بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس در مراحل مختلف تکوینی گیاه دارویی Centella asiatica (L.) Urban

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن

2 عضوهییت علمی گروه ریست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی- تهران شمال

3 عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدرودهن

چکیده

گونه Centella asiatica از تیره چتریان دارای 40 گونه در سرتاسر جهان است این گیاه دارای خواص دارویی متعدد از جمله کمک به افزایش حافظه و یادگیری، کاهش طول درمان زخم، خواص آنتی اکسیدان بالا، کاهش قند خون، ضد التهاب، حفاظت از سلول های عصبی و قلبی است. پراکنش این گیاه در استان گیلان می باشد و جمع آوری نمونه ها و مواد گیاهی در سه فاز مختلف رشد و نموی گیاه یعنی ابتدای فصل رشد در اواخر اسفندماه، در زمان گل دهی و میوه دهی در اردیبهشت ماه و پایان فصل رشد در مهرماه انجام گرفت. نتایج نشان می دهند که بازدهی اسانس 16% حجمی وزنی و بیشترین میزان ترکیبات مربوطه به فاز پایان فصل رشد با شناسایی 54 ترکیب که 78/92% کل ترکیبات را شامل می شدند، می باشد. سسکویی ترپن ها بالاترین دسته اصلی ترکیبات اسانس و Germacrene- D با 43/45% بالاترین میزان ترکیبات را نشان می دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developmental study of chemical composition of Centella asiatica (L) Urban as a medicinal plant

چکیده [English]

Centella asiatica from Apiaceae family has 40 species in all over the world. It has Creeping herb, rooting at the nodes. Stems shallowly grooved, sometimes purplish. Leaves solitary or in groups of 2-5, kidney-shaped to almost circular, distinctly and broadly cordate at the base, up to 7 cm wide, hairless or with hairs on the petiole; margin crenate. Flowers in 2-8-flowered umbels, greenish-white to dark crimson. Fruit c. 3.5 × 3 mm, laterally flattened, round or ellipsoid, ribbed, brown when ripe.This species has medicinal properties for example, wound healing, Antioxidant, memory enhancement, Anti diabetic and so on. C. asiatica is distributed in Guilan province and plant materials are collected from three different stages of growth and development including beginning of growth, flowering and fruiting phase, and end of growth phase. The results are shown that essential oil yield was 0/16% (V/M) and 54 volatile compounds comprising 92.78% of total oil constituents were identified from C. asiatica. Sesquiterpenoids were the major class of volatile chemical (45/33%), with Germaerene-D as the predominant compound. (45.43%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Centella asiatica
  • Development Essential oils
  • Guilan
  • Medicinal plant

جنس گونه در سراسر جهان می باشد که در این 40دارای یا Gotu kola با نام انگلیسی C. asiaticaبین گونه و نام فارسی آب بشقابی دارای Indian pennyworth خواص دارویی متعددی میباشد. پراکنش این گیاه در
هر دو نیمکره کره زمین، شامل هندوستان، سریلانکا، جنوب غرب آسیا، اغلب نواحی چین، مکزیک، جنوب غرب امریکا، جنوب افریقا، کلمبیا و جنوب شرق [ .این گونه 11] آمریکا، ونزوئلا و ماداگاسکار میباشد اغلب در نواحی گرمسیری و نیمهگرمسیری و مرطوب متر رویش دارد. 2000جهان از ارتفاع صفر تا ارتفاع
Centella asiatica بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس در مراحل مختلف تکوینی گیاه دارویی / مازوجی و همکاران L. Urban

