بررسی اثر سیتوتوکسیسیته غلظت های مختلف گیاه سداب (Ruta graveolens L.) بر سلول های سرطان دهانه رحم انسان (HeLa)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه میکروب شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان، ایران

2 گروه میکروب شناسی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیارگروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده:
زمینه و هدف : یکی از سرطانهای شایع در زنان سرطان دهانه رحم است. عدم پاسخ مناسب به درمان با داروهای شیمیایی در بعضی از موارد و هم چنین عوارض جانبی ناشی از مصرف داروهای سنتتیک لزوم دستیابی به ترکیبات دارویی طبیعی که دارای حداقل تأثیرات جانبی داشته باشند را نشان می دهد. در این مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی سداب بر رده سلولی HeLa مورد بررسی قرار گرفت.
روش کار: رده سلولی HeLa در محیط DMEM (Dulbecco's Modified Eagle Medium) حاوی 10% سرم جنین گاو کشت داده شد. تهیه عصاره با روش ماسیراسیون انجام گرفت. در این مطالعه انجام اثر غلظت های مختلف (250، 500، 750، 1000 و 1500ug/ml) از عصاره هیدروالکلی گیاه سداب بر تکثیر سلول‌های HeLa در زمان‌های 24، و 48 و 72 ساعت پس از مجاورت سلول‌ها با عصاره به همراه محیط DMEM و سرم 1% با استفاده از روش MTTو تریپان بلو ارزیابی شد.
یافته ها: غلظت سیتوتوکسیک 50 % (CC50) عصاره بر سلول HeLa ،g/ml µ 1500 تعیین گردید. نتایج نشان داد غلظت g/mlµ 1000 عصاره گیاه سداب پس از 72 ساعت، کاهش معنی داری در تکثیر سلو ل های HeLa در مقایسه با کنترل نشان می دهد.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد عصاره سداب بر تکثیر سلول های HeLa اثر مهاری دارد.
واژگان کلیدی : اثر سمیت سلولی ، عصاره سداب ، سلول HeLa .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cytotoxic effect of Ruta graveolens L. Hydro alcoholic extract in human cervical cancer cells (HeLa)

نویسندگان [English]

  • seyed milad mousavi jazayeri 1
  • elahe ebrahimi 2
  • Masoud parsania 3
1 Department of microbiology, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Gilan, Iran.
2 Department of microbiology, Faculty of Advanced Sciences and Technology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 . Department of Microbiology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Abstract
Introduction

Cervical cancer is one of the most common cancers in women. In some cases, the lack of appropriate response to treatment with chemical drugs and the side effects of using synthetic drugs show necessary to achieve a natural drug that has minimal side effects. This study was evaluated effects of Hydroalcoholic extracts Ruta graveolens L. against of HeLa cell.
Material and Methods
HeLa cells were cultivated in Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) supplemented with 10% fetal bovine serum. Preparation of extract were done by maceration technique. This study were assessed the effects of different concentrations (250, 500, 750, 1000 and 1500 μg/ml) of Ruta graveolens L. on the proliferation of HeLa cells at 24, 48 and 72 hours after treatment of cells with extract and medium containing 1% serum by Trypan blue and MTT methods.
Finding
The cytotoxic concentration 50% (CC50) of the extract was determined on HeLa cell 1500 ug/ml. The results showed that concentrations of 1000 ug/ml of Ruta graveolens L. extract, after 72 hours showed a significant decrease in the proliferation of HeLa cells compared with control.
Conclusion:
The results of this study showed Ruta graveolens L. extract can inhibit the proliferation of HeLa cells.
Keyword: Cytotoxic effect, Ruta graveolens L. extract, HeLa cells.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cytotoxic effect
  • Ruta graveolens L. extract
  • HeLa cells