مطالعه اثر تغییرات شوری محیطی بر شاخص های خونی و ترکیب لاشه در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Khorramshahr Marine Science and Technology University

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

در این پژوهش، اثرات تغییر شوری محیط بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی خون و ترکیب لاشه در ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور ماهیان سازگار شده با شوری ppt 20، به‎طور ناگهانی به سه تیمار با شوری‎های 5، 12 و 34 قسمت در هزار منتقل شدند. هر تیمار در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. قبل از معرفی ماهیان به شوریهای مختلف نمونههای زمان صفر اخذ گردید. در هر تکرار 12 عدد ماهی با میانگین وزن اولیه 10±100 گرم در مخازن 300 لیتری توزیع شدند. پس میزان گلوکز نمونه های روز 14 در تیمار ppt 5 هرچند نسبت به تیمارهای دیگر افزایش معنی‎داری را نشان داد (P<0.05)، ولی نسبت به نمونه‎های روز صفر تفاوتی نشان نداد (P>0.05). سطح لاکتات با افزایش شوری در تیمارهای مورد مطالعه افزایش یافت (P<0.05). (P<0.05). درصد رطوبت لاشه ماهیان در شوری ppt 34 به‎طور معنی‎داری کمتر از سایر تیمارها بود (P<0.05)، ولی سایر پارامترهای لاشه تغییر معنی‎داری در پاسخ به شوری های آزمایشی نداشتند (P>0.05). شوری های مورد استفاده در این مطالعه منجر به مرگ و میر در گونه مورد مطالعه نگردید، اما شاخص های بیوشیمیایی مورد مطالعه نشان داد تغییرات القا شده برای سازگاری در شوری 5 ppt نیاز به مصرف انرژی بالایی دارد که منجر به کاهش انرژی در دسترس ماهی میشود، از این رو پرورش ماهی در شوری های پایین می تواند منجر به کاهش بازدهی رشد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of changes in environmental salinity on blood parameters and body composition in Yellowfin Seabream (Acanthopagrus latus)

نویسندگان [English]

  • Reza Farshadian 2
  • Saeed KeyvanShokooh 2
  • Hossein Pasha-Zanoosi 3
2 Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Department of Physical Oceanography, Faculty of Marine Science, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
چکیده [English]

In this study, the effects of changes in environmental salinity on some biochemical parameters and body composition in yellowfin seabream (Acanthopagrus latus) were assayed. Fish adapted to salinity of 20 ppt, then suddenly introduced in experimental salinities including 5, 12 and 34 ppt. Each treatment was done in three replicates. In each replicate, 12 fishes with an average initial weight of 100± 10 grams per 300-liter tanks were placed. alues increased in group 12 and 34 ppt (P<0.05). A higher level of triglyceride and lower levels of high density lipoprotein were recorded in 34 ppt compared to other treatments (P<0.05). The proximate composition of body was affected by salinity as moisture was lower in 34 ppt in compare to other groups (P<0.05). In this study, A. latus survived without mortality in experimental salinities, but changes induced for osmoregulation in 5 ppt requires high energy consumption, which reduces the energy available to the fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity
  • Hematology
  • Osmoregulation
  • body composition
  • yellowfin seabream