تأثیر عصاره متانولی گیاه Lippia citriodora در پیش‌گیری و کنترل القاء شده توسط استیک اسید در موش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زیست شناسی، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران

2 گروه زیست‌شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

بیماری التهابی روده (IBD) وضعیتی از درگیری مزمن روده با عوامل ناشناخته می باشد. هر چند که عوامل ایمونولوژیک، ژنتیکی و فاکتورهای محیطی به عنوان زمینه ساز مطرح شده اند. هدف این مطالعه ، بررسی اثرات عصاره متانولی گیاه Lippia citriodora به عنوان یک گیاه‌دارویی مؤثر در پیشگیری‌و کنترل القاء شده توسط استیک اسید در موش نژاد Balb/C بود. عصاره گیاه Lippia citriodora با غلظت ، و به موش های نژاد Balb/C مبتلا به داده شد. ( با استفاده از اسیداستیک ایجاد شد). پردنیزولون نیز به عنوان استانداردآزمایش و بررسی‌های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک و بیوشیمیایی روی بافت کولون انجام شد. مطالعات بیوشیمیایی از بافت ملتهب شده کولون به‌وسیله اندازه‌گیری فعالیت آنزیم‌ میلوپراکسید از و تعیین غلظت مواد واکنش‌دهنده باتیوباربیتوریک به عنوان مارکر فعالیت رادیکال‌های آزاد و پراکسیداسیون لیپیدی در سلول‌ها انجام شد. نتایج نسان داد که میزان فعالیت آنزیم‌ میلوپراکسیداز و تیوباربیتوریک اسید در موش های دریافت کنندۀ اسیداستیک افزایش یافت درحالی‌که در موش های تحت درمان با دوزهای و عصاره Lippia citriodora و پردنیزولون مقادیر و کاهش نشان داد. همچنین موش‌های تحت درمان با عصاره متانولی Lippia citriodora و پردنیزولون مقادیر کمتری‌ را برای ویژگی‌های ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک برطبق خراشیدگی های صورت گرفته، در مقایسه با گروه دریافت کننده اسیداستیک نشان دادند. مؤترترین دوز ، عصاره Lippia citriodora بود که تاثیری مشابه با پردنیزولون داشت. فعالیت آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و ضدالتهابی Lippia citriodora اثرات درمانی در داشت. ولی مطالعات بالینی بیش‌تری جهت بررسی اثرات این گیاه در درمان در انسان مورد نیاز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of methanol extract of Lippia citrodoria in the prevention and control of IBD induced by acetic acid in mice

نویسندگان [English]

  • maryam teimouri 1
  • Fariba Khosravinejad 2
1 Department of Biology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Science, Islamic Azad University, Tehran North branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Inflammatory bowel disease (IBD) is a chronic condition of the intestine with unknown etiology involving multiple immune, genetic and environmental factors. We were interested to examine the effect of extract from Lippia citrodoria, a medicine plant in prevention and control of experimental mouse IBD. L.citrodoria was administered (50, 150.200 mg/kg) through drinking water to IBD mice (induced by intrarectal administration of acid-induced). Prednisolone was used as the standard drug for comparison. Biochemical, macroscopic and microscopic examination of colon were performed. Biochemical evaluation of inflamed colon was done using assay of myeloperoxidase (MPO) activity and thiobarbituric acid reaction substances(TBARS) concentration as indicators of free radical activity and cells lipid peroxidation. Results indicated that the activity of MPO and lipid peroxidation products (TBARS) increased in acetic acid-treated group while recovered by pretreatment of animals with L.citrodoria (50,150,200 mg/kg) and prednisolone. L.citrodoria (50-100mg/kg) and prednisolone. L.citrodoria (50-200 mg/kg) and prednisolone-treated groups showed significantly lower score values of macroscopic and microscopic characters when compared to the acetic acid – treated group. The benefical effect of L.citrodoria ( 200mg/kg) was comparable to that of prednisolone.It is concludes that the antioxidant, antimicrobial, and anti-inflammatory potentials of L.citrodoria might be the mechanisms by which this extract protects animals against experimentally induced IBD. Proper clinical investigation should be carried out to confirm the activity in human

کلیدواژه‌ها [English]

  • inflammatory bowel disease
  • Lipid peroxidation
  • Lippia citrodoria
  • Mice

