ریز ازدیادی رز (Rosa hybrid. cv. Maurossia) و مقایسه تشریحی اندام‌های رویشی در گیاهان باززایی شده و زراعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

زیست شناسی دانشکده علوم زیستی - سلولی تکوین گیاهی دانشگاه خوارزمی

چکیده

چکیده. گل رز (Rosa hybrid L.) از مهم‌ترین گیاهان زینتی و اقتصادی است که یکی از روش‌های نوین در تولید انبوه این گیاه کشت بافت است. در این تحقیق بعد از بهینه مراحل ضدعفونی سطحی ریزنمونه‌ها با هیپوکلریت سدیم، از محیط کشت MS به‌همراه غلظت‌های مختلف BA جهت استقرار ریزنمونه های استفاده شد. این طرح در سه تکرار و هر تکرار شامل 5 ریزنمونه به‌صورت طرح کاملاً تصادفی اجرا گردید. بیشترین درصد استقرار در غلظت mg l-1BA 0.2 مشاهده شد. سپس گیاهچه ها به‌منظور پرآوری به محیط کشت MS دارای غلظت‌های مختلف هورمون‌های BA، NAA و IAA انتقال یافتند. نتایج نشان داد بهینه میانگین شاخه در غلظت BA mg l-1 2 و IAA mg l-1 0.5به‌دست آمد. در بررسی اندام‌زایی غیرمستقیم، ریزنمونه های برگ به همراه دمبرگ به محیط کشت MS به‌همراه هورمون‌های BA و NAA با غلظت‌های مختلف به‌کاربرده شدند. بهینه درصد اندام‌زایی در غلظت 2 mg l-1BA و NAA mg l-1 1 مشاهده شد. همچنین گیاهچه‌ها به محیط ریشه‌زایی MS و MS/2 با هورمون‌های IBA و فلوروگلوسینول انتقال داده شدند. بهینه ریشه‌زایی در گیاهچه‌های انتقال یافته به محیط MS/2 و با غلظت هورمونی 1 mg l-1BA و 0.2 mg l-1Phl مشاهده شد. همچنین با توجه به اهمیت ریخت‌شناسی خانواده Rosaceae مطالعات تشریحی- تکوینی اندام‌های رویشی در 2 نمونه باغی و درون شیشه مقایسه و نتایج نشان داد که ساختارهای کلی در هر دو نمونه شباهت بسیاری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Micro propagation of (Rosa hybrida L. cv. Maurossia) and Comparative anatomy of vegetative organs in vivo and in vitro plants

نویسنده [English]

  • parissa jonoubi
Biology-plant development- kharazmi university Tehran. Iran
چکیده [English]

Abstract. Rosa hybrid L. is one of the most important ornamental plants that one of the modern methods of micropropagation of Rosa hybrid Cv.Maurossia is tissue culture. In this research, after optimizing of sterilization of explants with sodium hypochlorite, MS culture medium with various concentrations of BA was used for the establishment. The highest growth rate was observed in 0.2 mg l-1 BA. Then, explants were transferred to MS medium with different concentrations of BA, NAA and IAA. The results showed the optimal branch regenerated was obtained at 2 mg l-1 BA and 0.5 mg l-1 IAA. In indirect organogenesis, the part of the leaf with the petioles was used and the optimum percentage was observed in 2 mg l-1 BA with 1 mgl-1 NAA. Then, explants transferred to the rooting induction medium of MS and MS/2 with IBA and Phloroglucinol. The most rooting induction was observed in MS/2 medium with 1 mg l-1 BA and 0.2 mg l-1 Phl (Phloroglusinol). Also, due to the importance of the morphology of the Rosacea family, the anatomical studies of the vegetative organs were compared in two samples of in vivo and in vitro plants and the results showed that the general structures in both samples are similar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords. Rosaceae
  • In vitro culture
  • lateral buds
  • explant
  • anatomical structure