اثر تیمارهای الکلی ( اتانول – متانول ) بر تکوین پدیده های گلدهی و اندامهای زایشی در گیاه سیکلامن ایرانی (Cyclamen persicum Miller.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

2 استاد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 استادیار گروه زیست شناسی  دانشکده علوم زیستی  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد تهران شمال  تهران  ایران

چکیده

سیکلامن یکی از گیاهانی است که جنبه صادراتی دارد و همچنین در صنعت داروسازی کاربرد دارد.
از این رو افزایش تعداد گل دوام و ماندگاری گلهای شاخه بریده آن مورد اهمیت است.
الکل در غلظت های کم بر این خواص تاثیر مثبت دارد. به همین جهت هدف از این پژوهش اثر تیمارهای الکلی ( اتانول – متانول ) بر تکوین مریستم زایشی تغییر در تعداد شاخه های گل و امکان به تأخیر انداختن پیری در گل های شاخه بریده سیکلامن می باشد از این رو گلدانهای حاوی قسمت های رویشی گیاه سیکلامن) (Cyclamen persicum Miller. که هنوز وارد مرحله زایشی نشده بودند از گلخانه پرورش سیکلامن در تهران تهیه شدند. سپس نمونه های شاهد سه روز در هفته به میزان ده سی سی آب مقطر به برگها اسپری شد و نمونه های تحت تیمار با همان روش تحت تأثیر تیمارهای الکلی اتانول و متانول با غلظت های و درصد قرار گرفتند.
در این پژوهش غنچه های گل در سه مرحله تکوین برداشت شدند و با روش های متداول سلول – بافت شناسی مراحل تکوین مریستم زایشی تشکیل غنچه ها و اجزای گل مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج حاصل از بررسی غنچه های هم سن و هم اندازه در نمونه های شاهد و تحت تیمار نشان داد که الکل ( اتانول – متانول ) مراحل تکوین بخش های مختلف اجزای گل را تسریع می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of alcoholic treatments ( ethanol – methanol ), on the ontogenic events of flowering and reproductive organs of (Cyclamen persicum Miller.)

نویسندگان [English]

  • Mahshad Movahedi 1
  • ahmad majd 2
  • sayeh jafari marandi 3
1 Azad university north of tehran
2 Department of Biology, Faculty of Biology Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Biology Science, Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

Cyclamen is one of the most exportable herbs and also used in the pharmaceutical industry.
Hence, increasing the number of flowers, the durability and shelf-life of the cut flowers is important.
Alcohol has positive effect on these properties in low concentration.
Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of alcoholic treatments on the development of reproductive meristem, the change in the number of flowering branches and the possibility of delaying aging in the cut flowers of the cyclamen.
Therefore, pots containing vegetative parts of the cyclamen plants that have not yet entered the stage of reproduction were obtained form a greenhouse for the development of cyclamen in Tehran.
Then, the control samples were sprayed three times a week to 10 cc of distilled water , and the treated samples were subjected to the same treatment under the influence of ethanol and alcoholic treatments. Methanol at concentrations of 1.5% , 3% and 6% .
In this research, flower buds were harvested at three stages, and by conventional methods of cell-histology , the stages of development of reproductive meristem, formation of buds and flowers were studied.
The results of examination of the same age and size buds in the control and control samples showed that alcohol accelerates the developmental stages of the various parts of the flower components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ethanol
  • Methanol
  • ontogeny
  • reproductive organs
  • cyclamen
 [1] جعفری مرندی سایه، مجد احمد، اثر تیمارهای الکلی  (اتانول- متانول) بر تکوین مریستم رویشی، تشکیل اجزاء گل، تغییر در تعداد شاخههای گلزا، تکوین رویانها و امکان به تأخیر انداختن پیری در گلهای میخک، فصلنامه زیست شناسی تکوینی، سال اول، 1387، زمستان 1شماره ) گلکاری علمی و 1384 ] قاسمی قهساره م و کافی م (
2[ ص.396عملی. جلد دوم، انتشارات گلبن، اصفهان. A B] مجد، احمد- جنوبی، پریسا، اثر اتانول بر نمو رویشی
3[ و زایشی، برخی ویژگیهای عملکردی و جوان هزنی سویا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد .1375اسلامی، واحد تهران شمال ] مجد، احمد- دهپورجویباری، عباسعلی، بررسی
4[ اثراتانول و متانول بر نمو رویشی و زایشی و برخی ویژگیهای عملکردی گندم و سویا، پایا ن نامه .1379کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم ] مجد، احمد- ناظم بکایی، زهرا، بررسی تاثیر
5[ اسکوربیک اسید بر تکوین مریستمهای راسی و عملکرد گیاه باقلا، رساله دکترا رشته علوم گیاهی، گرایش سلولی-تکوینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد .1382علوم و تحقیقات
[6] Bagheri H, Moghadam A & H A. (2014) The effects of foliar application of methanol on growth and secondary metabolites in lavender. International Research Journal of Applied and Basic Sciences 8, 150-2.
[7] Mc Giffien. Jr. M.E.A. Baameur, R. L. Green, B. AFaber, J. A Downer and J. Aguiar (1995): Feild test of methanol as a crop yield enhancer. Hortscience 30 (6): 1225-1228.
[8] Nonomurs & Benson: The path of carbon in photosynthesis. Improved crop yield with methanol. Proc. Nat. Acad.Sci USA, 84: 979498 (1992).
[9] Podd & Vanstaden: The role of ethanol and acetaldehyde in flower senscence and fruit ripening. A review, Plant Growth Regulation, 26: 183-189(1998).
[10] Row, Farr and Richard: Short communication: Effects of foliar on root application of methanol or ethnnol on the growth of tomato plants (Lycopersicon esculentum Mill). New Zealand Journal of Crop and Horticultural Science 1994 Vol 22. 335- 337 (1994).
[11] Sharif Hossain & et al: Effect of ethanol on the longevity and abscission of bougainvillea flower Journal of Science and Techology, 31 October, 01(2)184-193 (2007).