بیماری‌های التهابی روده  باعث فعال شدن مزمن و التهاب دستگاه گوارش می‌شود. از لحاظ بافت‌شناسی، التهاب روده‌ای با تراوش لوکوسیت‌های پلی‌مورفونوکلئر، مونوسیت‌ها و ماکروفاژها مشخص می‌شود [3،4]. دو بیماری کرون و کولیت اولسرایتو دو شکل اصلی  هستند، فاکتورهای ژنتیکی، عوامل عفونی و ایمونولوژیک، دخانیات، داروها و نیز برخی از فاکتورهای پاتولوژیک در پاتوفیزیولوژی  نقش دارند [8، 6]. هم‌چنین تنش اکسیداتیو نقش اساسی در پاتوژنز آسیب روده‌ای در ارتباط با  دارد [7]. عدم موازنه قابل توجه در فعالیت آنتی‌اکسیدانی تام به‌طوری‌که تنش اکسیداتیو افزایش یافته و محافظت آنتی‌اکسیدانی کاهش یابد، در نمونه‌برداری‌های مخاط کولونی مشخص شده‌اند [1،2،4]. اگر میزان رادیکال‌های آزاد زیاد و یا محافظت آنتی‌اکسیدانی کم باشد حالتی از تنش اکسیداتیو پیش می‌آید که ممکن است باعث آسیب مزمن یا پایدار به سلول‌ها شود. یکی از مارکرهای استراس اکسیداتیو، افزایش پراکسیداسیون لیپیدی در سلول‌هاست که از طریق اندازه‌گیری میزان مواد واکنش دهنده با تیوباربیتوریک اسید  مشخص می‌شود [5،9]. مطالعات پیشین وجود تنش اکسیداتیو را در مایعات بیولوژیک مانند بزاق و پلاسما در بیماران مبتلا به  نشان داده‌اند [1،7]. اثر بخشی روش­های درمانی گوناگون در درمان  را ممکن است بتوان به عملکرد آنتی‌اکسیدانی آن‌ها نسبت داد [9-13]. ترکیباتی نظیر سولفاسالازین و متابولیت‌هایش، 5- آمینوسالیسیلیک اسید که در درمان  استفاده می‌‌شوند به عنوان حذف‌کنندگان بسیار مؤثر ترکیبات فعال اکسیژن می‌باشند [14،11]. نوتروفیل‌ها نقش عمده‌ای در واکنش‌های التهابی و ایمنی در  ایفا می‌کنند [14]. آنزیم میلوپراکسیداز  قادر به تشکیل تعداد زیادی مواد اکسیدان بوده به‌طوری‌که اکسیداسیون ترکیبات دهندۀ الکترون (مثل هالیدها) را توسط پراکسید هیدروژن کاتالیز می‌کند. همچنین مشخص شده که میزان فعالیت  که بیش‌تر در گرانول‌های نوتروفیلی یافت شده و مشخص کنندۀ تعداد نوتروفیل‌هاست در مدل تجربی  القاء شده با استیک‌اسید افزایش می‌یابد [14]. کولیت القاء شده با استیک‌اسید یک مدل آسان ایجاد  ست و شباهت پروفایل مدیاتورهای التهابی در این مدل یا  در انسان نشان می‌دهد که فاز التهابی، شباهت‌هایی با التهاب روده‌ای در انسان دارد [15]. مشخص شده که تعداد زیادی از عصاره‌های گیاهی در وضعیت‌های مزمن التهابی مؤثر هستند. گیاه به لیمو با نام علمیLippia citrodoria، یکی از گیاهان دارویی متعلق به تیره شاه پسند است که بومی آمریکای جنوبی، شیلی و پرو می­باشد [15]. در حال حاضر درختچه این گیاه به دلیل اهمیت اقتصادی و دارویی در نواحی شمال ایران به ویژه در استان گلستان کشت داده می­شود [16،18]. در طب سنتی از این گیاه در درمان سردرد، سرگیجه، دل پیچه، دل درد و سوء هاضمه، بهبود علائم سرماخوردگی، بهبود تپش قلب، کنترل اسهال، مهار رشد اشریشیاکلی و میکروباکتریوم توبرکلوزیس و استافیلوکوکوس اورئوس در مطالعات درون شیشه، استفاده شده است [17،19]. با توجه به فعالیت­های گزارش شده برای این گیاه و نیز مطالب گفته شده در مورد IBD، برای اولین بار اثرات عصاره هیدروالکلی این گیاه در درمان بیماری IBD در موش بررسی همچنین وضعیت تنش اکسیداتیو را از طریق
اندازه­گیری میزانTBARS و آنزیم میلوپراکسیداز و بررسی­های میکرو و ماکروسکوپیک در روده در مدل کولیت القاء شده با استیک اسید انجام شد.

