بررسی ارتباط سرطان سینه و پلی مورفیسم rs 3803662 از ژن TOX3 درجمعیت زنان ایرانی با روش Tetra Arms PCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران شمال

2 کارشناسی ارشد- گروه ژنتیک- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال – تهران – ایران.

3 گروه ژنتیک- دانشکده علوم زیستی- دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال – تهران – ایران.

چکیده

مقدمه: ژن TOX3نقش مهمی در خطر بروز سرطان سینه در زنان دارد. پلی مورفیسم هایی در این ژن شناسایی شده اند که می توانند با ایجاد سرطان سینه مرتبط باشند. هدف این مطالعه بررسی ارتباط سرطان سینه و پلی مورفیسم rs3803662 از ژن TOX3 در جمعیت زنان ایرانی با روش Tetra Arms PCR بود.

مواد و روش ها: نمونه گیری از خون 50 نفر فرد سالم و 50 نفر بیمار مبتلا به سرطان سینه انجام شد. پس از استخراج ژنوم از نمونه ها فراوانی این پلی مورفیسم در ژن TOX3 با روش Tetra Arms PCR بررسی شد.

نتایج: فراوانی ژنوتیپ های TT، TC و CC به ترتیب در افراد سالم 10% ، 88% و 2% و در بیماران 6% ، 50% و 44% بدست آمد. بین فراوانی حضور ژنوتیپ هموزیگوت مغلوب CC از پلی مورفیسم rs3803662 در ژن TOX3 بین افراد سالم و مبتلا به سرطان سینه اختلاف معنادار مشاهده شد (P<0.05).

بحث: تحقیق حاضر برای اولین بار به بررسی ارتباط خطر ابتلا به سرطان پستان و حضور پلی مورفیسم rs3803662 از ژن TOX3 در جامعه زنان ایرانی انجام گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که حضور پلی مورفیسم rs3803662 از ژن TOX3 می تواند به عنوان مارکر ژنتیکی، با سرطان سینه در زنان ایرانی مرتبط باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of relation on breast cancer and rs3803662 polymorphism of TOX3 gene in Iranian female population by Tetra Arms PCR

نویسندگان [English]

  • elham siasi 1
  • Bahare Ghane 2
  • fatemeh ashrafi 3
1 Islamic Azad University, North Branch Tehran
2 Department of Genetics, Faculity of science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Department of Genetics, Faculity of science, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Objective: TOX3 gene plays an important role in the risk of breast cancer in females. Polymorphisms were identified in this gene, that can associated with breast cancer. The aim of this study was relation between breast cancer and rs3803662 polymorphism of TOX3 gene in Iranian females by Tetra Arms PCR.


Materials and Methods: Blood samples were collected from 50 normal groups and 50 Breast cancer Patients. Then was extracted DNA from samples. Genotype frequency of this polymorphism in TOX3 gene were determined by using Tetra Arms PCR.


Results: Genotyp frequency for TT, TC and CC in normal groups was 10%, 88% and 2%, and For patient groups was 6% , 50% and 44%, respectively. Frequency of CC recessive homozygous genotype of rs3803662 polymorphism in TOX3 gene between normal groups and breast cancer patients was statistical significant difference (P < 0.05).


Conclusion: This research for first time was studied relation between the risk of breast cancer and presence of rs3803662 polymorphism in TOX3 gene in Iranian females. The results of this study was showed that presence of rs3803662 polymorphism in TOX3 gene, as genetic marker, can associated with breast cancer in Iranian female.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer
  • rs3803662 Polymorphism
  • TOX3 Gene
  • Tetra Arms PCR