14 این گیاه منبع غذایی و نوشیدنی بسیار مناسبی است و عنصر کلیدی در فرمولاسیون انواع داروهای گیاهی (سازمان جهانی IUCN میباشد و این گیاه جزء لیست حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی) است. یک گیاه رونده، دائمی، خوابیده روی C. asiatica سانتیمتر، ساقه بودن 15زمین، دارای حداکثر ارتفاع سانتی متر 1/5-5کرک، برگ کروی تا قلبی شکل، عدد 1-3 سانتی متر درازا و از هر گره 2-6پهنا، بوجود میآیند، قاعده برگ ها غلافدار، دارای حاشیه کنگرهای و در هر دو سطح برگ بدون کرک هستند، گلها به شکل گل آذین چتر، دستهای شده، هر چتری گل سفید تا ارغوانی، میوه ها مستطیلی و 3-4دارای یا کروی شکل؛ دانهها دارای رویان آویخته میباشند. این گیاه دارای کاربردهای درمانی وسیعی میباشد، از جمله کاهش فشار خون، درمان نارسایی وریدی، افزایش حافظه و هوش، کمک به گشاد شدن رگها، ضداضطراب و افسردگی و کاهش استرس، کاهش طول درمان زخم، آنتیاکسیدان قوی، ضد دیابت و [ .عمدهترین ترکیبات 1] درمان زخم معده میباشد دارای اثرات بیولوژیک در این گیاه مادکازیک اسید، آسیاتیک اسید، مادکازوئید و اسیاتیکوزید می باشند که این چهار ترکیب در عصاره گیاه موجودند و ترکیباتی ،-Copaene ،-Terpinene از قبیل Caryophyllene- ،Barnyle acetate ، - elemene ، Germacrenr و -pinene از آنالیز اسانس گیاه –D ) فرانسیس ترکیب شیمیایی اسانس 11 بدست میآیند.( C. asiaticaگیاه
ترکیب را استخراج 43را مطالعه و P که % بالاترین ترکیب را از نظر کمی 44 - با cymene - [. راتانکاران خواص آنتیباکتریال و آنتی 5]دارا بود را مطالعه C. asiaticaاکسیدان و ترکیب شیمیایی %21.06 با -Humuleneنمودند و نتیجه گرفتند که
بیشترین ترکیب شیمیایی اسانس دار تشکیل میدهد را به عنوان یک گیاه پر C. asiatica [ .باندارا گیاه 8] مصرف و کاربردی معرفی نمودند] [. سیواراتنام 1 را C. asiatica خواص و ویژگیهای علمی گیاه مطالعه نمودند. آنها فعالیت آنتی اکسیدان، محتوای شیمیایی، فعالیتهای ضدباکتریایی، ضدزخم، ضددیابت، ضد التهابی، ضد توموری، حفاظت از سلولهای عصبی و قلبی عروقی و پوست و حافظه را [ .بیلکا با مطالعه بر 9]برای این گیاه گزارش نمودند این گونه را به عنوان یک C. asiaticaروی گیاه .[2] داروی موثر در زیباسازی پوست معرفی نمودند C. asiaticaچانگ محتویات شیمیایی گیاه
را مطالعه نمودند و نتیجه گرفتند که این گیاه غنی از ترکیبات [. زاهارا با مطالعه بر روی گیاه 4] ترپنی و فنلی میباشد خصوصیات و فواید درمانی این گیاه را C. asiatica در طب سنتی و کلینیکال شرح دادند. آنها با اشاره به وجود ترکیباتی چون مادکازیک اسید، اسیاتیک اسید،  -کوپائن،  -ترپینن،  کاریوفیلن نقش این مواد را  در توان آنتی اکسیدانی، آنتی میکروبی، ضد زخمی و [ .ژنگ با مطالعه بر روی 11]ضد ویروسی شرح داد به نوع ترکیبات شیمیایی و فعالیت C. asiaticaگیاه تغییرات 2009 [ .در سال 12]زیستی آنها را شرح داد رشدی گیاه با آنالیز عناصر خاک بررسی شد و مشخص شد که ماکزیمم رشد گیاه در خاکهای شنی [. همچنین روناک با یررسی جامعه مردم گیاه 3]است پزشکی گیاه نشان دادکه این گیاه در طب سنتی منجربه تولید داروهای جدید می [. مطالعه 6] گردد فارماکوگنوزی کرک وبرگ وریزوم توسط جیلانی و .[7] انجام شده است 1993 همکاران در سال بررسی هایی انجام شده نشان میدهد بین این ویژگیها و ترکیبات موجود در بخشهای مختلف گیاه ارتباط
فصلنامه
زیست شناسی
تکوینی سال
3 هشتم، شماره
1395 ، تابستان