 

مواد و روش­ها:

جمع­آوری گیاه وعصاره­گیری

به­لیمو از استان گلستان جمع­آوری و توسط بخش هر باریوم دانشکده داروسازی، دانشگاه تهران تایید شد (کد شماره 1524-Aups). قسمت­های هوایی گیاه L.citrodoia پس از خشک کردن در سایه با آسیاب پودر، سپس 40 گرم از پودر حاصل با متانول به روش پرکولاسیون عصاره گیری شد. عصاره متانولی بعد از صاف شدن، در شرایط خلأ و حرارت پایین تقطیر شد. عصاره غلیظ بدست آمده با کلروفرم واترپترول شستشو داده شد. محلول­های کلروفرمی را روی هم ریخته و جداگانه شدند و باقیمانده عصاره متانولی بدست آمده در آب حل شد. سپس غلظت­های 00mg/kg، 100 و 50 به موش­ها از راه دهان داده شد.

 

حیوانات آزمایشگاهی و بررسی­های هیستولوؤیک

در این تحقیق از24 عدد موش نر نژاد Balb/c در محدوده وزنی (28 گرم) در هر گروه استفاده شد. که در 4 گروه شش تایی برای انجام این پژوهش قرار داده شدند: گروه اول: گروه نرمال که درمان دارویی و اسید استیک دریافت نمی­کنند. گروه دوم: گروه کنترل که 0.1 سی سی محلول استیک اسید 6 درصد بصورت داخل مقعدی دریافت می­کنند. گروه سوم : عصاره گیاهی بصورت دهانی و 0.1 سی سی استیک اسید 6 درصد دریافت می­کنند، گروه چهارم: تجویز خوراکی سوسپانسیون حاوی 0.5% پردنیزولون با دوز mg/kg

1.14 به مدت 3 روز و اسید استیک داشتند. تجویز پردنیزولون از زمان تجویز استیک اسید شروع و به مدت 3 روز ادامه داشت. حیوانات با پنتوباربیتال (40mg/kg , i.p.) بیهوش و استیک اسید از طریق مقعد وارد روده شد. 48 ساعت پس از تجویز استیک اسید حیوان کشته شد و پس از درآوردن کولون و شستشو با نرمال سالین، به منظور ارزیابی هیستوپاتولوژیک، کولون در فرمالین سالین 10 درصد، ثابت و پس از تهیه قطعات 5 میکرومتری از بافت روده بزرگ، برش­ها در هماتوکسیلین وائوزین
رنگ­آمیزی شدند.، قطعات رنگ آمیزی شده از لحاظ ارتشاحات سلولی، آسیب ساختارهای سلولی (infiltration)، آسیب­های سلولی مانند پلاک­های
پی­یر، آسیب به هسته و غیره توسط میکروسکوپ نوری بررسی شدند. جهت فیکس کردن بافت ها از فرمالدئید 10 درصد استفاده شد سپس فرمالین اضافی با آب شسته شده و در الکل 70 درصد فیکس کردن ادامه یافت [13]. سپس بافت در پارافین قرار داده شد، اززایلین به عنوان ماده شفاف ساز استفاده شد. بعد از عمل شفاف­سازی، زایلین به راحتی در حمام پارافین تبخیر و نمونه­ها به یک حمام پارافین مذاب در یک دوره قالب گیری برای نفوذ و آغشتگی منتقل و بافت نفوذ یافته آغشته به پارافین داخل پارافین مذاب قرار داده شد سپس برش های نازک بافتی توسط میکروتوم تهیه و برش­ها روی لام چسبانده و رنگ آمیزی شدند.

