تاثیر دراز مدت غلظت های مختلف نیترات روی بر ساختار تشریحی گیاه Capsicum annuum L. var California Wonder

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی،دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ایران

چکیده

روی (Zn) از جمله عناصر ضروری در گیاهان است که، در تقسیم سلولی، سنتز اکسین، اسیدهای نوکلئیک‌، پروتئین‌ها و نیز در متابولیسم، فتوسنتز و ساختارکوفاکتورهای بسیاری از آنزیم‌ها نقش اساسی دارد. اما در غلظت های بالا برای آن‌ها سمی می‌باشد. در این پژوهش اثر غلظت‌های مختلف روی (Zn) بر ساختار تشریحی و برخی پارامترهای رشد گیاه فلفل دلمه‌ای (Capsicum annum L.) مورد مطالعه قرار گرفت، گیاهان از ابتدا تا انتهای دوره رویش تحت تیمارهای مختلف (0 (شاهد)، 5/2، 5، 5/7 ، 10و 15 میلی مول) نیترات روی در گلخانه با شرایط کنترل شده، کشت داده شد و آزمایش‌های لازم انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده با افزایش غلظت روی، کاهش طول ساقه و دمبرگ، سطح و تعداد برگ (پارامترهای رشد) در سطح 05/0≥P کاهش معنی داری داشت. فلز روی درغلظت های بالا اثر منفی بر رشد گیاه داشت. افزایش بافت آوندی در ساقه، دمبرگ و کاهش بافت آوندی در ریشه مشاهده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Long-term exposure of Capsicum annuum L. var California Wonder to different concentrations of zinc nitrate: anatomical structure response

نویسندگان [English]

  • Helal Nemat Farahzadi 1
  • Sedigheh Arbabian 1
  • Ahmad Majd 1
  • Golnaz Tajadod 2
1 Department of Biology, Faculty of Sciences, Islamic Azad University, North-Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Department of biology, Faculty of Biological Science, North Tehran Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Zinc (Zn) is an essential micronutrient for higher plants that plays an important role in regulating the nitrogen metabolism, cell multiplication, protein synthesis, photosynthesis and auxin synthesis in plants and also a constituent of metalloenzyme or a cofactor for several enzymes but at high concentrations is toxic for plants. The present study investigates the anatomical and morphological parameters like shoot and petiole length, total leaf area and leaf numbers response of Capsicum annum L. under different concentrations (0 (control), 2.5, 5, 7.5, 10 and 15 mM) of zinc. Plants were grown in greenhouse under controlled conditions. Results indicated that increasing zinc concentrations caused significant decrease in stem and petiole length, leaf area and number of leaves (morphological parameters) compared to control plants (P ≤0.05). Also in anatomical studies we noticed several changes in cross section of leaf, stem and root. Certainly, zinc at high levels showed a negative effect on the overall growth of bell pepper plants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bell pepper
  • anatomical structure
  • Zinc
  • Heavy metal