15
وجود دارد. سلولهای پهنک برگ در گیاه آب بشقابی چند وجهی است ومقدار قابل توجهی موسیلاژ در آنها قابل مشاهده است. روزتهها عمدتا از نوع ناجور سلولی است. مزوفیل شامل سلولهای پارانشیم نردبانی در ردیفهای متعدد با کلروپلاست فراوان وحاوی کریستالهای اگزالات کلسیمی است. در حالی که تخم مرغی ، لایه بوده3-5 سلولهای پارانشیم اسفنجی شکل وحاوی میزان کلرو پلاست کمتر و کریستالهای اگزالات کلسیمی کمتری تسبت به سلولهای پارانشیم نردبانی میباشد. با توجه به ساختار تشریحی گیاه آب بشقابی از یکسو ووجود متابولیتهای ثانویه با ارزش در بخشهای مختلف رویشی و زایشی این گیاه از , هدف این پژوهش آنالیز فیتو شیمیایی ،سوی دیگر اسانس این گیاه در فازهای مختلف رشد و نموی آن میباشد.
مواد و روشها از مناطق مختلف استان گیلان در C. asiaticaگیاه فصول مختلف رشد گیاه و با توجه به دائمی بودن گیاه 1در پایان زمستان، بهار و پاییز مطابق جدول جمعآ وری گردید. مواد گیاهی شامل ریشه و ساقه و برگ پس از جمعآوری در آب شستشو داده شد. در سایه، و در پهن و خشک می شوند، نسبت تولید ماده 22℃دمای %10 یا 10 به 1خشک به مواد تازه گیاهی حدود میباشد، این مواد خرد و آسیاب میگردند و تعدادی
از نمونهها پرس و برای تهیه کلکسیون هر بار یومی روی مقواهای مخصوص چسبانده میشوند. اسانسگیری به روش تقطیر با آب ) و با دستگاه کلونجر انجام Hydrodistillation( - پنتان جمعآوری و با nپذیرفت، اسانس با کمک کمک تیوسولفات سدیم آبگیری گردید. و در دمای در یخچال تا زمان آنالیز نگهداری گردید، زمان 4℃ ساعت بود. 4 اسانسگیری کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنجی جرمی با ستون از نوع Trace MSبا کمک دستگاه )، نوع گاز حامل 30 m × %25 mm × %25 μm(DB-5 ، انرژی 1/1ml/min هلیوم، مقدار جریان گاز حامل ، محدوده 25℃، دمای میانجی 70 evیونیزاسیون ثانیه و دمای 0/4، زمان رویش 40 -460رویش یا GC میباشد. نوع دستگاه 200℃محفظه یونش میباشد، گاز Trace MSکروماتوگرافی گازی نیز N حامل و نوع 1/1 ml/min، و مقدار جریان گاز 2 و مقدار 280℃ و دمای آشکارساز FIDآشکارساز و 350 ml/minجریان گازهای آشکارساز هوا میلی لیتر در دقیقه است. 35هیدروژن و نسبت 0/02μLمیزان حجم تزریق اسانس حجمی میباشد، دمای تزریق 1/100 V/Vتقسیم دقیقه است.2/7 و زمان حصول 250℃ نتایج نشان میدهند که بازدهی اسانس حجمی وزنی بود و رنگ اسانس 0/16 ،C. asiatica زرد میباشد. لیست ترکیبات شناسایی شده در


- مناطق وزمان جمع آوری گیاه آب بشقابی 1جدول کد منطقه جمع آوری زمان جمع آوری ارتفاع شرایط رویشی گیاه متر شروع رشد رویش گیاه پایان زمستان 200 94/12/15 روستای چماچای شفت 1 متر گل دهی و میوه دهی در بهار 200 95/2/20 روستای چماچای شفت 2 متر پایان رشد رویشی و زایشی در پاییز 200 95/7/20 روستای چماچای شفت 3

Centella asiatica بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس در مراحل مختلف تکوینی گیاه دارویی / مازوجی و همکاران L. Urban