 

بررسی آنزیمی و استرس اکسیداتیو

جهت بررسی فعالیت آنزیم میلوپراکسیداز (MPO کولون خارج شده از حیوان با نرمال سالین شستشوو توسط کاغذ صافی خشک، توزین و تکه تکه

شد. هموژنیزاسیون بافت تکه تکه شده در 10 حجم با فر فسفات (PH=7.4) و سانتریفیوژ در دور g 3500 به مدت 30 دقیقه و دمای 4 درجه سانتی گراد انجام شد. محلول فوقانی برای تست TBA با افزودن 10 میلی لیتر با فرفسفات 50 میلی مولار (PH=6) حاوی هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید (HETAB) 0.5 درصد و EDTA 10 میلی­مولار، سونیکه و سپس سانتریفیوژ در دور g 12000 بمدت 20 دقیقه انجام شد در نهایت فعالیت آنزیم MPO توسط اسپکتوفوتومتر به صورت زیر اندازه­گیری گردید: افزودن 0.1 میلی­لیتر از محلول فوقانی به 2.9 میلی­لیتر با فرفسفات 50 میلی­مولار (PH=6) حاوی O-dianisidine هیدروکلراید 0.167 mg/ml و0.0005 H2O2 درصد؛ سپس جذب محلول در طول موج 460 نانومتر خوانده شد. جهت بررسی استرس اکسیدایتو، از روش تیوباربیتوریک اسید (TBA) استفاده شد بطوری­که که محلول فوقانی حاصل از هموژنیزاسیون و سانتریفیوژ به TBA اضافه و جذب در طول موج 530 نانومتر خوانده شد.

 

آنالیز آماری

از نرم افزار آماری SPSS و آنالیز واریانس Anova و نیز تست Post Hoc جهت مقایسه­های چندگانه استفاده شد. نتایج به صورت MeanSEM نشان داده و در مورد هرمقایسه آماری 0.05P< معنی­دار در نظر گرفته شد.

 

نتایج

تجویز داخل مقعدی استیک اسید باعث تغییرات التهابی در کولون گردید. در مقایسه با گروه کنترل، میزان خراشیدگی کولون برای ویژگی­های ماکروسکوپی و میکروسکوپی در گروه­های تحت درمان با گیاه Lippa citrodoria با غلظت (200 -50 mg/kg) و پردنیزولون (1.14 mg/kg) بسیار کمتر بود، بطوریکه اثرات مثبت عصاره به لیمو به ویژه غلظت (200mg/kg) روی تغییرات ماکروسکوپی و میکروسکوپی القا شده با استیک اسید در کولون مشابه اثرات پردنیزولون بود. میزان فعالیت MPO در گروه کنترل درمقایسه با گروه جمعیت عادی به میزان
زیادی افزایش داشت (بافت کولون4.760.15vs . 2.89  0.17 u/g). در حالی که در گروه های تحت درمان با عصاره تام گیاه Lippia citrodoria و پردنیزولون (1.14 mg/kg) در مقایسه با گروه کنترل، میزان فعالیت MPO کاهش نشان داد. میانگین درصد کاهش فعالیت MPO در گروه­های تحت درمان با عصاره به لیمو و پردنیزولون به ترتیب 15 و 5 و 26 و 55.1 . 56.1 بود. میزان TBARS در گروه کنترل در مقایسه با گروه جمعیت عادی افزایش داشت (بافت کولون 5.11 0.50vs . 3.14  31 ) در
گروه­های تیمار شده با عصاره Lippia citrodoria در غلظت(200-50 mg/kg) و پردنیزولون (1.14 mg/kg) میزان TBARS کاهش نشان داد. میانگین درصد کاهش میزان TBARS در گروه­های تحت درمان با عصاره Lippia citrodoria و پردنیزولون 7.9 و 16.35 و 33.9 و 35.6 بود.

 

بحث

نتایج ارزیابی­های میکروسکوپی و ماکروسکوپی و بیوشیمیایی، نشان داد که عصاره گیاه L.citrodoriaدارای توانایی مهار کولیت در موش­های مورد آزمایش می­باشد بطوری­که بکارگیری عصاره گیاه L.citrodoria، فعالیت MPO و غلظت TBARS را


جدول 1. اثر دوزهای مختلف عصاره تام گیاهL. citrodoria روی ویژگی­های ماکروسکوپیک در کولیت القا شده بوسیله استیک اسید در موش

گروه

میانگین خراش­های ماکروسکوپیک  

کنترل

4.120.13a

پردنیزولون

1.39

عصاره گیاه 50

3.01

عصاره گیاه 100

 

عصاره گیاه 200

1.31

 

a: کاهش خراشیدگی ماکروسکوپیک در مقایسه با گروه کنترل

b: مقادیر خراشیدگی ماکروسکوپیک از لحاظ آماری برای گروه­های تحت درمان با L.citrodoriaو پردنیزولون  یکسان بود.

