بررسی اثر داروی دکاربازین بر تکوین فولیکول های تخمدان و هورمون های محرک جنسی و استرادیول در موش ماده نژاد NMRI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران ،ایران

چکیده

پس از درمان سرطان ،مشکلات باروری و اختلالات زایمانی بسیاری مانند سقط جنین، زایمان زودرس و وزن کم نوزاد هنگام تولد رخ می دهد بنابراین حفظ باروری باید بخش جدایی ناپذیر بهبود کیفیت زندگی در نجات یافتگان از سرطان باشد. داکاربازین یک داروی شیمی درمانی ضد سرطان است و این مطالعه به تاثیر داکاربازین بر اووژنز و هورمون های جنسی و استرادیول در موش ماده بالغ نژاد NMRI می پردازد.30 سر موش ماده بالغ نژاد NMRI به 5 گروه 6 تایی شامل کنترل،شاهد،تجربی1و2و3 دریافت کننده 10 روزه حلال دارو و دوزهای 20، 30 و 40 mg/kg داکاربازین به روش تزریق درون صفاقی تقسیم شدند.برای سنجش هورمونهای جنسی و استرادیول خونگیری از قلب انجام گرفت و جهت بررسی اووژنز بافت تخمدان از بدن خارج گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد داکاربازین تعداد فولیکول گراآف و رگ خونی را در مقایسه با گروه کنترل کاهش داده است و تعداد فولیکول آترزی در گروههای تجربی1، 2 و3 افزایش معنی داری در مقایسه با گروه کنترل دارد. همچنین مقادیر هورمون های FSH، LH و استرادیول با افزایش دوز دارو کاهش معنی دار را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of Dacarbazine on the development of ovarian follicles and sex hormones and Estradiol in NMRI mice

نویسندگان [English]

  • nasim HAYATI 1
  • simin mohamadi gorji 2
  • kazem parivar 3
  • zeinab ghaffari far 4
1 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Biology, , Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran,Iran
چکیده [English]

After cancer treatment occurs fertility problems and many birth defects, such as abortion, early delivery, low birth weight. Therefore, preserving fertility should be an integral part of improving the quality of life in survivors of cancer. Dacarbazine is an anti-cancer chemotherapy drug and this study focuses on the effects of dacarbazine on oogenesis and sex hormones and estradiol in NMRI mice. 30 adult female mice NMRI were divided into 5 groups: control, sham, 1, 2 and 3 experimental groups received 10-day solvent and doses of 20, 30 and 40 mg / kg by intraperitoneal injection dacarbazine. For analysis sex hormones and estradiol was drawn blood from heart and ovarian tissue was removed from the body to investigate Oogenesis. The results of this research work show that Dacarbazine reduces the number of Graafian follicle and blood vessel in comparison with the control group and the number of atretic follicle in the experimental groups 1, 2 and 3 has a significant increase compared to the control group. Also, the levels of FSH, LH and estradiol hormones show a significant decrease with dose increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infertility
  • Oogenesis
  • Dacarbazine
  • Gonadotropin
  • NMRI