16 در فازهای مختلف رویشی گیاه 4 ،3 ،2 جدولهای نشان داده شده است. بهترین بازدهی اسانس از نظر کمی و کیفی مربوط به فاز پایان رشد رویشی گیاه در % آنها 92/78 ترکیب که 54 ابتدای پاییز میباشد که شناسایی شده اند، را نشان می دهد. در فاز گل دهی و % از کل 80/03 ترکیب شناسایی شده که 45میوه دهی ترکیبات را شامل می شوند و در فاز آغاز رشد در %82/58 ترکیب شناسایی شده که 31 پایان زمستان نیز کل ترکیبات را شامل میشوند. % بالاترین میزان دسته 74/46 سسکویی ترینها با اصلی ترکیبات شیمیایی اسانس را در فاز پایانی رشد
% از کل 14/13 نشان میدهند، مونوترپن ترینها با ترکیبات شناسایی شده را در فاز پایانی رشد شامل میشوند، همچنین مقایسه سه فاز رویشی رشد در Germacrene نشان میدهد که 5جدول - با D % در فاز آغاز رشد بیشترین غلظت ترکیبات 45/43 شناسایی شده را شامل میشود و پس از آن % در فاز پایانی رشد 9/29 با Trans- Caryophyllene بیشترین غلظت را نشان میدهد، همچنین Cadinol  % در فاز گل دهی و میوه دهی 7/14 با  از غلظت بالاتری نسبت به سایر ترکیبات برخوردار است.

در فاز آغاز رشد رویشیC. asiatica - میزان ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه 2جدول نوع دسته اصلی ترکیبات نام ترکیب شیمیایی Compand Area% RI Rt No monotepens α -piene 0.6997 941 9.073 1
monotepens δ -3-carene 0.6769 1067 12.79 2
sesquiterpen δ -elemene 2.4942 1343 20.545 3
sesquiterpen α -copaene 0.9632 1384 21.583 4
sesquiterpen β-bourbonene 0.9177 1394 21.834 5
sesquiterpen β -elemene 1.3675 1398 21.96 6
sesquiterpen Trans -carypphyllene 7.5144 1429 22.722 7
sesquiterpen Aromadendrene 1.1267 1439 22.958 8
sesquiterpen β -farnesene 2.4397 1460 23.468 9
sesquiterpen α -humulene 1.6037 1464 23.563 10
sesquiterpen alloaromadendrene 2.2852 1471 23.743 11
sesquiterpen γ -cadinene 1.9081 1485 24.081 12
sesquiterpen Germacrene D 45.432 1493 24.278 13
sesquiterpen β -Guaiene 2.0081 1506 24.592 14
sesquiterpen β -cadinene 0.2817 1515 24.804 15
sesquiterpen γ -cadinene 0.5543 1524 25.001 16
sesquiterpen δ -cadinene 1.2903 1531 25.173 17
sesquiterpen unknown 0.1681 1547 25.543 18
sesquiterpen unknown 1.4538 1568 26.046 19
Oxygenated sesquiterpene spathulerol 1.0495 1598 26.729 20
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.259 1606 26.918 21
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.2635 1624 27.311 22
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.2408 1632 27.507 23
Oxygenated sesquiterpene unknown 1.2857 1640 27.688 24
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.5724 1648 27.861 25
Oxygenated sesquiterpene tau -Cadinol 0.6633 1652 27.955 26
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.3907 1656 28.049 27
Oxygenated sesquiterpene α -Cadinol 1.4947 1666 28.254 28
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.1136 1683 28.639 29
Oxygenated sesquiterpene unknown 2.4715 1698 28.976 30
Oxygenated sesquiterpene unknown 3.3665 1752 30.1 31
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.3271 1787 30.823 32
Nor-diterpene Hexahydrofarnesy acetone 5.8107 1839 31.813 33
Nor-diterpene unknown 0.6179 1862 32.316 34
Fatty acid estr unknown 5.888 2066 36.19 35
100
فصلنامه
زیست شناسی
تکوینی سال
3 هشتم، شماره
1395 ، تابستان

