تکوین میکروگامتوفیت در . Leucanthemum vulgare L

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور همدان

چکیده

Leucanthemu vulgareاز تیره مرکبان، جزء گیاهان زینتی فضای سبز است، اغلب جهت استفاده های دارویی و صنایع بهداشتی آرایشی کاربرد دارد. بررسی تکوین میکروگامتوفیت این گیاه از نظر نقشی که در تکثیر گیاه دارد و با توجه به اهمیت فراوان این گیاه از دیدگاه دارویی و صنعتی جالب توجه است . بدین منظور گل ها و غنچه های کاشته شده در % 70 تا برش گیری در محلول الکل ،FAA فضاهای سبز شهر همدان در مراحل مختلف نموی برداشت، پس از تثبیت در نگهداری شدند. نمونه ها پس از گذراندن مراحل آماده سازی و غالب گیری در پارافین با دستگاه میکروتوم برش گیری گردیدند. رنگ %انجام شد و بررسی برش 70 آمیزی مضاعف با محلول هماتوکسیلین و ائوزین الکلی های میکروتومی با میکروسکوپ نوری صورت گرفت.نتایج نشان داد که بساک ها تتراسپورانژی و تکوین گرده ها در بساک ناهمزمان است. دیواره بساک جوان از اپی درم، اندوتسیوم، لایه میانی و تاپی تشکیل شده است. ولی لایه میانی در مرحله تترادهای میکروسپوری تجزیه می گردد. دیواره بساک بالغ تنها از اندوتسیوم تشکیل شده است که دارای ضخیم شدگی فیبری است. تترادهای میکروسپوری با فراوانی بیشتر از نوع تترا هدرال (هرمی )است .سلول های لایه تاپی به صورت دو یا چند هسته ای درشت بوده و هر دو حالت ترشحی و آمیبی وجود دارد .دانه های گرده بالغ در زمان انتشار یک یا دو هسته ای، دارای شکاف رویشی و تزئینات خاردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

َMicrogametophyte development in Leucantemum vulgare L.

نویسنده [English]

  • zahra baghaeifar
D
چکیده [English]

In this research, developmental stages of microsporogenesis and pollen grains development of leucantemum vulgare for Asteraceae family were studied. The flowers and buds in different developmental stages were removed, fixed in FAA70%, stored in 70% ethanol, embedded in paraffin and then sliced at 7 µm by microtome. Staining was carried out with Eosin and contrasted with Hematoxylin. The prepared slides were studied using light microscope. The result indicated that the formation and development of stamen primordum sooner than development of the pistil is done. The anthers were tetra-sporangiate. Pollen tetrads were tetragonal and tetrahedral (tetrahedral is more than tetragonal). Cytokinesis was synchronous. The mature pollen grains are spherical. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asteraceae
  • development
  • Leucantemum vulgare
  • Pollen grain
  • tapetum
[1] چهرگانی، ع.، حاجی صادقی، س.، محسن  زاده، ). مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و 1389( ف. Inula aucheriana تخمک در . زیست شناسی . .28-15 ،6 ، 2. گیاهی ). تکوین گل آذین، 1391( ] رضانژاد، ف.، مجد، ا.
2[ گل و گرده در گل جعفری ( Tajetes patula): ویژگی های ساختاری گل در ارتباط با گرده افشانی، زیست .66-51 ،12 شناسی گیاهی،
.)سیستماتیک گیاهی دیدگاه 1391( ،. ] سعیدی، ح
3[ تبارشناختی .ویرایش سوم .جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان ،2 .)گیاهشناسی پایه، جلد 1391( ] قهرمان، ا.
4[ چاپ پانزدهم، انتشارات دانشگاه تهران .)رده بندی گیاهی 1390( ] مظفریان، و.
5[ (دولپه ای چاپ پنجم، انتشارات ،2 جلد ،) ها امیرکبیر تهران.
[6] Chehregani, A., Mohsenzadeh, F.and Ghanad, M. (2011) Male and female gametophyte development in Cichorium intybus. International Journal of Agriculture and Biology 13: 603-60.
[7] Cronquist, A. (1977) The Compositae revisited. Brittonia 29:137-153.
[8] Davis, G. L. (1964) Embryological studies in the compositae: Sporogenesis, gametogenesis, and embryogeny in Brachycome ciliaris (Labill.) less. Australian Journal of Botany 12: 142-151.
[9] Deng, Y., Chen, S. and Teng, N. (2010) Flower morphologic anatomy and embryological characteristics in chrysanthemum multicaule. Scientia Horticulturae 124(4): 500-505.
[10] Dikinson H. G. ( 2000). Pollen coatingchimaeric genetic and new function. Sex Plant Reprod. 12: 302-309.
[11] Funk, V. A., Chan, R., and Holland, A.(2007) Cymbonotus (Compositae; Arctoideae, Arctotidinae): an endemic Australian genus embedded in a southern Africa clade. Botanical Journal of the Linnean Society 153: 1-8.
[12] Harris, E. M. (1994). Developmental evidence for syncephalia in Lagascea (Heliantheae;Asteraceae). American Journal of Botany 81: 1139-1148.
[13] Harris, E. M. (1999b) Capitula in the Asteridae :a widespread and varied phenomenon. Botanical Review 65: 348369.
[14] Kuklina, E. A. (2003) Flower development of greenhouse chrysanthemum. Acta Biologica Cracoviensia Series Botanica 45 (1): 173-176.
[15] Lakshmi, S. P. and Pullaiah, T. (1979) Embryology of Senecio tenuifolius Burm. f. (Asteraceae). Taiwania 32: 208-213.
[16] Maheshwari, P. (1950). An introduction to the embryology of angiosperms .McGrawHill, New York.
[17] Pacini, E. and Keijzer, C. J. (1989). Ontogeny of intruding non plasmodial tapetum in the wild chicory (Cichorium intybus). Plant Systematics and Evolution. 167: 149-169.
[18] Pacini, E .(1990). Tapetum and microspore function. In Microspores: ontogenyand development, Edited by Blackmor, S., Knox, R. B., Academic Press, London, pp 213-237.
[19] Pacini, E. and Franchi, G. (1993). Role of tapetum in pollen and spore dispersal. Plant Systematics and Evolution. Suppl. 7:1-11.
[20] Pacini, E. (1997). Tapetum character states: analytical keys for taptum types and acticities, Can J Bot., 75: 1448 – 1459.
[21] Polowick, P. L. and Sawhney, V. K. (1993). Differentiation of the tapetum during microsporogenesis in tomato (Lycopersicon esculentum Mill) with special reference to the tapetal cell wall. Annal of Botany. 72: 595-605.
[22] Sood, S. K. and Neelam, K. (2000) Investigations on embryology of Inula cuspidate Clarke (Asteraceae). Journal of Indian Botanical Society 79: 93-95.
[23] Suzuki, K. and Tajeda, H. (2001). Ultrastructural study on degeneration of tapetum in anther of snap bean (Phaseolus vulgaris L.) under heat stress. Sexual Plant Reproduction 13: 293-299.
[24] Xue, C. Y. and Li, D. Z. (2005) Embryology of Megacodon stylophorus and Veratrilla baillonii: Botanical journal of the Linnean Society 147: 317-331.