بررسی اثرات عصاره هیدرو الکلی عروسک پشت پرده) Physalis alkekengi ( روی رشد تومور سرطان پستان وابسته به گیرنده استروئید مثبت در موش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

'استادیارگروه زیست شناسی، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، رودهن ، ایران

چکیده

ااگرجه بساری از مطالعات بالینی و پیش بالینی بطور گسترده ایی اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی عروسک پشت پرده physalis alkekengi) (را روی چندین بیماری نشان داده اند ، ولی تاکنون در ارتباط با خواص درمانی عصاره هیدروالکلی این گیاه روی سرطان سینه اطلاعات زیادی وجود ندارد. در این مطالعه اثرات درمانی عصاره هیدروالکلی عصاره Physalis alkekengi روی سرطان سینه وابسته به گیرنده استروئید روی مدل موشی بررسی شد. نتایج نشان داد که عصاره عروسک پشت پرده به ویژه در دو غلظت (100mg/kg, 50 ,) دارای اثرات بازدارنگی روی رشد تومور سرطان سینه در گروه های تحت درمان با آن داشت. همچنین تغییرات بافت آسیب شناسی در تومورهای سینه گروه های تحت درمان با عصاره p.alkekengi در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد. یافته ها نشان دادند که عصاره گیاه دارویی عروسک پشت پرده دارای اثرات مؤثری روی درمان سرطان سینه وابسته به گیرنده استروئید در موش های ماده نژاد Balb/c می باشد..

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of hydroalcoholic extract of Physalis alkekengi (on the growth of a tumor of breast cancer associated with positive steroid receptor in mice)

نویسنده [English]

  • maryam teimouri
Department of Biology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

A large number of clinical and pre-clinical studies have extensively shown the therapeutic effects of the hydroalcoholic extract of the physalis alkekengi on several diseases, but so far there is not much information about the healing properties of the hydroalcoholic extract of this plant on breast cancer. This study investigated the therapeutic effects of Physalis alkekengi hydroalcoholic extract on steroid receptor-dependent breast cancer on mouse model, and the results of this study showed that extracts of Physalis alkekeng, especially in two concentrations (100mg / kg, 50), have inhibitory effects on cancer tumor growth The chest was in the treated group, as well as changes in the tissue of the anus The biology in breast tumors of the groups treated with P.alkekengi extract was observed in comparison with the control group. The findings showed that the extract of the medicinal plant of the puppet had effective effects on the treatment of steroid receptor-dependent breast cancer in Balb/c mice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • breast cancer؛
  • physalis alkekengi؛ steroid receptor