بررسی اثرات کاربرد توام اسکوپولتین و نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز بررگ زایی در مدل پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاداسلامی واحدمشهد،مشهد،ایران.

2 مرکزتحقیقات بیولوژی کاربردی تکوین جانوری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران

3 گروه زیست شناسی،دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم تحقیقات تهران،تهران،ایران.

4 گروه زیست شناسی دانشکده علوم زیستی دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران.

چکیده

امروزه خواص ضد رگزایی فرآورده های گیاهی مورد توجه محققان قرار دارد. نانو ذرات نقره (AgNPs) سنتز شده به روش سبز و اسکوپولتین دارای خواص ضد رگزایی هستند. در مطالعه حاضر کاربرد توام این دو ماده بر رگ زایی در پرده کوریوآلانتوئیک جنین جوجه بررسی گردید.
در این پژوهش تجربی آزمایشگاهی تخم مرغ های نطفه دار به گروه شاهد و گروه های تجربی شامل نمونه های تیمار شده با نانو ذرات نقره (µg/ml100،50و150)، اسکوپولتین (µg/ml25، 50 و100)، گروه هم افزایی شامل µg/ml50 نانو ذرات نقره و .µg/ml25 اسکوپولتین تقسیم شدند. روز هشتم انکوباسیون تیمار بر روی اسفنج ژلاتینی انجام شد و روز دوازدهم پس ازعکس برداری، تعداد و طول انشعابات عروقی، طول فرق سری-نشیمنگاهی ،وزن جنین ها و سطح هموگلوبین عروق خونی ثبت و با شاهد مقایسه گردید. داده ها توسط نرم افزار 16SPSS -، آزمون های واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تعقیبیTukey در سطح معنی داری. P>0/05تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها نشان داد نانو ذارت نقره و اسکوپولتین، وابسته به دوز منجر به کاهش تعداد و طول عروق خونی و سطح غلظت هموگلوبین خون در نمونه های تیماری می شود. بکارگیری توام غلظت های µg/ml50 نانو ذرات نقره و غلظتµg/ml 25 اسکوپولتین که بر روند آنژیوژنز بی تاثیر بودند، کاهش معنی دار رگ زایی را نشان دادند (P>0/05).
بکارگیری توام نانوذرات نقره و اسکوپولتین باعث تقویت اثر ضد رگزایی آنها شده و می تواند به عنوان یک زمینه مطالعاتی مهم جهت شناسایی راه های درمانی موثر مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synergic effects of scopoletine and green synthesized silver nanoparticles on Angiogenesis of Chick Chorioallantoic Membrane (CAM)

نویسندگان [English]

  • Parisa zamani esmati 1
  • Javad Baharara 2
  • Alireza Iranbakhsh 3
  • Tayebeh Ramezani 4
1 D
2 Research center for Animal Development Applied Biology, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
3 D
4 D
چکیده [English]

