAH onto dissolved organic matter in Lake Michigan waters. Chemosphere: 15:403– 12.
[19]Nasir, H., Iqbal, Z., Hiradate, S. and Fujii, Y. 2005, Allelopathic potential of Robinia pseudo-acacia L. Journal of Chemical Ecology 31: 2179-2192.
[20]Nelson, D.W., and L.E. Sommers. 1996. Organic carbon and organic matter.. In D. L. Sparks, et al: Method of soil analysis. Published by: Soil Science Society of America, Inc. American Society of Agronomy, Inc. Madison, WI. p. 961-1010.
[21]Nwadinigwe AO, Uzodimma NS. 2005. Effects of petroleum spills on the germination and growth of groundnut (Arachishypogaea L.), J. Biol. Res. Biotechnol., 3(2): 101-105.
[22]Omosun, G., Markson, A. A. and Mbanasor, O. 2008 Growth and anatomy of AmaranthusHybridus as affected by diferrent crude oil concentrations. American-Eurasian Journal of Scientific Research 3(1): 70-74.
[23]Overton, E.B., Sharp, W.D and Roberts, P. 1994.Toxicity of petroleum. In Basic Environmental Toxicology; Cockerham, L.G., Shane, B.S., Eds.; CRC Press: Boca Raton, FL; 133–1.
[24]Palmroth, M. R. T., J. Pichtel, and J. A. Puhakka. 2002. Phytoremediation of subartic soil contaminated with diesel fuel. Bioresource Technology 84:221-228
[25]Peretiemo-Clarke B. O. and Achuba, F. I. 2007. Phytochemical effect of petroleum on peanut (Arachis hypogea) seedlings. Journal of Plant Pathology 6(2): 179-182.
[26]Rosso, P. H. C., Pushnik, J., Laid, M. L. and Ustin, S. 2005. Reflectance properties and physiological responses of Salicorniavirginica to heavy metal and petroleum contamination. Journal of Environmetal Pollution 137: 241- 252.
[27]Sharma, G. K., C. Chandler and Salemi, 1980. Environmental pollution and leaf cuticular variation in PuerrerialobataWilld. Annals of Botany, 45: 77-80.
[28]Smith, B., Stachowisk, M. and Volkenbugh, E. 1989. Cellular processes limiting leaf growth in plants under hypoxic root stress. Journal of Experimenal Botany 40(1):89 94.
[29]Thomas, G.W. 1996. Soil pH and soil acidity.P. 475-490. In Sparks, D. L. et al, method of soil analysis. Published by: soil science society of America, Inc. American society of agronomy, Inc. Madison, Wisconsin, USA.
[30]Udo, E. J., and A.A. Fayemi. 1975. The effect of oil pollution of soil on germination, growth and nutrient uptake of corn. J. Environ. Qual. 4 (4): 537-540.