بررسی اثر آب مغناطیده بر دوره رشد رویشی، مراحل تکوین مادگی، بساک و فراساختار دانه گرده عدس (.Lens culinaris L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 گروه زیست شناسی- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه آزاد اسلامی- واحدتهران شمال

چکیده

آب فراوانترین جز تشکیلدهنده سلولهای گیاهی است و از آنجایی که مولکولی دیامگنتیک است میتواند تحت تأثیر میدانهای مغناطیسی قرار گیرد. در این پژوهش اثر آب مغناطیده بر سرعت رشد رویشی و مراحل تکوین اندامهای زایشی و فراساختار دانه گرده در گیاه عدس بررسی شد. برای این منظور بذرهای عدس در دو گروه، در یک گلخانه میلی 110 کاشته شدند. یک گروه با آب معمولی و دیگری با آب مغناطیده (آبی که با عبور از یک میدان مغناطیسی تسلایی ازآن تاثیر پذیرفته است)، آبیاری شدند. ساختار تشریحی اندامهای زایشی با روشهای متداول سلول-بافت شناسی بررسی شد و برای مشاهده فراساختار دانهی گرده از میکروسکوپ الکترونی نگاره استفاده شد. نتایج نشان دادند آبیاری با آب مغناطیده سبب تسریع گلدهی در گیاه عدس نسبت به گیاهان شاهد شد. در مراحل مختلف تکوین بساک و مادگی در گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده نسبت به گروه شاهد تفاوتی مشاهده نشد. شکل ظاهری سلول مادر مگاسپور و تخمزا در هر دو گروه یکسان بود. دانهی گرده در گیاه عدس دارای سه شیار طولی و تزئینات مشبک است که فرورفتگی در این تزئینات در گیاهان تیمار شده با آب مغناطیده نسبت به گیاهان شاهد ضخامت و وسعت بیشتری داشتند، اما در ابعاد و تعداد دانهی گرده بین دو گروه تفاوتی مشاهده نشد. بطور کلی می توان گفت آبیاری با آب مغناطیده سبب افزایش سرعت گلدهی و در نتیجه کاهش دوره رشد رویشی در گیاه عدس میشود. از اینرو، آبیاری با آب مغناطیده می تواند راه گشای بزرگی در کاهش آب مصرفی برای آبیاری گیاهان زراعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of magnetically - treated water on vegetative growth period, development of gynoecium and anther, and ultrastructure of pollen grains of lentil (Lens culinaris L.)

نویسندگان [English]

  • nafise Azimi 1
  • ahmad Majd 2
  • taher Nejadsattari 1
  • faezeh Ghanati 3
  • sedigheh Arbabian 4
1 Department of Plant Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, Faculty of biology science, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of biology, Tarbiat Modares University, Tehran- Iran
4 Department of biology, Faculty of biology science, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran
چکیده [English]

Water is the most abundant component of plant cells and as a diamagnetic molecule can be affected by magnetic field. The present study was conducted in order to evaluate the effects of magneticallytreated water on speed of vegetative growth and stages of reproductive organs development and Ultrastructure of Pollen grain of lentil (Lens culinaris L.). For this aim lentil seeds were cultured in green house and were irrigated either with tap water (control group), or magnetically-treated water (tap water which was passed through a magnetic field of 110 mT). Growth and development of male and female generative organs were studied via cytological and histological routine methods and the ultrastructure of pollen grains was studied by scanning electron microscopy. Results showed irrigation with magnetically-treated water increased the speed of lentil flowering. In developmental stages of anther and gynoecium showed no difference between control and treated plants. The apparent shape of the megaspor mother cell and egg cell, was the same in both groups. Lentil pollen grain is tricolpate with reticulate architecture. The decorations of pollen grains were thicker and wider in the plants irrigated with magnetically-treated water, compared to the control plants. Number of pollen grain had no difference between groups. Totally irrigation with magnetically-treated water increases the speed of flowering and thus reduces the growth period is in lentil. Therefore, irrigated with magneticallytreated water can be a big help to reduce the water used to irrigate the crops.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lens culinaris L
  • magnetically-treated water
  • stage of development
  • Vegetative growth
[1].   محمد علیخانی، س. قناتی، ف. سلیمانی، م. زارع مایون، ح. حاج نوروزی، ا. 1393، بهبود شاخص‌های رشدی گیاه ذرت(Zea mays L.)  تحت بیاری با آب مغناطیده، مجله مهندسی پزشکی زیستی، دوره‌ی هشتم، شماره‌ی 2، 182-173.
[2].   ناهیدیان، ب. قناتی، ف. واعظ زاده، م. حاج نوروزی، ا. پایز، ع. 1390، بررسی طیف در حضور میدان مغناطیسی و تأثیر آن بر جوانه­زنی گروهی از بذرهای غلات و حبوبات، فصلنامه علمی پژوهشی زیست‌شناسی تکوینی، شماره 10، بهار، 14-7.
[3].   Aladjadjiyan, A, 2002, Study of the influence of magnetic field on some biological characteristics of Zea mays, Journal of Central European Agriculture, 3(2): 89 - 94.
[4].   Amiri, M.C, Dadkhah, A.A, 2006, On reduction in the surface tension of  water pea roots exposed to extremely low magnetic fields, Advances in Space Research, 28: 645-650.
[5].   Belyavskaya, N.A, 2001, Ultrastructure and calcium balance in meristem cells of seedling roots of pea, flax and lentil under conditions of screening of geomagnetic field, Biophysics, 37, 645-648.
[6].   Belyavskaya, N.A, 2004, Biological effects due to weak magnetic field on plants, advances in space research, 1566-1574.