 

جدول 2- اثر غلظت­های مختلف عصاره تام گیاه L.citrodoria بر ویژگی­های میکروسکوپی در کولیت القا شده توسط اسید استیک در موش

گروه

میانگین خراش­های میکروسکوپی

کنترل

 

پردنیزولون

 

عصاره به لیمو 50

 

عصاره به لیمو 100

 

عصاره به لیمو 200

 

 

a: کاهش بسیار مشخص خراش­های میکروسکوپی در گروه های درمان شده در مقایسه با گروه کنترل است (P<0.01)

b: مقادیر خراش های میکروسکوپی برای گروه های تحت درمان L.Citrodoria و پردنیزولون که از لحاظ آماری تفاوت ندارد.

 

 

کاهش داد. MPO و TBARS فاکتورهای مهمی در تنش اکسیداتیو و مارکرهای کولیت می­باشند [19، 1،2،5،7،9]. اثرات دوزهای مختلف عصاره به ویژه200 mg/kg عصاره گیاه L.citrodoria بسیار مشابه پردنیزولون بود که این مسئله باعث محافظت گیاه در مقابل کولیت شد. بررسی­های میکروسکوپی و ماکروسکوپی و بیو شیمیایی و هستیولوژیک نشان داد که مدل کولیت القا شده توسط استیک اسید در موش مشابه کولیت اولسراتیو در انسان بود. این بیماری قسمت انتهایی کولون را درگیر و منجر به التهاب در بخش­های سطحی، ادم مخاطی، نکروز پیشرفته در لایه­های مخاطی وزیر مخاطی و حتی زخم در ناحیه زیر مخاط می­گردد. شکل پروتونه شده اسید پروتون­هایی را در فضای بین سلولی آزاد و منجر به اسیدی شدن فضای بین سلولی و آسیب وسیع اپی تلیال می­شود. التهاب وجه تمایز مهمی از بیماریزایی IBD می­باشد. پاسخ التهابی ایجاد شده توسط استیک اسید، شامل فعال شدن مسیرهای سیکلواکسیژناز می­باشد [11،13]. داروی پردنیزولون به عنوان یک داروی ضد التهابی، تعداد ماکروفاژها را در ناحیه مبتلا کاهش و باعث

 

مهار سنتز تعداد زیادی از واسطه­های التهابی نظیر
IL-1 از مونوسیت­ها، IL-2 و فاکتور نکروزتوموری لنفوسیت­ها می­شود. پردنیزولون سبب مهار آنزیم فسفولیپاز A2 شده و از این راه سبب کاهش میزان پروستاگلندین­ها و کلوترین­ها می­شود [19]. بنابراین فرض بر این است که L.citrodoria دارای اثرات مهاری بر روی سنتز یا آزادسازی واسطه­های التهابی است. در تائید این فرضیه، مشخص شده که این گیاه دارای اثرات تب بر بوده و در درمان سر درد و سرگیجه و دل پیچه و دل درد و سوء هاضمه، دردهای عصبی یک طرفه تهوع، تپش قلب، اسهال درمان بیماری کاندیدیازیس کاربرد دارد[20]. مطالعات نشان داده­اند که اسانس Lippa citrodoria دارای فلاونوئیدها، لینالول، لیمونن، کاریوفیلن اکساید به عنوان سزکوئی ترپن می­باشد [16،20]. استخراج عصاره متانولی L.citrodoriaبا استفاده از انواع روش کروماتوگرافی (GC.HPLC , TLC.CC) نشان داد که گروهی از ترکیبات فلاونوتیدی در این گیاه وجود دارد که شامل Salvigen، enpafolin، Hispidolin، luteolin،Cismartin، diosmetin، Cirsilolمی­باشد [20]. فلاونوئیدها - به عنوان جز اصلی در عصاره تام L.citrodoria ، دسته­ای از ترکیبات فنولی گیاهی با ویژگی­های مشخص آنتی­اکسیدانی و کلات کنندگی هستند که باعث مهار پراکسیداسیون لیپیدها و کلات فلزات­ دخیل در اکسیداسیون - احیا و تضعیف فرآیندهای منتهی به تولید ترکیبات فعال اکسیژن شده و از این نظر توجه زیادی به مداخله مواد پلی فنولیک با مخاط روده­ای ونقش احتمالی آنها به عنوان تنظیم کننده­های تکثیر و مرگ تنظیم شده سلولی (آپوپتوز) در سلول­های سریع تکثیر شونده اپی تلیوم دستگاه