17
در فاز گل دهی و میوه دهی C. asiatica - میزان ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه 3جدول No Rt RI Area% نوع دسته اصلی ترکیبات نام ترکیب شیمیایی monoterpene α -pinene 1.15 947.9 9.278 1
monoterpene camphene 0.03 962.4 9.702 2
monoterpene β -pinene 0.31 991.4 10.54 3
monoterpene ρ -cymene 0.02 1037 11.89 4
monoterpene limonene 1.07 1042 12.05 5
Oxygenated monoterpene γ -terpinene 2.46 1072 12.93 6
Alkane derivatives linalool 1.28 1111 14.08 7
Alkane derivatives 3 -nonen-2-one 0.52 1152 15.26 8
Alkane derivatives α -terpineol 0.32 1204 16.77 9
sesquiterpen Bornyl acetate 1.89 1298 19.38 10
sesquiterpen δ -elemene 4.61 1352 20.76 11
sesquiterpen α -copaene 1.62 1392 21.79 12
sesquiterpen β -elemene 3.05 1407 22.16 13
sesquiterpen Trans -caryophyllene 20.84 1438 22.93 14
sesquiterpen Unknown 2.74 1448 23.18 15
sesquiterpen α -humulene 3.25 1467 23.64 16
sesquiterpen β -humulene 4.2 1472 23.76 17
sesquiterpen alloaromadendrene 4.75 1479 23.95 18
sesquiterpen valencene 10.83 1492 24.25 19
sesquiterpen Germacrene d 100 1499 24.44 20
sesquiterpen Unknown 6.46 1510 24.69 21
sesquiterpen 1,24a,5,6,8a -hexahydro-1-isopropy1-4,7dimethylnaphthalene 7.41 1515 24.81 22
sesquiterpen Cis - β-Guaiene 1.66 1524 25 23
sesquiterpen γ -cadinene 5.17 1531 25.17 24
sesquiterpen δ -cadinene 27.58 1539 25.36 25
sesquiterpen α -cadinene 6.74 1554 25.71 26
sesquiterpen α -calacorene 0.11 1558 25.81 27
Oxygenated sesquiterpene Unknown 9.21 1576 26.23 28
Oxygenated sesquiterpene Palustrol 24.03 1589 26.53 29
Oxygenated sesquiterpene Caryphyllene oxide 4.67 1598 26.74 30
Oxygenated sesquiterpene Isoaromadendrene oxide 19.46 1604 26.88 31
Oxygenated sesquiterpene Alloaromadendrene oxide 0.739 1613 27.07 32
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.423 1619 27.22 33
Oxygenated sesquiterpene unknown 1.126 1628 27.42 34
Oxygenated sesquiterpene α -eudesmol 4.508 1639 27.65 35
Oxygenated sesquiterpene unknown 4.149 1645 27.79 36
Oxygenated sesquiterpene Tau -muurolol 2.646 1658 28.07 37
Oxygenated sesquiterpene δ -cadinol 7.142 1671 28.37 38
Oxygenated sesquiterpene cadalene 1.968 1690 28.81 39
Oxygenated sesquiterpene 6 -isopropeny1-1,2,3,5,6,7,8,8aoctahydronaphthalene-2-ol 1.135 1702 29.08 40
Oxygenated sesquiterpene Eudesm -7(11)-en-4-ol 1.662 1749 30.03 41
Oxygenated sesquiterpene unknown 2.285 1759 30.24 42
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.558 1786 30.78 43
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.241 1790 30.89 44
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.258 1795 30.98 45
Oxygenated sesquiterpene unknown 0.461 1805 31.18 46
Oxygenated sesquiterpene unknown 3.036 1845 31.99 47
Nor-diterpene Hexahydrofarnesyl acetone 0.661 1852 32.11 48
Nor-diterpene Unknown 0.374 1870 32.47 49
Nor-diterpene Unknown ester 0.667 1946 33.96 50
Oxygenated diterpene Phytol 0.811 1954 34.12 51
Fatty acid Plamitic acid 10.71 1969 34.4 52
Fatty acid ester 5,8,11 -heptadecatriynoic acid, methyl ester 5.611 2067 36.21 53
Fatty acid ester unknown 0.429 2096 36.73 54
Fatty acid ester unknown 0.291 2105 36.89 55
Fatty acid ester Oleic acid 0.14 2126 37.27 56
Fatty acid ester Linoleic acid 4.134 2140 37.52 57
Fatty acid ester unknown 1.692 2151 37.71 58
Fatty acid ester unknown 0.141 2160 37.88 59
ester Unknown ester 0.655 2194 38.48 60
ester unknown 0.286 2223 3896 61
ester unknown 0.22 2301 40.24 62
alkane n -pentacosane 0.093 43.4 63

