بررسی اثرسمیت سلولی عصاره آبی میوه نوپال بر سلول های سرطانی کبد انسان (HepG2)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه شیمی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

3 گروه زیست شناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

استفاده از گیاهان دارویی در درمان سرطان از اهمیت زیادی برخوردار است. میوه گیاه نوپال (Opuntia ficus-indica) به دلیل داشتنن ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی در مطالعات سمیت سلولی اهمیت دارد. هدف از این مطالعه بررسی و مقایسه اثر مهاری عصاره آبی میوه نوپال روی رشد سلول های سرطان انسانی کبد (HepG2) و سلول های طبیعی فیبروبلاستی (L929) بعنوان شاهد می باشد.
پس از تهیه عصاره به روش ماسراسیون و تیمار سلول ها با غلظت های مختلف عصاره به مدت 24 و 48 ساعت، اثر سمی عصاره بر مورفولوژی و کمیت سلول ها به ترتیب توسط میکروسکوپ معکوس و روش MTT (دی متیل تیازول- دی فنیل تترازولیوم بروماید) بررسی شد. آنالیز داده ها توسط نرم افزار Prism نسخه Demo و آزمون واریانس یک طرفه در سطح معنی دار P نتایج نشان داد که این عصاره اثر معناداری بر موفولوژی و رشد (P>0.05) سلول های طبیعی ندارد و در بالاترین دوز پس از 48 ساعت میزان مرگ 15% بود. اما باعث تغییرات موفولوژیک و توقف رشد معنادار (P<0.05) در سلول های سرطانی پس از 48 ساعت گردید و IC50 پس از 48 ساعت غلظت 64/0 میلی گرم بر میلی لیتر برای سلول های سرطانی بود.
بنابراین عصاره آبی میوه نوپال بر خلاف سلول های طبیعی، اثر مهاری بر رشد سلول های سرطانی کبد دارد و از آن در پیشگیری از سرطان یا به عنوان مکمل در شیمی درمانی می توان بهره جست. همچنین با توجه به تام بودن عصاره، بررسی تاثیر مواد موثره گیاه پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of cytotoxic effect of aqueous extract of Nopal fruit on liver cancer cell line (HepG2)

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Rajabi Moghaddam 1
  • Elham Ezzatzadeh 2
  • Elmira Mikaeili Agah 3
1 Department of Chemistry, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Chemistry, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 Department of Biology, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The medicinal plants in cancer treatment are very important. Nopal fruit (Opuntia ficus-indica) because of its phenolic compounds and antioxidant properties are important in cytotoxicity studies. The aim of this study was to investigate the inhibitory effect of nopal aqueous extract on the growth of hepatocellular carcinoma cell line (HepG2) and compare the effect of this extract on normal mouse fibroblast cell line (L929) as a control.
After extraction by maceration and treatment of cells with various concentrations of the extract for 24 and 48 hours, the toxic effect of the extract on cell morphology and viability was investigated by inverted microscope and MTT (3-4, 5 dimethylthiazole 2-yl 5,2-diphenyl tetrazolium), respectively. Data analysis was done by PrismDemo and one-way ANOVA test at a significant level (P<0.05).
The results showed that the extract had no significant effect on morphology and growth (P>0.05) of normal cells and the death rate was 15% at the highest dose after 48 hours, However, it caused morphological changes and a significant growth-inhibiting (P<0.05) in cancer cells after 48 hours and IC50 was 0.44 mg /ml after 48 hours for cancer cells.
Therefore, the aqueous extract of Nopal fruit has the inhibitory effect on the growth of liver cancer cells and no cytotoxicity of normal cells. So, it can be used to prevent cancer or as a supplement in chemotherapy. Moreover, due to the fact that the extract was total, it is recommended to investigate the effect of the active substances of the fruit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nopal
  • MTT Assay
  • Liver Cancer
  • Extract