تاثیر آب مغناطیده ، کودهای ازت و نانو ازت بر جوانه زنی بذرها، شاخص های رشد وترکیب شیمیائی روغن اسانسی گیاه رازیانه Foeniculum vulgare Mill.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران-شمال

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

3 گروه زیست شناسی دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- شمال

چکیده

امروزه برای جایگزین نمودن کودهای حاصل از فناوری نانو با کود های شیمیایی تلاش زیادی انجام می گیرد. رازیانه گیاهی داروئی است و از جایگاه خاصی درصنعت دارو سازی و غذایی برخوردار امی باشد. در این پژوهش تاثیر آب مغناطیده، کود ازت و نانو ازت بر جوانه زنی بذرها و شاخص‌های رشد گیاه رازیانه مطالعه شد. بررسی درصد جوانه زنی تیمارهای مختلف نشان داد کاربرد کود ازت و نانو ازت در هر دو نوع آبیاری موجب کاهش معنی دار درصد جوانه زنی می شود. حداکثر درصد جوانه زنی در تیمار آبیاری با آب لوله کشی یا آب مغناطیده بدون استفاده از کود ازت و نانو ازت بدست آمد. بیشترین میانگین تعداد ساقه در هر پایه در تیمار آب مغناطیده به تنهایی وتیمار با آب شهر همراه با ازت بدست آمد. نتایج نشان داد نانو ازت در هر دو نوع آبیاری موجب کاهش معنی دار تعداد ساقه می گردد. اما موجب افزایش معنی دارطول ساقه می شود. آبیاری با آب مغناطیده همراه با استفاده از کود ازت و یا نانو ازت منجر به افزایش معنی دار میانگین تعداد برگ‌ها شد. نتیجه آزمایش ها نشان داد اگرچه تیمار گیاهان با آب مغناطیده و نانو ازت موجب کاهش تعداد ساقه ها می شود ، اما در افزایش رشد ساقه و تعداد برگ‌ها تاثیر معنی دار دارد. بررسی کیفی روغن اسانسی گلبرگ‌های گل با GC-MS، حضور چهار ترکیب اصلی شامل فنچون، لیمونن، استراگول و آنتول را در همه گیاهان تیمار شده نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Magnitude water, Nitrogen and Nano Nitrogen Fertilizers on Germination of Seeds and Growth Factors on Foeniculum vulgare Mill.

نویسندگان [English]

  • Azade Malekloo 1
  • Maryam Peyvandi 2
  • Ahmad Majd 3
1 Biology group, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Tehran- North branch, Tehran, Iran
2 Iau-tnb.ac.ir
3 Department of Biology, Faculty of Biological Sciences, Islamic Azad University, Tehran-North Branch
چکیده [English]

To replace fertilizers from nanotechnology with chemical fertilizers much effort is being made. Fennel is a medicinal plant which has a special place in the pharmacy and food industry. In this study, the effect of magnetized water, nitrogen and nano-nitrogen fertilizers on germination of seeds and growth parameters of fennel was studied. Determination of germination percentage showed in both types of irrigation, using nitrogen and nano-nitrogen fertilizers significantly reduce the percentage of germination. Maximum germination percentage was obtained in irrigation with plumbing water or magnetized water without using nitrogen and nano-nitrogen fertilizers. The highest average number of shoots per plant was obtained in the treatment of magnetized water alone or treatment with plumbing water together with nitrogen fertilizer. The results showed that in both types of irrigation, nano-nitrogen significantly reduces the number of shoots. But it increases the stem's length. Irrigation with magnetized water along with nitrogen and nano-nitrogen fertilizers resulted in a significant increase in the average number of leaves. The results showed although the treatment of plants with magnetized water and nano-nitrogen significantly decreases the shoots numbers but it has a significant effect on stem growth and leaves number. GC-MS analysis of essential oils of petals indicated that the four main compositions in all treatments were limonen, fenchone estragole, and anethol in all treated plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foeniculum vulgare Mill
  • growth factors
  • nano nitrogen fertilizer
  • magnetized water