بررسی تاًثیر زمان های مختلف ایسکمی/ریپرفیوژن بر روی سلول های گیروس دندانه ای هیپوکامپ موش صحرایی نر نژاد ویستار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه علوم تشریحی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ،

چکیده

سکته مغزی مهمترین نتیجه ایسکمی مغزی است و ریپرفیوژن متعاقب آن موجب تولید رادیکال های آزاد شده که می تواند موجب آپوپتوز گردد. سلول های گیروس دندانه ای از مناطق حساس به ایسکمی است. هرچه زمان بین ایسکمی و ریپرفیوژن بیشتر باشد، مراحل حفظ سلول از آسیب اکسیداتیو و آپوپتوز کارایی کمتری خواهد داشت. از آنجائیکه تعیین درصد و میزان تخریب بافتی نقش مهمی در بررسی اثر حفاظتی داروهای حفاظت کننده عصبی دارد، لذا ما در این مطالعه به بررسی مدت زمان مناسب ایسکمی جهت استفاده از داروهای حفاظت کننده عصب در مدل های ایسکمی  5-10-15-20-30 گروه در فاصله های زمانی6 رأس رت نر نژاد ویستار در 30حیوانی پرداختیم. در این مطالعه تجربی، دقیقه ایسکمی مورد ارزیابی قرار گرفتند .مدل ایسکمی توسط بستن دو طرفه شریان های کاروتید مشترک القا شد و  روز مغز موش4 سپس ریرفیوژن صورت گرفت. پس از  ها بیرون آورده شده و به منطور رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین و نیسل آماده گردید. یافته های ما نشان داد که تعداد سلول های دژنره با هسته های پیکنوتیک بخصوص در گروه ایسکمی  دقیقه افزایش یافته و تعداد سلول30 های گرانولار سالم گیروس دندانه ای بطور معنی داری درگروه هایی که تحت ایسکمی  دقیقه قرار گرفته بودند، کاهش یافته بود. به نظر می 30 و 20 ،15 رسد مناسب ترین زمان برای بررسی اثر داروها در مدل  دقیقه می 10  زمان بیش از ،ایسکمی باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different times of ischemia/reperfusion on dentate gyrus cells of hippocampus in Wistar rat

نویسندگان [English]

  • Zahra Nadia Sharifi
  • shabnam movassaghi
  • zahra kermaniha
  • arefeh arafati
  • amir ghasemi
Department of anatomy, Tehran medical sciences branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
چکیده [English]

