اثر عصاره آبی سیر (.Allium sativum L) بر زنده مانی سلول های سرطانی سینه (MCF-7) و سلول های غیر سرطانی فیبروبلاست موش (L929)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران.

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

سیر در جهان بعنوان یک ماده غذایی با خواص درمانی زیادی بر انسان طی قرن ها شناخته شده است. هدف این مطالعه، مقایسه اثر سمیت سلولی و ضد تکثیری عصاره آبی سیر بر سلول های سرطانی سینه ((MCF-7 و غیر سرطانی طبیعی (L929) می باشد. پس از کشت و تیمار سلول ها با غلظت های مختلف عصاره به مدت 24، 48 و72 ساعت، مورفولوژی سلول ها توسط میکروسکوپ معکوس و اثر سمی عصاره با روش MTT (3- 4، 5 دی متیل تیازول 2 یل 5، 2 دی فنیل تترازولیوم) بررسی گردید. مشاهدات میکروسکوپی مبنی بر عدم تغییر در هر دو رده سلولی در 24 ساعت بود. این تغییرات پس از 48 و 72 ساعت در سلول های سرطانی ظاهر و پس از 72 ساعت تشدید شد و در سلول های سالم تغییر چندانی مشاهده نگردید. همزمان نتایج آزمون MTT نشان داد که میزان مرگ در 24 و 48 ساعت در دوزهای بالا معنا دار (P<0.001) بود و در 72 ساعت بسیار شدت یافت و میزان بقا به 48% در بالاترین دوز رسید. در حالیکه در 24 و 48 ساعت شاهد مرگ معناداری در سلول های غیر سرطانی نبودیم اما در دوزهای بالای4000 میکروگرم بر میلی لیتر در 72 ساعت مرگ بصورت معنی دار (P<0.001) افزایش یافت اما از 19% تجاوز نکرد. بنابراین، عصاره آبی سیر اثر کشندگی بیشتری بر سلول های سرطانی سینه نسبت به سلول های طبیعی دارد و می توان از آن در پیشگیری از سرطان یا به عنوان ماده مکمل در شیمی درمانی در آینده بهره جست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of aquatic garlic (Allium sativum L.) extract on the survival of breast cancer cells (MCF-7) and non-cancerous cells of mouse fibroblasts (L929)

نویسندگان [English]

  • Zahra Hassanzadeh 1
  • Elmira Mikaeili Agah 2
  • Asadollah Asadi 3
  • Kobra Bagheri valmi
1 Department of Biology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Biology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Department of Biology, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Garlic has been known worldwide as a dietary constituent with many pharmacological effects in humans for centuries. The aim of this study was to compare the cytotoxicity effect of the aqueous extract of garlic on breast cancer cells (MCF-7) and non-cancerous normal cells (L929). After culture and treatment of cells with different concentrations of extract for 24, 48 and 72 hours, the cell morphology was investigated by invert microscopy and the toxic effect of the extract was determined by MTT (3- 4, 5 dimethylthiazole 2-yl 5,2-diphenyl tetrazolium). Microscopic observations showed no change in both cell lines within 24 hours. These changes appeared after 48 and 72 hours in cancerous cells and increased after 72 hours, but no significant changes were observed in healthy cells. At the same time, the results of MTT showed that the mortality rate was significant at high doses at 24 and 48 hours (P <0.001), and in 72 hours it was very intense and survival rate reached 48% at the highest dose. However, at 24 and 48 hours, we did not see significant death in non-cancerous cells, but at higher doses of 4000 μg/ml in 72 hours, death increased significantly (P <0.001) but did not exceed 19%. Therefore, aqueous extract of garlic has a greater effect on breast cancer cells than normal cells, and can be used to prevent cancer or as a supplement to chemotherapy in the future.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Breast Cancer Cell
  • Mouse Fibroblast Cell
  • Aqueous Extract of Garlic
  • Cytotoxicity