[7].   Chang, K.T, Weng, C.I, 2006, The effect of an external magnetic field on the structure of  liquid water using molecular dynamics simulation, Journal of Applied Physics, 100: 043917-043922.

[8].   Cheregani, A, Kouhkan, F, 2008, Diesel Exhaust particles and allergenicity of pollen grain of Lilium martagon, Ecotoxicology and Environmental Safety, 69(3):568-573.
[9].   Fomicheva, V.M, Gavoroon, R.D, Danilov. V.I, 1992,(a) Proliferative activity and cell reproduction in meristems and protein synthesis in the cell of the root meristems of the pea, lentil and flax. Biophysics, 37, 649-656.
[10].Fomicheva, V.M, Gavoroon, R.D, Danilov, V.I, 1992, (b) Dynamics of RNA due to magnetic treatment. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 278: 252-255.
[11].Ghanati, F., Mohamadalikhani, S., Afzalzadeh, R., Hajnorouzi A. 2015, Change of growth pattern, metabolism, and quality and quantity of maize plants after irrigation with magnetically treated water, Electromagnetic Biology and Medicine 34(3): 211–215.
[12].Ghanati, F, Payez, A, 2015, Iron biofortification and activation of antioxidant system of wheat by static magnetic field, Iranian journal of science and technology, Transaction A, science, 39(3):355-360.
[13].Higashitani, K, Oshitani, J, Ohmura, N, 1999, Effects of magnetic field on water investigated with fluorescent probes, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 109: 167-173.
[14].Holleman, A, Wiberg, E, 1985, Text book of inorganic chemistry, Berlin: Springer. 
[15].Hozayn, M, Abdul Qados, A.M.S, 2010, (a) Magnetic water application for improving wheat (Triticum aestivum L.) crop production, Agriculture and Biology Journal of North America, 1(4):677-682.
[16].Hozayn, M, Abdul Qados, A.M.S, 2010, (b), Irrigation with magnetized water enhances growth, chemical constituent and yield of chickpea (Cicer arietinum L.), Agriculture and Biology Journal of North America, 1 (4): 671- 676.            
[17].Hozayn, M, Abd El Monem, A.A, Abderlraouf, R.E, 2013, Do Magnetic Water Affect Water Use Efficiency, Quality and Yield of Sugar Beet (Beta vulgaris L.) Plant Under Arid Regions Conditions?, Journal of Agronomy, 12(1): 1-10.
[18].Liboff, R. F, Mcleod, B.R, Smith, S. D, 1989, Ion cyclotron resonance effects of ELF fields in biological systems: extremely low frequency electromagnetic fields: the question of cancer, Columbus OH:Battelle Press, 251-289.                 
[19].Lin, I. J, Yotvat, J, 1990, Exposure of irrigation and drinking water to a magnetic field with controlled power and direction, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 83: 525-526.
[20].Mac Mahon, C, 2009, Investigation of the quality of water treated by magnetic fields, University of southern queens land faculty of engineering and surveying, Undergraduate thesis.
[21].Maheshwari, BL, Grewal, H.S, 2009, Magnetic treatment of irrigation water: Its effects on vegetable crop yield and water productivity, Agriculture water management, 96: 1229-1236.
[22].Montagnier, L, Aissa, J, Ferris S, Montagnier J.L, 2009, Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA sequences, Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences, 1:81-90.
[23].Montagnier, L, Aissa, J, Del Giudice, E, Lavalle, C, 2011, DNA waves and water. Journal of Physics: Conference Series, (306).
[24].Nasher, S.H, 2008, The effect of magnetic water on growth of chick-Pea seeds, Engineering and Technology, 26.
[25].25. Sarker, A, Eriskine, W, 2003, Singh M. Regression models for lentil seed and straw yield in near east, Agricultural and forest meteorology, 116:61-72.
[26].Su, N, Wu, Y.H, Mar, C.Y, 2000, Effect of magnetic water on the engineering properties of concrete containing granulated blast-furnace slag, Cement and Concrete Research, 30: 599-605.
[27].Taiz, L, Zeiger, E, 2002, Plant physiology, 3rd end Sinauer Associates: Sunderland, Mass.
[28].Tian, W.X, 1989, Effect of magnetic water on seed germination, seedling growth and grain yield of rice, Journal of Jilin Agricultural Union, 4: 005.
[29].Volkrodt, W, 1991, Are microwave faced with Fiasco similar to that experienced by nuclear energy? Wetter boden mensch, 4:131-136.
[30].Wang, Q, Li, L, Chen, G, Yang, Y, 2007, Effects of magnetic field on the solgel transition of methylcellulose in water, Carbohydrate Polymer, 70:345-349.