Stroke is the most important resalt of cerebral ischemia and followed  reperfusion produces  free radicales and can lead to apoptosis.  Granular cells of dentate gyrus are sensitive to ischemia. Whatever the time of ischemia gets longer and reperfusion starts with delay, cell protection from oxidative damage and apoptosis will be less efficient. Since the percentage of tissue damage plays an important role in the study of neuroprotective drugs,We decide to study the  appropriate duration of   ischemia in order to use different drugs in ischemic animal models. In this experimental study, 30 male Wistar rat were divided  to 6 groups (5,10,15,20 and 30 minutes of ischemia. The ischemia was induced by ligation of  bilateral common carotid arteries followed by reperfusion. After four days, brains were removed and prepared for hematoxilin-eosin method and nissl staining . Our data showed that The number of degenerative cells with pyknotic nucleuses were increased especially in the30 minutes of ischemia and the number of the dentate gyrus granular cells were decreased significantly   in 15،20،30 ischemic groups.. It seems that more than 10 minutes of ischemia is the appropriate time for studying the effects of drugs in ischemic model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • dentate gyrus
  • Hippocampus
  • ischemia/reperfusion
  • Rat
[1].   خضری پ، شریفی ن، شفارودی، انصاریان، غزل، موثقی. 2014. بررسی اثر داروی پنتوکسی فیلین بر روی اختلالات حافظه فضایی ناشی از ایسکمی/ریپرفیوژن فراگیر گذرا در فاز استروس موش‌های صحرایی ویستار ماده. فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران؛ 1)24 : (14-21.
[2].   زمانی، شاهی ح، سلیمانی، زمانی، چوبین. 2012. تأثیر مصرف روغن زیتون بر کاهش عوارض سکته مغزی با تمرکز بر ناحیه هیپوکامپ. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران؛ 7(2): 1-8.
[3].   فرهاد ا، محمد ص، حمید ب، رعنا ع. عوامل خطر سکته مغزی خاموش در مبتلایان به سکته مغزی ایسکمیک.
[4].   Bancroft JD, Gamble M. 2008.Theory and practice of histological techniques: Elsevier Health Sciences
[5].   Bendel O, Bueters T, von Euler M, Ögren SO, Sandin J, von Euler G. 2005. Reappearance of hippocampal CA1 neurons after ischemia is associated with recovery of learning and memory. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism; 25 (12): 1586-95.
[6].   Davis JN, Antonawich FJ. 1997. Role of apoptotic proteins in ischemic hippocampal damage. Annals of the New York Academy of Sciences; 835 (1): 309-20.
[7].   de Souza Pagnussat A, Faccioni‐Heuser MC, Netto CA, Achaval M. 2007. An ultrastructural study of cell death in the CA1 pyramidal field of the hippocapmus in rats submitted to transient global ischemia followed by reperfusion. Journal of anatomy; 211 (5): 589-99.
[8].   Lee P, Sata M, Lefer DJ, Factor SM, Walsh K, Kitsis RN. 2003. Fas pathway is a critical mediator of cardiac myocyte death and MI during ischemia-reperfusion in vivo. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology; 284 (2): H456-H63.
[9].   Nakatomi H, Kuriu T, Okabe S, Yamamoto S-i, Hatano O, Kawahara N, et al. 2002. Regeneration of hippocampal pyramidal neurons after ischemic brain injury by recruitment of endogenous neural progenitors. Cell; 110 (4): 429-41.
[10].Roberts GG, Di Loreto MJ, Marshall M, Wang J, Degracia DJ. 2007. Hippocampal cellular stress responses after global brain ischemia and reperfusion. Antioxidants & redox signaling; 9 (12): 2265-76.
[11].Sasaki T, Kitagawa K, Sugiura S, Omura‐Matsuoka E, Tanaka S, Yagita Y, et al . 2003. Implication of cyclooxygenase‐2 on enhanced proliferation of neural progenitor cells in the adult mouse hippocampus after ischemia. Journal of neuroscience research; 72 (4): 461-71.
[12].Shimizu H, Ohgoh M, Ikeda M, Nishizawa Y, Ogura H. 2007. Caspase-3-like protease activity-independent apoptosis at the onset of neuronal cell death in the gerbil hippocampus after global ischemia. Biological and Pharmaceutical Bulletin; 30 (10): 1950-3.
[13].Sugawara T, Fujimura M, Noshita N, Kim GW, Saito A, Hayashi T, et al. 2004. Neuronal death/survival signaling pathways in cerebral ischemia. NeuroRx; 1 (1): 17-25.
[14].Sun J, Li Y, Fang W, Mao L. 2011. Therapeutic time window for treatment of focal cerebral ischemia reperfusion injury with xq-1h in rats. European journal of pharmacology; 666 (1): 105-10.
[15].Volpe BT, Wessel TC, Mukherjee B, Federoff HJ. 1995. Temporal pattern of internucleosomal DNA fragmentation in the striatum and hippocampus after transient forebrain ischemia. Neuroscience letters; 186 (2): 157-60.
[16].Wang J, Liu S, Fu Y, Wang JH, Lu Y. 2003. Cdk5 activation induces hippocampal CA1 cell death by directly phosphorylating NMDA receptors. Nature neuroscience; 6 (10): 1039-47.
[17].White BC, Sullivan JM, DeGracia DJ, O’Neil BJ, Neumar RW, Grossman LI, et al. 2000. Brain ischemia and reperfusion: molecular mechanisms of neuronal injury. Journal of the neurological sciences; 179 (1): 1-33.
[18].Xu Z, Xu R, Liu B, Jiang X, Huang T, Ding L, et al. 2005. Time window characteristics of cultured rat hippocampal neurons subjected to ischemia and reperfusion. Chinese journal of traumatology= Zhonghua chuang shang za zhi/Chinese Medical Association; 8 (3): 179-82.
[19].Yang J-P, Liu H-J, Yang H, Feng P-Y. 2011. Therapeutic time window for the neuroprotective effects of NGF when administered after focal cerebral ischemia. Neurological Sciences; 32 (3): 433-41
[20].Zhang Y, Zhang X, Park TS, Gidday JM. 2005. Cerebral Endothelial Cell Apoptosis after Ischemia—Reperfusion: Role of PARP Activation and AIF Translocation. Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism; 25 (7): 868-77.
[21].Zhao K, Zhao G-M, Wu D, Soong Y, Birk AV, Schiller PW, et al. 2004. Cell-permeable peptide antioxidants targeted to inner mitochondrial membrane inhibit mitochondrial swelling, oxidative cell death, and reperfusion injury. Journal of Biological Chemistry; 279 (33): 34682-90.