گوارش می­شوند [21،22]. مطالعات اخیر نشان داده­اند که تاثیر فلاونوئیدها بر روی التهاب تجربی کولون مثبت می­باشد [26، 25]. خشی از اثرات مثبت فلاونوئیدها به دلیل اثرات ضد دردی آنها بوده ]23،24[ و اثرات ضدالتهاب فلاونوئیدها با کاهش ارتشاح نوتروفیل­ها، تنظیم منفی IL-1B و کاهش تولید پروستاگلندین در مخاط کولونی مرتبط می­باشد [27]. زیرا شواهد نشان می­دهد که فلاونوئیدها دارای فعالیت ضد فسفر دی استراز داشته و میزان نوکلئوتیدهای حلقوی داخل سلولی را افزایش می­دهند [28].

مطالعات اخیر نشان می­دهند که CAMP و CGMP می­توانند تنش اکسیداتیو را در تعداد بیشماری از سیستم­های بیولوژیک و نیز بیماری­ها مهار نمایند [29،30،34،36]. همچنین فعالیت آنتی­اکسیدانی عصاره و اسانس L. citrodoria در تعدادی از تست­های Invitro ارزیابی شده است [31،37]. توانایی حذف رادیکال­های آزاد عصاره این گیاه توسط تست DPPM  ارزیابی شده است]37[ و اثرات مثبت L. citrodoria در IBD را می توان به توانایی آنتی­اکسیدان این گیاه نسبت داد [31،33،37]. مشخص شده که ترکیبات پلی فنولیک مسئول غیر فعال کردن رادیکال­های آزاد بوده و تنش اکسیداتیو نقش مهمی در پاتوژنز آسیب روده ای مرتبط با IBD دارد [9-7،32-38]. در حقیقت آسیب مخاط روده در IBD، بیماری کرون و کولیت- اولستراتیو هم باعث افزایش تولید رادیکال های آزاد و کاهش غاظت آنتی اکسیدان­های اندوژن می­شود [37-6]. زیرا فعالیت MPO که آنزیم اصلی در تشکیل ترکیبات فعال اکسیژن و آسیب باقتی می­باشد در مدل کولیت در مطالعه حاضر افزایش داشت. MPO همراه

 

با NADPH اکسیداز در تشکیل ترکیبات فعال اکسیژن و اکسیداسیون مواد زیستی دخیل می­باشند. این آنزیم نه تنها ترکیبات مسئول اکسیداسیون تولید می­کند بلکه در تنظیم پاسخ به میکروارگانیسم­های مهاجم نیز دخالت دارد [39-42]. همچنین اسانس و عصاره متانولی این گیاه دارای فعالیت ضد باکتری علیه چند سویه باکتری گرم مثبت و منفی بود که می­توان فعالیت ضد باکتریال اسانس را به وجود تیمول و کارواکرول نسبت داد] 41[. بنابراین فعالیت ضد میکروبی L.citrodoliaمکانیسم مثبت دیگری برای اثرات سودمند این گیاه در IBD بود. مشخص شده که تیمول باعث تخریب دیواره سلولی می­گردد [32،41].

 

جمع­بندی

داده­های این مطالعه نشان داد که عصاره گیاه L.citrodia اثرات مثبتی روی مدل تجربی IBD داشت که این اثر را می­توان به فعالیت­های آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد التهاب این گیاه نسبت داد. با توجه به شباهت کولیت القا شده با استیک اسید به کولیت اولسراتیو در انسان می­توان نیجه گرفت که عصاره lippia citrodoriaدر درمان کولیت اولسراتیو در انسان نیز دارای اثر بخشی سودمندی می­باشد که مطالعات بالینی بیشتر برای تایید این نتایج باید انجام شود.

 

تشکر و قدردانی

مسائل اخلاقی این پژوهش زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته، همچنین بحشی از این تحقیق مستحرج از طرح پژوهشی می­باشد و از حمایت مالی و معنوی معاونت محترم پژوهشی واحد رودهن کمال تشکر را دارم.