Centella asiatica بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس در مراحل مختلف تکوینی گیاه دارویی / مازوجی و همکاران L. Urban

18
در فاز پایان رشد رویشی C. asiatica - میزان ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه 4جدول No Rt RI Area% نام دسته اصلی ترکیبات نام ترکیب شیمیایی Monoterpene hydrocarbon α -thujene 0.1409 925 3.98 1
Monoterpene hydrocarbon α -pinene 2.0286 932 4.1 2
Monoterpene hydrocarbon Camphene 0.3694 948 4.36 3
Monoterpene hydrocarbon β -pinene 0.5033 976 4.85 4
Monoterpene hydrocarbon β -myrcene 1.811 989 5.07 5
Monoterpene hydrocarbon Date MS 0.5661 1001 5.28 6
Monoterpene hydrocarbon α -phellandrene 0.1193 1005 5.36 7
Monoterpene hydrocarbon ρ -cymene 1.2092 1024 5.78 8
Monoterpene hydrocarbon Limonene 1.13 1028 5.87 9
Monoterpene hydrocarbon Terpinene<gamma -> 2.4018 1058 6.53 10
Monoterpene hydrocarbon Date MS 0.5508 1067 6.72 11
Monoterpene hydrocarbon 1 -octanol 0.3141 1070 6.8 12
Monoterpene hydrocarbon α -terpinalene 0.5491 1088 7.2 13
Oxygenated monoterpene Linalool 0.2174 1100 7.47 14
Oxygenated monoterpene Nonanal<n -> 0.1926 1103 7.53 15
Oxygenated monoterpene 3 -Nonen-2-one 1.8346 1140 8.42 16
Oxygenated monoterpene Nonen -1-al<2e-> 0.2706 1160 8.92 17
Oxygenated monoterpene 4 -Terpineol 0.215 1181 9.43 18
Oxygenated monoterpene Bornyl acetate 1.815 1287 12.18 19
Oxygenated monoterpene 2,4 -decadienal, (e,e)- 0.081 1318 12.96 20
Sesquiterpene hydrocarbon Elemene<dalta -> 2.4989 1340 13.51 21
Sesquiterpene hydrocarbon α -copaene 0.441 1378 14.48 22
Sesquiterpene hydrocarbon Bourbonene<beta -> 0.064 1387 14.71 23
Sesquiterpene hydrocarbon Elemen<beta -> 2.5513 1394 14.89 24
Sesquiterpene hydrocarbon Decyl acetate 0.234 1410 15.28 25
Sesquiterpene hydrocarbon Trans -carypphyllene 9.2914 1424 15.63 26
Sesquiterpene hydrocarbon β -copaene 1.0249 1432 15.82 27
Sesquiterpene hydrocarbon Elemene<gamma -> 0.4333 1436 15.91 28
Sesquiterpene hydrocarbon aromadendrene 0.9847 1446 16.16 29
Sesquiterpene hydrocarbon Guaiadiene<6,9 -> 0.3054 1451 16.3 30
Sesquiterpene hydrocarbon α -humulene 1.6424 1457 16.44 31
Sesquiterpene hydrocarbon AlloAromadendrene 0.7827 1464 16.61 32
Sesquiterpene hydrocarbon Acoradiene<10 -eip-beta-> 1.0238 1478 16.96 33
Sesquiterpene hydrocarbon Germacrene D 35.0768 1490 17.24 34
Sesquiterpene hydrocarbon β -Selinene 0.3151 1492 17.3 35
Sesquiterpene hydrocarbon Bicyclogermacrene 0.4384 1500 17.5 36
Sesquiterpene hydrocarbon Germacrene A 0.28 1509 17.71 37
Sesquiterpene hydrocarbon Cadinene<gamma> 1.3288 1518 17.9 38
Sesquiterpene hydrocarbon Cadinene<delta> 0.6432 1526 18.1 39
Sesquiterpene hydrocarbon Germacrene B 1.8591 1562 18.94 40
Sesquiterpene hydrocarbon Nerolidol<E -> 0.5904 1567 19.05 41
Sesquiterpene hydrocarbon Spathulenol 0.4943 1585 19.46 42
Sesquiterpene hydrocarbon Caryophyllene oxide 3.2232 1589 19.57 43
Data Ms 3.7726 1596 19.72 44
Sesquiterpene hydrocarbon Salvial -4-(14)-en-1-one 1.428 1599 19.79 45
Sesquiterpene hydrocarbon Copaen -4-alpha-ol<beta-> 0.5319 1618 20.23 46
Sesquiterpene hydrocarbon Ledene oxide -(II) 6.3922 1638 20.67 47
Sesquiterpene hydrocarbon Tau -Muurolol 0.3153 1648 20.9 48
Sesquiterpene hydrocarbon Alloaromadendrene oxide 0.532 1653 21.01 49
Sesquiterpene hydrocarbon α -Cadinol 0.6326 1661 21.19 50
Data ms 0.9282 1693 21.91 51
Mint sulfide 1.2926 1743 22.98 52
neophytadiene 0.9308 1837 24.95 53
Data ms 1.3972 2072 29.44 54


