تعیین سطح رونوشت ژن FGF12 در نمونه‌های بافتی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک،دانشکده علوم نوین،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران-ایران

2 گروه ژنتیک،دانشکده علوم نوین،دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران- ایران

چکیده

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال چهارمین علت مرگ و میر ناشی از سرطان می باشد. با توجه به پیش آگاهی ضعیف و شیوع بالای این بیماری، تشخیص زود هنگام این بیماری حائز اهمیت می‌باشد. مطالعات گسترده ای نشان داده اند که مسیر سیگنالینگ فاکتور رشد فیبروبلاست از جمله مسیرهای موثر در تقویت رشد و متاستاز سلول‌های توموری می باشد. بنابراین این مطالعه با هدف اندازه گیری سطح رونوشت ژن FGF12 در بافت توموری و حاشیه ای تومور افراد مبتلا به سرطان کولورکتال انجام شد.
مواد وروشها: کل از 30 بافت توموری و 30 بافت سالم بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال استخراج و سپس سنتز cDNA انجام شد. پرایمرهای اختصاصی برای ژن FGF12 و بتااکتین طراحی گردید در نهایت سطح mRNA ژنهای مورد مطالعه با روش RT-PCR اندازه گیری شد و داده‌ها با استفاده از نرم افزار REST تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میزان رونوشت ژن FGF12 در بافت توموری نسبت به بافت سالم افزایش داشته ولی این افزایش معنی‌دار نبود در بررسی سایر فاکتورها میزان رونوشت FGF12 در بیماران در مرحله‌ی 3 و 4 نسبت به افراد در مرحله 0، 1 و 2 معنادار بود در حالی که میزان رونوشت این ژن با دیگر فاکتورهای بالینی ارتباط معناداری را نشان نداد.
نتیجه گیری: با توجه به افزایش رونوشت FGF12 درمراحل 3 و 4 سرطان کولورکتال نسبت به افراد در مراحل 0، 1 و 2 شاید بتوان بیان کرد که این ژن در تومورزایی سرطان کولورکتال نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the level of FGF12 gene expression in tissue samples of patients with colorectal cancer

نویسندگان [English]

  • Golshan Khalafian 1
  • Malihe Entezari 2
1 Department of Genetics,Faculty of advanced sciences and technology,Tehran medical sciences,Tehran,Iran
2 Department of Genetics,Faculty of advanced sciences and technology,Tehran medical sciences,Tehran,Iran
چکیده [English]

Background: Colorectal cancer (CRC) is the fourth-leading cause of cancer-related deaths Many studies have indicated that the signaling pathway of fibroblast growth factor is one of the effective pathways for growth and metastasis of tumor cells. Hence, the objective of this study was to evaluate the level of FGF12 gene expression in tumor tissue and adjunct tumor tissue in patients with colorectal cancer.
Methodology: Total RNA was extracted from 30 tumor tissues and 30 adjunct normal tissues in patients with colorectal cancer based on Qiagen RNeasy mini kit protocol and the cDNA was synthesized based on RevertAid First Strand cDNA Synthesis kit protocol. Specific primers for FGF12 and β-actin (internal control) genes were designed. Finally, the mRNA level of the studied genes was measured by using quantitative real-time PCR method. Data were analyzed using REST2009 and SPSSv23 software.
Results: Comparing the mean expression of FGF12 gene in the tumor tissue compared to that in the adjacent normal tissue showed that a significant relationship was seen between two groups in terms of FGF12 gene expression with a total expression of 3.98 However, the expression of FGF12 gene was not significantly correlated with other clinical factors (P> 0.05).
Conclusion: over-expression of FGF12 gene in colorectal cancer in normal tissue and increase in expression of FGF12 gene in this group were more in high-stage group compared to those in low-stage group, indicating that FGF12 gene may be used as a diagnostic biomarker for colorectal cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • colorectal cance
  • FGF12
  • biomarker