بررسی تاثیر نانو ذره نقره سنتز شده از گیاه و اسید جیبرلیک بر برخی ویژگی‌های مورفوفیزیولوژیکی و جوانه‌ زنی گیاه دارویی گون کتیرایی (Astragalus gossypinus Fisher )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین دانشگاه کاشان

چکیده

به منظور بررسی اثر نانو ذره نقره و اسید جیبرلیک بر جوانه زنی گونه گون سفید، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در 4 تکرار در سال 1397 اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل پیش تمار با اسید جیبرلیک در 4 سطح (صفر به عنوان شاهد، 100 ،150و 300 ppm ) و نانو ذره نقره در 4 سطح (صفر به عنوان شاهد، 05/0، 1/0 و 2/0 درصد وزنی-حجمی ) به مدت 4ساعت در دمای 25 درجه سانتی گراد بودند. نتایج آزمایشات نشان داد اسید جیبرلیک، نانو ذره نقره و اثر متقابل تیمارها در سطح احتمال %1 بر تمامی صفات مورد مطالعه شامل درصد جوانه‌زنی، طول ریشه‌چه، طول ساقه‌چه، ضریب جوانه‌زنی، محتوای نسبی آب، کلروفیل a،b و کلروفیل کل، معنی دار بود. همچنین استفاده از اسید جیبرلیک ppm 100 باعث افزایش 25 درصدی طول ریشه‌چه شد، اما با افزایش غلظت اسید جیبرلیک طول ریشه‌چه و ساقه‌چه نسبت به شاهد کاهش پیدا کردند. همچنین استفاده از پیش تیمار اسید جیبرلیک ppm 150 و نانو ذره نقره 1/0درصد باعث افزایش 50 درصدی طول ریشه‌چه شد. بالاترین میزان درصد جوانه‌زنی، محتوای کلروفیل a،b و طول ساقه‌چه با اعمال تیمار ppm 100 اسید جیبرلیک به همراه تیمار 2/0 درصد وزنی-حجمی نانو ذره نقره به دست آمد. همچنین اعمال تیمار های ذکر شده به تنهایی نیز بر صفات مورد مطالعه اثرات مثبت و معنی دار داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Green Nanoparticles of Silver (AgNPs) and Gibberellic Acid (GA) on Some Morphophysiological and Germination Characteristics of (Astragalus Gossypinus Fisher)

نویسنده [English]

  • Reza Dehghani Bidgoli
Assistant Professor Department of Rangeland and Watershed Management, College of Natural Resources and Earth Sciences, University of Kashan
چکیده [English]

For this purpose, this study was carried out with the aim of the best treatment for breaking the dormancy and improving the germination characteristics of white currant seed under the influence of various chemical and physical treatments. (Astraglus gossypinus) Fisher. Is one of the most valuable and productive plants of the highest quality gum, which is very important in protecting the soil and economy of the country. In order to investigate the effect of silver nanoparticle (AgNPs) and Gibberellic acid (GA) on (Astraglus gossypinus) germination, a factorial experiment was conducted in a completely randomized design (CRD) with 4 replications in 1397. Experimental treatments consisted of priming with gibberellic acid in 4 levels (0 as control, 100, 150 and 300 ppm) and silver nanoparticles in 4 levels (0 as control, 0.05, 0.1 and 0.2 W/V) for 4 hours at 25 ° C. The results of the experiments showed that gibberellic acid, silver nanoparticles, and interactions of treatments at 1% probability level on all studied traits including germination percentage, root length, stem length, germination coefficient, and relative water content, chlorophyll a, b and total chlorophyll were significant. Also, the use of 100 ppm gibberellic acid increased the root length by 25%, but with increasing gibberellic acid concentration, root and shoot length decreased compared to control.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seed
  • germination
  • Astragalus
  • Rangeland species
  • nanoparticles