مقایسه اثرات آپوپتوزی S14161 و عصاره هیدروالکلی برگ های لیمو بر رده سلول‌های سرطانی سینه MCF-7

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه علوم درمانگاهی،دانشده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز

4 بخش بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

سرطان سینه یک بیماری چندعاملی است که ژنتیک، عوامل هورمونی و محیط در ایجاد آن نقش دارد. در تحقیق و بررسی حاضر سعی بر آن است که با استخراج عصاره برگ‌های لیموترش، و همچنین استفاده از کوچک مولکول S14161، تاثیر هر دو ترکیب را در آپوپتوز سلول‌های سرطانی سینه رده MCF-7 مورد مقایسه قرار گیرد. اثرات آپوپتوزی S14161 و عصاره هیدروالکلی برگهای لیموترش بر رده سلولهای سرطانی سینه MCF-7 با استفاده از روش MTT ، مورفولوژی سلولها با رنگ آمیزی آکریدین اورنج با استفاده از میکروسکوپ فلوئورسنت بررسی شد. نتایج نشان داد که S14161 و عصاره برگهای لیمو به صورت وابسته به دوز و زمان، میزان بقاء و تکثیر سلولهای MCF-7 را کاهش میدهند. براساس نتایج تست MTT غلظت 10 میکرومولار S14161 و غلظت6 میلی مولار عصاره برگ لیمو درمدت زمان 24 ساعت به عنوان غلظت IC50 سلولهای MCF-7 تعیین گردید. مقایسه عصاره لیموترش وS14161 نشان میدهد که میزان سمیت سلولی کوچک مولکول نسبت به عصاره لیموترش بیشتر بوده و اختلاف معنی داری میان درصد بقای سلولهای سرطانی تیمار شده با S14161 و سلولهای تیمار شده با عصاره لیموترش در روز اول، سوم و پنجم دیده میشود ( 05/0P<). همچنین تغییرات مورفولوژی بارزی نظیرکاهش سیتوپلاسم، پیگمانته شدن هسته و قطعه قطعه شدن کروماتین در سلول های تیمار شده دیده شد. اثر اختصاصی S14161 بر مهار رشد سلولی و نیز عدم مشاهده عوارض سمی تا غلظت‌های بسیار بالا این کوچک مولکول را بعنوان راهکاری اساسی در درمان سرطان‌ سینه معرفی میکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Apoptotic Effects of S14161 and Citrus limon Leaves Hydroalcoholic Extracts on Breast Cancer Cells MCF-7

نویسندگان [English]

  • elham hoveizi 1
  • Kiavash Hoshmndi 2
  • Saad Gooraninejad 3
  • Mohammad Reza Tabandeh 4
1 Department of Biology, Faculty of Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
3 DEPARTMENT OF CLINICAL SCIENCES, FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, SHAHID CHAMRAN UNIVERSITY OF AHVAZ
4 Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Breast cancer is a multifactorial disease in which genetics, hormonal factors and the interaction between individuals and the environment contribute to it. In the present study, we try to compare the effect of lime leaves extract and S14161 small molecule on apoptosis of MCF-7 breast cancer cells. Apoptotic effects of S14161 and hydroalcoholic extract of Lime leaves on MCF-7 cells were investigated using MTT method, the morphology of cells with acridine orange staining using the fluorescent microscope. The results showed that the S14161 and Lime leave extract decreases the survival rate and proliferation of MCF-7 cells in a time and dose-dependent manner. Based on the results of the MTT test, 10 μM concentration of S14161 and 6 mM concentration of Lime extract was determined within 24 hours as IC50 concentration of MCF-7 cells. Comparison of Lime extract and S14161 showed that the amount of small molecule cytotoxicity was higher than that of Lime leaves extract and there was a significant difference between survival percentage of cancer cells treated with S14161 and cells treated with lime leaves extracts on day 1, 3 and 5 (P <0.05). Also, there were significant morphological changes such as shrinkage and increasing size of vacuoles, cytoplasmic loss, nucleus pigmentation and fragmentation of chromatin in treated cancer cells. The specific effect of this inhibitor on cell growth, as well as the lack of observation of toxic effects to high concentrations, has been described as a major strategy for treating breast cancers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small molecule
  • S14161
  • Sour Lime Extract
  • MCF-7 Cell Line