بررسی miR-133 دخیل در روند آپوپتوز سلول های قلب شناور در سرم خون بیماران دچار انفارکتوس میوکارد حاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، واحد اهر ،دانشگاه آزاد اسلامی ، اهر، ایران

2 گروه ژنتیک مولکولی، ،دانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز، تبریز، ایران

چکیده

سابقه و اهداف: آنفارکتوس میوکارد به عنوان یکی از شایع ترین بیماریهای قلبی ناتوان کننده و مرگ آورناشی از انهدام و مرگ سلولی دائم و برگشت ناپذیر در بخشی از عضله قلب است. بعد از کشف بیش از 2500 نوع miRNA رفته‌رفته اهمیت این تنظیم‌کنندگان مکانیسم و سیگنال‌های مولکولی و مسیرهای ژنی در پروسه‌ها و مکانیسم سلولی بخصوص در سیستم قلبی عروقی مشخص‌شده است. هدف از این تحقیق بررسی miR-133 دخیل در روند آپوپتوز سلول های قلب شناور درسرم خون بیماران دچار (Myocardial Infarction )MI می باشد

روش بررسی: : برای این منظور، در این مطالعه موردی –شاهدی بیان miR-133 در 70 بیمار بستری به علت MI در بیمارستان شهید مدنی تبریزدر سال 96،توسط Real time PCRبررسی و با همان تعداد فرد سالم مقایسه شد. تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزارSPSS (version19)و با به کار بردن t-test انجام شد.مقادیر0.05 ≤Pمعنادار در نظر گرفته شد.
یافته ها: سطح بیان miR-133در بیماران مبتلا به MIدر مقابسه با گروه کنترل افزایش چشمگیری نشان داد که از لحاظ آماری نیز معنادار بود. (P=0.009)همچنین نتایج نشان داد بیان miR-133 در جنسیت های مختلف تفاوت معنی داری از نظر آماری ندارند( P=0.06)
نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که بیان ژن miR-133در افراد دچار MI بیشتراز افراد سالم می باشدو بیان آن می تواند به عنوان عامل تشخیصی و همچنین در تعیین پیش آگهی بیماران مبتلا به MI به کار رود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying MiR-133 influencing the process of apoptosis of Cardiomyocytes floating in blood serum of patients suffering from acute Myocardial Infarction

نویسندگان [English]

  • shiva kasiolkheir 1
  • changiz ahmadizadeh 1
  • hoshang hosseinzadeh mogbeli 2
1 1Department of biology, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar,Iran
2 Department of Molecular genetic ,Islamic Azad University, Tabriz Branch, Tabriz,Iran
چکیده [English]

Abstract
Background and goals: Myocardial Infarction is known as one of the most common disabling and threatening heart diseases resulted from irrevocable and degenerative cellular death in a part of heart muscle. After the discovery of miRNA in 1990 and the discovery of more than 2500 types of miRNA, gradually the importance of these mechanism regulators and molecular signals and gene routes were identified in the processes and the cellular mechanisms, specifically in cardiovascular system. The goal of this research is Studying MiR-133 influencing the process of apoptosis of Cardiomyocytes floating in blood serum of patients suffering from acute Myocardial Infarction

Methods: To achieve our goals in this case-observation study type regarding miR-133, 70 patients in Shahid Madani Hospital in Tabriz in the year 2017 were investigated by Real time PCR and the data were compared with those of the healthy persons. The statistical analyses were carried out using SPSS (version19) and a t-test method. The amounts for P>0.05 were considered meaningful.
Findings: The expression levels of miR-133 among patients suffering from MI have had a considerable increase compared with control group and it was meaningful statistically. (P=0.009). Also the results showed that miR-133expression among fat and normal people did not have a meaningful difference statistically (P=0.06).
Conclusion: The present study showed that the expression of miR-133among individuals suffering from MI has been greater than healthy people and it can be utilized as an identification factor and also prognosis of the patients suffering from MI.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Myocardial Infarction
  • Apoptosis
  • miR-133