Background: Today, anti-angiogenesis properties of plants products are considered by researchers. Since the silver nanoparticles (AgNPs) are green synthesized and scopoletine, have anti-angiogenesis properties. In the present study, the use of these two substances has been investigated on the angiogenesis in the Chick Chorioalantoic Membrane.
Materials and Methods: In this experimental study, the fertilized eggs were divided, the control and experimental groups including silver nanoparticles treated with nanoparticles (50, 100 and 150 μg/ml), scopoletine (25, 50 and 100 μg/ml), synergistic group, 50μg ml silver nanoparticles and 25 μg/ml scopoletin. In 8th day incubation, treatment was done on gelatin sponge and in 12th day were photographed and the number and lengths of vessels around the sponges, crown rump (CR), fetal weight and blood vessels hemoglobin levels were recorded and compared with control. Data were analyzed by SPSS-16 software, one way ANOVA and Tukey test in significant level of P <0.05.
Results: The results showed that dose dependent manner of silver nano particles and scopolotine reduced the number and length of blood vessels and decreased level of hemoglobin concentration in treatment groups. The use of Synergic 50 μg/ml nanoparticles and 25 μg/ml concentration of scopoletine, which did not affect on the angiogenesis process, showed a significant decrease in angiogenesis (P<0.05).
Conclusion: The use of green synthesized silver nanoparticles and scopolinoth has been shown to enhance their anti-angiogenic effects and can be considered as an important study basis to identify effective therapeutic strategis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • AgNPs
  • angiogenesis
  • chorioalantoic membrane
  • Scopoletin
[1].   Alenad A M., Al-Jaber N A., Krishnaswamy S., Yakout S M., Al-Daghri N M and Alokail . M S. 2013, Achillea fragrantissima extract exerts its anticancer effect via induction of differentiation, cell cycle arrest and apoptosis in chronic myeloid leukemia (CML) cell line K562. Journal of Medicinal Plants Research, 7(21): 1561-1567.
[2].   Alikhanzadeh M., Tehranipour M., Khayyatzade J. 2014, Investigating the Neuroprotective Effect of Alcholic Extracts of Achillea Biebersteinii Leave on α Motoneurons after Sciatic Nerve Compression in Rats. J Shahrekord Univ MedSci; 22(4): 1323–1332. [In Persian]
[3].   Asgar A., Senawong G., Sripa B. & Senawong T., 2015. Scopoletin potentiates the anticancer effects of cisplatin against cholangiocarcinoma cell lines. Bangladesh Journal of Pharmacology, 10(1):69–77.
[4].   Baharara J., Namvar F., Mousavi M., Ramezani T. & Rosfarzin M. 2014, Anti-angiogenesis effect of biogenic silver nanoparticles synthesized using saliva officinalis on chick chorioalantoic membrane (CAM). Molecules, 19(9): 13498–13508.
[5].   Castiglioni S., Cazzaniga A., Perrotta C. & Maier J. 2015. Silver Nanoparticles-induced Cytotoxicity Requires Erk Activation in Human Bladder Carcinoma Cells. Toxicology Letters, 732(3): 237–243.
[6].   Dubey Sh P., Lahtinen M., Sillanpaa M. 2010, Tansy fruit mediated greener synthesis of silver and gold nanoparticles. Process Biochemistry, 45(7): 1065–1071.
[7].   Folkman J. 2003, Fundamental concepts of the angiogenic process.Current molecular medicine, 3(7): 643–651.
[8].   Hajbabaei M, Baharara J, Iranbakhsh A, ramezani T., 2017. Investigation Angiogenesis Effect of Silver Nanoparticles Coated with Silymarin onChick Embryo Chorioalantoic Membrane and Evaluation of Its Antioxidant Activity. Razi Journal of Medical Sciences. 23 (152): 54-64.
[9].   Karimi Andeani J., Kazemi H., Mohsenzadeh S., Safavi A. 2011, Biosynthesis of gold nanoparticles using dried flowers extract of Achillea wilhelmsii plant. Dig J Nanomater Bios; 6(3): 1211–1217. [In Persian]
[10].     Khuda-Bukhsh A R., Bhahacharyya S S., Paul Saili & Boujedaini N. 2010, Polymetric nanoparticle encapsulation of a naturally occuring plant scopoletin and its effects on human elanoma cell A375. Journal of Chinese Integrative Medicine, 8(9): 853-562.
[11].Litwin, C., Leong K., GZapf, R., Sutherland., H.Naiman, Sh., CKarsan, A. 2002, Role of the microenvironment in promoting angiogenesis in acute myeloid leukemia.American journal of hematology, 70(1): 22–30.
[12].Mohammadi-Motlagh, H.-R., Mansouri, K. & Mostafaie, A. 2010. Plants as useful agents for angiogenesis and tumor growth prevention.Physiology and Pharmacology, 14(3): 302–317.
[13].Mousavi M., Baharara J., Zafar-balanezhad S., Shaheokh-abadi K. 2014, The Effect of Saffron aqua Extract on Angiogenesis in Chick Chorioalantoic Membrane. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 16(3): 55–58.
[14].[14] Palaniappan P., Sathishkumar G., Sankar R. 2015, Fabrication of nano-silver particles using Cymodocea serrulata and its cytotoxicity effect against human lung cancer A549 cells line. Spectrochimica acta.Part A. Molecular and biomolecular spectroscopy, 138(5): 885–890.
[15].Pan R., Dai Y., Gao X-H., Lu D., Xia Y-F. 2011, Inhibition of vascular endothelial growth factor-induced angiogenesis by scopoletin through interrupting the autophosphorylation of VEGF receptor 2 and its downstream signaling pathways.Vascular Pharmacology, 24(7): 18 28.
[16].Pan R.Dai., Y.Yang., J.Li., Y.Yao., X.Xia., Y. 2009, Anti‐angiogenic potential of scopoletin is associated with the inhibition of ERK1/2 activation. Drug Development Research, 70(3): 214–219.
[17].Quesada A. R., Munoz‐Chapuli R & Medina M A. 2006, Anti‐angiogenic drugs: from bench to clinical trials. Medicinal research reviews, 26(4): 483–530.
[18].Rashmezad M A., Ali Asgary E., Tafvizi F., Shandiz S., Ataollah, S., Mirzaie A. 2015, Comparative study on cytotoxicity effect of biological and commercial synthesized nanosilver on human gastric carcinoma and normal lung fibroblast cell lines. Tehran UnivMed Journal; 72(12): 799–807.
[19].Vargas A., Zeisser-Labouèbe M., Lange N., Gurny R., Delie F. 2007, The chick embryo and its chorioallantoic membrane (CAM) for the in vivo evaluation of drug delivery systems.Advanced drug delivery reviews, 59(11): 1162–1176.
[20].Wijnhoven, SW P., Peijnenburg W J., Herberts C A., Hagens W I., Oomen A G., Heugens, E.H.W. 2009, Nano-silver–a review of available data and knowledge gaps in human and environmental risk assessment. Nanotoxicology, 3(2): 109–138.