در فازهای مختلف رشد و نموی C. asiatica - مقایسه میزان مهمترین ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه 5جدول فاز پایان رشد رویشی فاز گل دهی و میوه No دهی فاز شروع رشد رویشی نوع ترکیب 02/0 16/0 69/0 Pinene   1 5/0 04/0 - Pinene   2
فصلنامه
زیست شناسی
تکوینی سال
3 هشتم، شماره
1395 ، تابستان

19
فاز پایان رشد رویشی
فاز گل دهی و میوه No دهی فاز شروع رشد رویشی نوع ترکیب 81/1 - - MYrcene   3 2/1 003/0 - P Cymene  4 13/1 15/0 - Limonene 5 4/2 36/0 - Terpinene 6 2/0 18/0 - Lina 1001 7 8/1 07/0 - 3 -Nonon-2- one 8 8/1 27/0 - Bornyle - acetate 9 55/2 44/0 36/1 elemene   10 43/0 6/0 49/2 elemene   11 29/9 06/3 51/7 Trans - caryophyllene 12 64/1 47/0 60/1 humulene   13 49/0 - 04/1 Spathuleneol 14 44/0 23/0 96/0 copaene   15 02/1 - - copaene   16 78/0 69/0 28/2 Alloaromadondrone 17 53/0 73/0 - Alloaromadondrone axide 19 07/35 69/14 43/45 Germacrene -D 20 32/1 75/0 55/0 Cadinene   21 64/0 05/4 29/1 Cadinene   22 85/1 - - Germarrene B  23 63/0 14/7 49/1 Cadinol   24
بحث با مطالعه بر روی ترکیبات 2016فرانسیس در سال C شیمیایی اسانس گیاه ترکیب را 43 ، .asiatica % کل ترکیبات را شامل می 93/3شناسایی نمود که شدند این در حالی بود که بیشترین ترکیب از نظر Muurola کمی، %6/5 - با 4, 10 (14) diene- 1- oL بود. ضمن اینکه مهمترین دسته اصلی ترکیبات در % بودند که با 51/4تحقیق مذکور، منوترینوئیدها با نتایج این تحقیق از نظر بیشترین ترکیب و غلظت آن کاملاً متفاوت است. در تحقیق انجام گرفته % بیشترین غلظت و 45/43 با Germacrene-D همینطور مهمترین دسته اصلی ترکیبات نیز در این % بودند ضمناً در 74/46 تحقیق سسکویی ترپنوییدها با 43 ترکیب شناسایی شده که با 54تحقیق حاضر ترکیب شناسایی شده در تحقیق فرانسیس در مغایرت است. همچنین بازدهی اسانس در تحقیق انجام گرفته توسط فرانسیس و همکاران و در تحقیق 0/05 V/M وزنی- حجمی می باشد که چیزی در 0/16حاضر .[5] برابر بیشتر است3حدود با مطالعه بر روی 1994وونگ و همکاران در سال ترکیب 41 C. asiatica ترکیبات شیمیایی اسانس گیاه %79/7را شناسایی نمود که سسکویی ترپنوئدها با دسته اصلی ترکیبات را شامل میشدند که از این نظر با تحقیق حاضر هم از نظر کمی و هم کیفی مطابقت
Centella asiatica بررسی ترکیبات شیمیایی اسانس در مراحل مختلف تکوینی گیاه دارویی / مازوجی و همکاران L. Urban

