سنجش مقایسه ای محتوای پرولین در گیاهان مو، خرفه و رزماری در دو حالت خشک و تازه با حلال های مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری. دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد شیمی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

نقش پرولین در بهبود کار مفاصل و تنظیم چرخه سلولی به اثبات رسیده است. از این رو دستیابی به گیاهانی که بیشترین محتوای پرولین را دارند اهمیت دارد. برگ های مو، خرفه و رزماری در پاییز جمع آوری شدند. جذب با استاندارد پرولین و محلول ها در طول موج 520 نانومتر در اسپکتروفتومتر خوانده شد. برای سنجش محتوای آمینواسیدکل، جذب با استاندارد گلیسین و محلول ها در اسپکتروفتومتر با طول موج 570 نانومتر خوانده شد. برای مقایسه نتایج از آزمون های فریدمن و یومن ویت‌نی و نرم افزار SPSS استفاده شد. مقایسه محتوای پرولین توسط حلال های مختلف، آمینواسیدها و نسبت پرولین به آمینواسیدها در حالات خشک و تازه گیاهان نشان داد در همه بافت های تازه با اورتوزایلن، پرولین بیشتری استخراج شد و بیشترین 0.544 ±14.864میکروگرم بر میلی لیتر مربوط به رزماری تازه بود. در اغلب بافت های خشک، در سنجش با حلال تولوئن، پرولین بیشتری استخراج شد و بیشترین مربوط به خرفه با 10.291±10.291میکروگرم بر میلی لبتر بود. بیشترین میانگین آمینواسیدهای آزاد کل 0.325 ±82.663 میکروگرم بر میلی لیتر در رزماری تازه و 0.679 ±68.871 میکروگرم بر میلی لیتر در مو خشک بود. مقایسه عملکرد دو حلال معنی دار نبود یعنی می توان به جای تولوئن از اورتوزایلن استفاده کرد و از خطرات کاست. به نظر می رسد پروسه فیزیولوژیک پاسخ به تنش خشکی با سنتز پرولین پس از برداشت گیاه ادامه می یابد و از این طریق در تکوین فاز زایشی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative measurement of proline content in dried and fresh forms of Vitis vinifera L., Portulaca oleracea L. and Rosmarinus officinalis L. by different solvents

نویسندگان [English]

  • Razieh Taghavizad 1
  • Roya Ahmadi 2
  • Naser Rahim 3
1 Department of biology, Yadegar-e Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of chemistry, Yadegar-e Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 M. Sc in chemistry, Yadegar-e Imam Khomeini (RAH) Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The role of proline has been proven in improving joints function and cell cycle regulation. Thus, achieving plants that have the highest proline content is important. The leaves of Vitis vinifera, Portulaca oleracea and Rosmarinus officinalis were collected in autumn. Absorption was determined at 520nm in spectrophotometer with proline standard and solutions. For measurement the total amino acids content, absorption was determined at 570nm in spectrophotometer with glycine standard. Mann-Whitney U and Friedman tests and SPSS were used. Comparisons of proline contents by different solvents, amino acids and ratio of proline to amino acids in dried and fresh forms of species showed that more proline was extracted in all fresh tissues with ortho xylene and among them the highest amount of proline belonged to fresh R. officinalis with 14.864±0.544 μg/ml. In most samples of dried tissues, more proline was extracted in measurement by toluene solution, and the highest belonged to dried P. oleracea with 10.291±0.202 μg/ml. The highest average of total free amino acids was 82.663±0.325 μg/ml in fresh R. officinalis and 68.871±0.679 μg/ml in dried V. vinifera. The comparison of the two solutions function was not significant, so it is possible to use ortho xylene instead of toluene and reduce the risks. It seems that the physiological process of response to drought stress continues with proline synthesis after harvesting and thus it plays a role in development of the reproductive phase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • free amino acid
  • ̏ Portulaca̋
  • ̏Proline̋
  • ̏Rosmarinus̋
  • ̏Vitis̋