بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریزا آربوسکولار بر برخی از صفات فیزیولوژیک ذرت هیبرید سینگل‌کراس 704 در شرایط تنش کمبود ‌آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار فیزیولوژی گیاهی، واحد کلیبر، دانشگاه آزاد اسلامی کلیبر، ایران

چکیده

به‌منظور بررسی اثر همزیستی قارچ میکوریزا آربوسکولار بر برخی از صفات فیزیولوژیک ذرت هیبرید سینگل‌کراس 704 در شرایط تنش کمبود ‌آب، آزمایشی به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل در سال 1394 اجرا گردید. فاکتور‌های مورد بررسی شامل چهار سطح تنش کمبود ‌آب (صفر، 4-، 8- و 12- بار) و پیش تیمار بذر با سه گونه قارچ میکوریزا (فونلی فورمیس موسهآ، ریزوگلوموس فسیکولاتوم و کلاروئیدوگلوموس اتانیکاتوم) و تیمار بدون تلقیح قارچی به عنوان شاهد بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که تأثیر تیمار تنش کمبود ‌آب بر تمامی ویژگی‌های مورد بررسی معنی‌دار بود. نتایج نشان داد که با افزایش تنش کمبود ‌آب میزان کلروفیل a، b، کلروفیل کل، کاروتنوئید، محتوای نسبی آب برگ کاهش و میزان پرولین و کربوهیدرات‌های محلول افزایش یافت. بذرهای تلقیح یافته با ریزوگلوموس فسیکولاتوم از افزایش میزان صفات مورد ارزیابی در مقایسه با عدم تلقیح برخوردار بودند. نتایج مقایسه میانگین برهمکنش تنش کمبود ‌آب و میکوریزا نشان داد که بیش‌ترین محتوای کلروفیل a (85/23 میلی‌گرم در گرم وزن تر)، کلروفیل کل (35/33 میلی‌گرم در گرم وزن تر) و محتوای نسبی آب برگ (45/86 درصد) مربوط به تیمار بدون اعمال تنش و گیاهان تلقیح شده با ریزوگلوموس فسیکولاتوم بود. به‌طور کلی، کاربرد قارچ میکوریزا آربوسکولار سبب افزایش تحمل در برابر تنش کمبود ‌آب از طریق تأثیر بر برخی از ویژگی‌های فیزیولوژیک در گیاه ذرت شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of arbuscular mycorrhiza symbiosis on some physiological characteristics of maize (SC704) under water deficit condition

نویسنده [English]

  • Ahmad Afkari
2- Assist. Prof., Dept. of Physiology, Kaleybar Branch, Islamic Azad University Kaleybar, Iran
چکیده [English]

In order to investigate the effects of arbuscular mycorrhizae on some physiological characteristics of maize (SC704) under water deficit condition, a factorial experiment based on randomized complete design with three replications was conducted at the physiology laboratory of Islamic Azad University Branch Ardabili, during 2015. Studied factors were: water potential in four levels (Zero, -4, -8 and -12 MPa) and Seed pre-treatment with mycorrhizal fungus in four levels (no inoculation, Seed pre-treatment with Funneliformis mosseae, Rhizoglomus fasciculatum and Claroideoglomu etanicatum. The results showed that increasing water stress decreased chlorophyll a, b, total chlorophyll, carotenoid, relative water content and increased soluble carbohydrates and proline compounds followed, The seeds were inoculated with rhizoglomus fasciculatum of increasing traits in comparison with non-inoculated, respectively. The results of the comparison of mean interactions of drought stress and mycorrhiza showed that The highest content of chlorophyll a (85.23 mg/g fresh weight), total chlorophyll (35.33 mg/g fresh weight) and leaf water content (45.8%) related to stress-free treatment and inoculated plants with rhizoglomus fasciculatum. In general, the application of arbuscular mycorrhizal fungi increased the tolerance to water deficit stress through its effect on some physiological characteristics of corn.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biofertilizers
  • Chlorophyll content
  • Relative watwer content
  • Seed pre-treatment
  • Soluble carbohydrates