[1]      Abdollahi M. 2003, Increasing intracellular CAMP and CGMP inhibits cadmium-induced oxidative stress in rat submandibular saliva. Comparative Biochemistry and Physiology Part C Toxicology Pharmacology,135, 331-336.
[2]      Abdollahi M, Chan TS, Subrahmanyam V, O'Brien PJ. 2003, Effects of phosphodiesterase 3,4,5 inhibitors on hepatocyte CAMP levels, glycogenolysis, glu mistery,252: 205-211.
[3]      Abdollahi M., Ranjbar A., Shadnia S., Nikfar S., Rezaiee A. 2004, Pesticides and oxidative stress. Medical Science Monitor Review 10: RA144-RA147.
[4]      Aghababaeian R. 2005, Protective effects of sildenafil and dipyridamol from lead-inducedlipid peroxidation in perfused rat liver. International Journal of Pharmacology, 1: 157-160.
[5]      Ahnfelt-Ronne I, Nielsen OH. The antiinflammatory moiety of sulfasalazine, 5aminosalicylic acid, is a radical scavenger. Agent and Actions. 1987; 21: 191-194.
[6]      Arnhold J. 2004, Properties, functions, and secretion of human Biochemistry. Myeloperoxidase, 69: 4-9.
[7]      Arnhold J. 2004, Properties, functions, and secretion of human myeloperoxidase. 69(1); 4-9.
[8]      Argyropoula C, Daferera D, Trantilis PA, Fasseas C, Plassiou M. 2007, Chemical composition of the essential oil from leave of Lippia citrodoria H.B.K. Biochemical systematic and Ecology,35: 831-837.
[9]    Barbosa DS, Ce cchini R, E 1, Kadri MZ, Rodriguez MA, Burini RC, Dichi I. Decreased oxidative stress in patients with ulcerative colitis supplement with fish oil omega-3 fatty acids. Nutrition journal. 2003; 19: 837-842.
[10] Barbosa FG, Lima MAS, Silveira ER. 2015, Total NMR assignments of new bifala vonrs from leaves of the Limonene carvon chemotype of Lippia alba (Mill) N.E. Brown. Magnetic respond of Chemistry, 4: 334-338.
[11]   Choupani M, Arabshahi Delouee S, Alami M. .2014, Antioxidant Properties of Various Solvent Extracts of Lemon Verbena (Lippia citriodora) Leaves. International journal of Advanced Biological and Biomedical Research effects of aethiop,2: 1340-1346.
[12]   Constantin M, Dabire, Remy K, Bationo, Adama Hema, Roger C. H, Nebie, Eloi Pale S. P. . 2015, Dhanabal3 and Mouhoussine Nacro, Total phenolics content, flavonoids profiling and antioxidant activity of Lippia multiflora leaves extracts from Burkina Faso. Asian Journal of Plant Science and Research, 5:28-33.
[13]   Cowan MM .1999, Plant products as antimicrobial agent. Clinical Reviews, 12(4): 564-582.
[14]   D'O2dorico A., Bortolan S., Cardin R, D'Inca' R, Martines D, Ferronato A, Sturniolo GC. 2001, Reduced plasma antioxidant concentrations and increased oxidative DNA damage in inflammatory bowel disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 36: 1289-1294.
[15]   Elson CO, Sartor RB, Tennyson GS, Riddell RH.1995, Experimental models of inflammatory bowel disease. Gastroenterology,109: 1344-1367.
[16]   Hadjibabaie M., RastkariN., Rezaie A., Abdollahi, M.2005, The adverse drug reaction in the gastrointestinal tract: an overview. International Journal of Pharmacology, 1: 1-8.
[17]   Henebelle T, Sahpaz S, Dermant H, Joseph H. 2006, The essential oil of Lippia alba
analysis of sample from French overseas department of review. Chemistry of Biodiversity, 3: 1116-1125.
[18]   Hirayama A, Nagase S, Ueda A, Ishizu T, Taru Y, Yoh K, Hirayama K, Kobayashi M, Koyama A. 2003. Oxidative stress during leukocyte absorption apheresis. Journal of clinical Apheresis; 18: 61-66.
[19]   Hong T, Jin GB, Cho S, Cyong JC. 2002, Evaluation of the anti-inflammatory effect of baicalein on dextran sulfate sodium-induced colitis in mice. Planta Medica,68: 268-271.
[20]   Jahanshahi G, Motavasel V, Rezaie A, Hashtroudi AA, Daryani NE, Abdollahi M .2004. Alterations in antioxidant power and levels of epidermal growth factor and nitric oxide in saliva of patients with inflammatory bowel diseases. Digestive Diseases and Sciences; 49: 1752-1757.
