بررسی اثرات عصاره برگ گردو در پیشگیری از آسیب های مولکولی، بافتی و تغییرات آنزیمی القاء شده با ccl4 در کبد جوجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

2 استادیار، گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

4 دانشیار، گروه آموزشی علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

از آنجایی که مصرف افزودنی ها جهت افزایش راندمان تولید در پرورش جوجه ها دارای عوارض جانبی همچون آسیب کبدی می باشند، اهمیت استفاده از گیاهان دارویی از جمله برگ گردو به دلیل داشتن آنتی اکسیدان ها مورد توجه است. 50 عدد جوجه به 3 گروه آزمایشی و 2 گروه کنترل (سالم و سمی) تقسیم شدند. سه گروه آزمایشی از روز 21 دوره به مدت 14 روز به میزان 5/0، 1و 5/1 گرم عصاره آبی برگ گردو به ازای هر کیلوگرم وزن بدن را دریافت کردند. در انتهای دوره گروه های تیماری و گروه کنترل سمی یک میلی لیتر تترا کلرید کربن را به صورت تزریق داخل صفاقی دریافت کردند و گروه کنترل سالم تزریقی نداشت. خونگیری و نمونه برداری بافت کبد انجام گرفت. نتایج نشان داد در دوز 0.5 و 1 بافت کبد تخریب سینوزوئیدی و بهم ریختگی سلولی داریم اما در دوز 1.5 عروق و مجاری صفراوی سالم و سلول ها مرتب هستند. آنزیم های کبدی در گروه 1.5 کاهش میزان نسبت به گروه های با دوز پایین تر و کنترل سمی را داشته اند (P<0/05). بیان BID در دوز 1 و 1.5 کاهش و بیان Bcl2 در دوز 1 و 1.5 افزایش در مقایسـه بـا گـروه کنتـرل را دارند(P<0/001). عصاره برگ گردو در دوز بالا با افزایش ژن آنتــی آپوپتوتیــک Bcl-2 و کــاهش بیــان ژن آپوپتیک BID، مانع از ایجاد آپوپتوز و آسیب بافتی و افزایش آنزیم های کبدی شده است که نشان دهنده مقاومت کبد در برابر سمیت ccl4 میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Juglans Leaf Extract on Prevention of Molecular and Tissue Damages and Enzymatic changes in Chicken Liver Induced by CCl4

نویسندگان [English]

  • Nazila Vahidi Eyrisofla 1
  • Vida Hojati 2
  • Mohammad-Reza Yazdian 3
  • Morteza Zendehdel 4
  • Hooman Shajiee 2
1 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
2 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
3 Department of Medical Science, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
4 Department of Basic sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the use of additives such as antibiotics and growth hormone and etc which increasing production efficiency in breeding broiler chickens is inevitable and has side effects such as liver damage. Oxidative stress occurs due to imbalance between oxidant and antioxidants. Studies have shown juglans leaves have an antioxidant effect on free radicals. The aim of the present study is to evaluate the possible effect of juglans leaf extract on CCL4- iduced liver damages (molecular and tissue) and enzymes changes in chicken. 50 chickens were used and classified in 5. Treatment groups received 0.5, 1 and 1.5 mg/kg of juglans leaf extract from day 21 of the experiment. Healthy and poisoned groups were without any extracts receive. On the 35th day of the experiment, 1 cc of CCL4 injected intra peritoneally into the poison control and experimental groups. Blood and liver tissue sampling was done. At high doses of juglans leaf extract, the histopathology results showed that the cells and vessels were regularly curable and sinusoids were healthy. Expression of BCL2 increased and BID expression reduced. Enzymatic tests including SGOT, SGPT, ALK.PHOS, GGT showed reducing in compare with control (P<0/05). It showed that juglans leaves extract boosts the BCL2 (anti-apoptotic gene) and reduces BID (apoptosis gene) in liver of chicken (P<0/001). It prevents the liver cells from disintegrating and destroys sinusoids and liver blood vessels. The high doses of juglans leaf extract cause liver resistance to ccl4 toxicity in chicken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Juglans
  • ccl4
  • liver
  • chicken
  • prevention