پایش عناصر سنگین کادمیوم، نیکل و وانادیوم در گیاهان آبزی نی (Phragmites australis) و لویی (Typha latifolia) در تالاب هورالعظیم استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 گروه خاک شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

در اکوسیستم‌های آبی، گیاهان آبزی شاخص‌های زیستی مناسبی برای پایش فلزات سنگین می‌باشند، زیرا در آب ساکن هستند و می‌توانند سطوح آلودگی را تعیین کنند. این تحقیق در سال 1397 با هدف بررسی فلزات سنگین کادمیوم، نیکل و وانادیوم در گیاهان آبزی نی (Phragmites australis) و لویی (Typha latifolia) تالاب هورالعظیم انجام شد. نمونه برداری از 3 ایستگاه تالاب با 9 تکرار انجام شد. جهت سنجش عناصر سنگین از روش طیف‌سنجی پلاسمای جفت ‌شده القایی (ICP) استفاده گردید. بالاترین میزان کادمیوم در ریشه گیاه نی 020/0±486/1 میلی گرم در کیلوگرم بود و پایین ترین میزان این فلز در ساقه گیاه لویی 001/0±036/0 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد (05/0P<). بالاترین میزان فلز نیکل در ریشه گیاه لویی 045/0±770/4 میلی گرم در کیلوگرم بود و پایین ترین میزان فلز نیکل در ساقه گیاه نی 072/0±843/0 میلی گرم در کیلوگرم بود (05/0P<). بالاترین میزان فلز وانادیوم در ریشه گیاه لویی 128/0±553/16 میلی گرم در کیلوگرم بود و پایین ترین میزان این فلز در ساقه گیاه نی 015/0±136/3 میلی گرم در کیلوگرم به دست آمد (05/0P<). غلظت کادمیوم، نیکل و وانادیوم در ریشه گیاهان آبزی نی و لویی بالاتر از برگ و ساقه بود (05/0P<). کادمیوم در ریشه، ساقه و برگ گیاه نی بالاتر از گیاه لویی بود، اما میزان نیکل و وانادیوم در ریشه، ساقه و برگ گیاه لویی بالاتر از گیاه نی مشاهده شد (05/0P<).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring Heavy Elements Cadmium, Nickel and Vanadium in Aquatic Plants, Typha latifolia and Phragmites australis in Hooralazim Wetland from Khuzestan Province

نویسندگان [English]

  • Nazanin Firozshahian 1
  • Khoshnaz Payandeh 2
  • sima sabz alipour 1
1 Department of Environment, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Department of Soil Science, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In aquatic ecosystems, aquatic plants are good biochemical indicators for monitoring heavy metals because they are stagnant in water and can determine contamination levels. This research was conducted in 2018 to investigate heavy metals of cadmium, nickel and vanadium in aquatic plants of straw (Phragmites australis) and Louisiana (Typha latifolia) of Horralzim wetland in Khuzestan province. Sampling was performed from three stations. In order to measure heavy elements was used to measure the induction plasma (ICP). The highest of cadmium in root of Phragmites australis was 1.486±0.020 mg Kg-1 and lowest concentration of this metal in stem of Typha latifolia was 0.036±0.001 mg Kg-1 (P<0.05). The highest of nickel in root of Typha latifolia was 4.770±0.045 mg Kg-1 and lowest concentration of nickel in stem of Phragmites australis was 0.843±0.072 mg Kg-1 (P<0.05). The highest of vanadium in root of Typha latifolia was 16.553±0.128 mg Kg-1 and lowest concentration of vanadium in stem of Phragmites australis was 3.136±0.015 mg Kg-1 (P<0.05).The concentrations of cadmium, nickel and vanadium were obtained in the root of Phragmites australis and Typha latifolia above the leaves and stems (P<0.05). Cadmium in the roots, stems and leaves of the Phragmites australis was higher than the Typha latifolia, but the amount of nickel and vanadium in the roots, stems and leaves of Typha latifolia were higher than Phragmites australis (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hooralazim Wetland
  • Transfer Factor
  • Heavy elements
  • Typha latifolia
  • Phragmites Australis