[21]   Jurjus AR, Khoury NN, Reimund JM. 2004, Animal models of inflammatory bowel disease. Journal of Pharmacology and Toxicology Methods,50: 81-92. 
[22]   Jurjus AR, Khoury NN, Reimund JM. 2013, Animal models of inflammatory bowel disease. Journal of Pharmacology and Toxicology Methods, 50: 81-92.
[23]   Kanof ME, Lake AM, Bayless TM. 1988, Decreased height velocity in children and adolescents before the diagnosis of Crohn's disease. Gastroenterology,95: 1523–1527.
[24]   Kirsner JB, Shorter R.1982, Recent developments in "non-specific" inflammatory bowel disease. New England Journal of Medicine,306: 775–785.
[25]   Kvietys PR, Inauen W., Bacon BR, Grisham MB. 1989, Xanthine oxidase-induced injury to endothelium: role of intracellular iron and hydroxyl radical. Am J Physiol,257: 1640-1646.
[26]   Kvietys PR, Inauen W, Bacon BR, Grisham MB. 1989, Xanthine oxidase-induced injury to endothelium: role of intracellular iron and hydroxyl radical. American Journal of Physiology, 257(5);1640-1646.
[27]   Lih-Brody L., Powell SR., Collier KP., Reddy GM., Cerchia R., Kahn E., Weissman G.S, Katz S., Floyd RA., McKinley MJ., Fisher SE., Mullin GE. 1996, Increased oxidative stress and decreased antioxidant defenses in mucosa of inflammatory bowel disease. Digestive Diseases and Sciences journal, 41: 2078-2086.
[28]   MacPherson B, Pfeiffer CJ. 1976, Experimental colitis. Digestion.,14: 424-452.
[29]   Nakamora T, Okuyama E, Tsukada A, Yamazaki M, Satake M, Nishibe S, Deyama T, Moriya A, Maruno M, Nishimora H. 1997, Acteoside as the analgesic principle of cedron (Lippia triphylla) a Peruvian medical plant. Chemical   pharmaceutical Bullentin, 45: 499-504.
[30]   Rezaie A., Taghavi B., Abdollahi M.2005, Biologic Management of fistulizing Crohn's disease. International Journal of Pharmacology, 1(1);17-24.
[31]   Saiki T. .1998. Myeloperoxidase concentrations in the stool as a new parameter of inflammatory bowel disease, Kurume Medical Journal, 45: 69-73.
[32]   Sanchez de Medina F., Vera B., Galvez. J, Zarzuelo A. 2002, Effect of quercitrin on the early stages of hapten induced colonic inflammation in the rat. Life Science. 70, 3097-3108.
[33]   Sartoratto A, Mashado ALM, Delarmelina C, Figueira GM, Duarte MCT, Rehder VLG.2004, Composition and antimicrobial activity of essential oil from aromatic plants used in Brezil. Brazilian Journal of Microbiology, 34(4): 1517-1520.
[34]   Schempp H., Toth A., Weiser D., Elstner EF. 2003, Antioxidative properties of Iberis amaraextracts in biochemical model reactions. Arzneimittelforschung ,53(8): 568-577.
[35]   seddigh J, Maftoon F, Ziaie G. 2004, Herbal medicine, attitude in population of Tehran city. Medical plants, 4(14): 60-67.
[36]   Sharon P, Stenson WF. 1985, Metabolism of arachidonic acid in acetic acid colitis in rats. Gastroenteroloogy, 88: 55-63.
[37]   Şimmonds NJ., Rampton DS.1993, Inflammatory bowel disease-a radical view. Gut journal; 34: 865-368
[38]   Simmonds NJ, Millar AD, Blake DR, Rampton DS.1999, Antioxidant effects of aminosalicylates and potential new drugs for inflammatory bowel disease: assessment in cell free systems and inflamed human colorectal biopsies. Alimentary Pharmacology and Therapeutics,13: 363-372.
[39]   smet P. 2005, Herbal medicine in Europe relaxing regulatory standards. New England Journal of Medicine, 35: 54-5.
[40]   Tuzun A., Erdil A., Inal V., Aydin A., Bagci S., Yesilova Z., Sayal A., Karaeren N., Dagalp K. 2000 ress and antioxidant capacity in patients with inflammatory bowel disease. Clinical Biochemistry, 35: 569-572.
[41]   Vasiliauskas EA.1999, An open label pilot study of low dose thalidomide in chronically active, steroid dependent Crohn's disease. Gastroenterology,117: 1278–1287.
[42]   Yamada T, Marschall S, Specian RD, Grisham MB. 1991, A comparative analysis of two models of colitis in rats. Gastroenterology,102: 1524-1534.