بررسی تاثیر داروی کلردیازپوکساید در زمان بارداری بر بیان ژن bad در هیپوکمپ نوزادان موش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، مرودشت،ایران

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

3 گروه فارماسیوتیکس،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران،ایران

4 گروه آناتومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران، تهران،ایران

5 گروه ژنتیک،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،مرودشت،ایران

چکیده

مقدمه: کلرودیازپوکساید یک داروی ضد اضطراب است که معمولا توسط جوانان و زنان باردار برای کاهــش اضطراب و کنترل پره اکلامپسی و اکلامپسی مورد استفاده قرار می گیرد. برخی مطالعات نشان داده که این دارو باعث اختلال در عملکرد سیستم عصبی کولینرژیک می شود.با توجه افزایش بیان ژن bad متعاقب آسیب سلولی در این مطالعه اثر مصرف کلرودیازپوکساید در دوران بارداری بر روی بیان ژن bad در هیپوکمپ نوزادان موش صحرایی بررسی شد.
مواد وروش ها: در این مطالعه 9 رأس موش ماده نژاد ویستار باردار شده و به طور تصادفی به سه گروه: کنترل، آزمایشی (تزریق داخل صفاقی روزانه کلردیازپوکساید با دوز mg/kg 10 به مدت 21 روز) و حامل (سالین) تقسیم شدند. 2 هفته پس از تولد، مغز نوزادان از جمجمه خارج و بیان ژن پروآپوپتوتیک badمورد بررسی قرار گرفت.
نتایج : میزان بیان ژن با استفاده از نرم افزار آماریRest مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و سطح معنی داری P نتیجه گیری کلی: نتایج مطالعه حاکی از آن بود که دریافت کلرودیازپوکساید در دوران بارداری می تواند موجب آسیب نورونی در هیپوکمپ نوزادان موش صحرایی نژاد ویستار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of BAD Gene Expression Following Chloriazepoxide Effect on pregnancy In the hippocampus of mouse infants

نویسندگان [English]

  • Amin Dinarvand 1
  • Mehrdad Hashemi 2
  • Rasool Dinarvand 3
  • Shabnam Movaseghi 4
  • Mojtaba Jafarinia 5
1 department of genetics,Islamic Azad University,Marvdasht branch,Marvdasht,Iran
2 Faculty of Advanced Scienced and technology, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Department of Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Tehran medical sciences University,Tehran,Iran
4 Department of Anatomy,Faculty of medicine, Tehran medical sciences ,Islamic Azad University,Tehran,Iran
5 Department of Genetics,Islamic Azad University,Marvdasht branch,Marvdasht,Iran
چکیده [English]

Background: Chlorodiazepoxide is an anxiolytic agent commonly used by young people and pregnant women to reduce anxiety and control preeclampsia and eclampsia. Some studies have shown that this medication disrupts the functioning of the cholinergic system. Due to the increased cellular damage of bad gene expression, the effect of cholorodiazepoxide use during pregnancy on bad gene expression in the hippocampus of neonatal rats was investigated.
Methods: In this study, 9 female Wistar rats were pregnant and randomly divided into three groups: control, experimental (intraperitoneal injection of chlordiazoxoxide 10 mg / kg for 21 days) and carriers (saline). Two weeks after the birth, the brain of the neonates was removed from the skull and the expression of the propaoptotic gene of Bad was investigated.
Results: The level of gene expression was analyzed by Rest software and a significant level of P Conclusion: The results of this study indicated that the administration of chlorodiazepoxide during pregnancy can cause neuronal damage in the hippocampus of Wistar rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gene expression
  • Chlorodiazepoxide
  • Rat
  • Hippocampus
  • bad gene