20 54دارد. البته از نظر مقدار ترکیبات با این تحقیق که ترکیب شناسایی شده مغایرت داشته، همچنین بیشترین غلظت ترکیبات در تحقیـق وونگ  - کاریوفیلن با Germacrene % در تحقیق حاضر 26/8 %45/43 - با D .[10]است طبق نتایج این پژوهش مشخص شدکه درآغاز فازرویشی که هنوز سلولهای برگی تمایز کافی پیدا نکرده اند میزان کلیه ترکیبات کم می باشد. با رشد سلولهای پهنک و تشکیل بلورهای اگزالات ونیز افزایش تعدادکلروپلاستهای روزنه وکلروپلاستهای سلولهای پارانشیمی, میزان ترکیبات افزایش یافته که بیشترین سهم مربوط به Sesquiterpene hydrocarbon ها است. همچنین بررسی فاز زایشی نشان میدهد که و به میزان بالایی تولید شدهاند که این دو گروه از مهم ترین متابولیتها در اثربخشی این گیاه دارویی به شمار میرود.

[1] Bandara M. S., Lee F. L. and Thomas J. E. 2011. Gotu Kola (Centella asiatica L.) : An Under Utilized Herb. The American Journal of plant science and Biotechnology. 5 (2): 20-31
[2] Bylka W., Awizen P., Studzinska- Sroka E. and Brcezinska M. 2013. Centellaasiatica in cosetolegy. Postep Derm Alergol. 9: 46-49.
[3] Derkota A. and Jha P. K. 2009. Variation in gowth of centellaa siatica along Different soil
composition. Botany Research International. 2 (1): 55-60.
[4] Chong N. J. and Aziz Z. 2011. A systematic review on the chemical constituents of centella asiatica. Research Journal of pharmaceutical, Bilogical and Chemical Sciences. 2 (3) 445459.
[5] Francis S. C. and Thomas M. T. 2016. Essential oil profiling of centella asiatica (L.) Urban a medicinaly important herb. Sowth Indian Journal of Oil Biological Science. 2(1): 169173.
[6] Johan R., Hossain S., Seraj S., Nasrin D., Khatun Z., Roni P., Tabibul M. D., Ahmed I.andRahmetullah M. 2012. Centella asiatica (L.) Urban: Ethnomedicinal Uses and their scientific validations. American- Eurasian Journal of Sustainalle Agriculture. 6(4): 267- 270.
[7] Jelani S., Jobeen F., Prabhakar M. and Leelavothi P. 1993. Hparmacognostic studies on centella asiotica (L.) Urban. Ancient science of Life. 7(3,4): 439-450.
[8] Rattanakom S. and Yasurin P. 2014. Review: Antibacterial, Anti oxidant and chemical profile of centella asiatica. Bromedical & Pharmacology Journal. 7(2): 445- 451.
[9] Secvoratnam V., Banumathis P., Premlathon M. R., Sundaram S. P. and Arumagam T. 2012. Functronal Properties of centalla asiatia (L.): A Review. International Journal of Pharmacy and Pharmaccutical Sciences. 4(5): 8-14.
[10] Wong K. C. and Tan G. L. 2011. Essential oil of Centella asiatica (L.) Urb. Journal of essential oil Research. 6(3): 307-309.
[11] Zahara K., Bibi Y. and Tabassum S. 2014. Clinical and the rapeutic benefits of centellaasiatica. Pure and Applied Biology. 3(4): 152- 159.
[12] Zheng C. J. and Qin L., P. 2007. Chemical component of centella asiatica and their bioactivities. Journal of chineese integrative medicine. 5(3): 348-351.