مقایسه اثر عصاره آبی و اتانولی کرفس ( Apium gavelens) در جلوگیری از رشد آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس درشرایط in vitro

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران ،ایران

2 استاد گروه قارچ شناسی پزشکی ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

3 دانشیار گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

4 استادیار گروه قارچ شناسی پزشکی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران ، تهران، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد ، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران،تهران ،ایران

6 دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران

چکیده

امروزه تعداد زیادی از داروهای ضد قارچی در دنیا تولید می شوند، اما مسئله اصلی مقاومت دارویی به این درمان ها می باشد و به همین دلیل یافتن درمان های جدید و یا موادی که اثر ضد قارچی داشته باشند همواره مورد توجه پژوهشگران حوزه های مختلف می باشد. لذا در این تحقیق به بررسی اثرات ضد قارچی عصاره کرفس بر روی قارچ های مخمری جنس کاندیدا آلبیکنس، درماتوفیت ها (ترایکوفایتون روبروم) و ساپروفیت ها (آسپرژیلوس فلاووس) در شرایط آزمایشگاهی پرداخته شده است. در این مطالعه آزمایشگاهی، عصاره های آبی و الکلی کرفس با روش خیساندن تهیه شدند. فعالیت ضدقارچی عصاره الکلی و آبی گیاه کرفس با استفاده از روش انتشار در دیسک و انتشار در چاهک برای 3 نوع قارچ آسپرژیلوس فلاووس، ترایکوفایتون روبروم و کاندیدا آلبیکنس با 3بار تکرار ارزیابی گردید. حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MFC) نیز به روش میکرودایلیشین تعیین گردید. نتایج نشان داد عصاره اتانولی گیاه کرفس در مقایسه با عصاره آبی در شرایط آزمایشگاهی اثر بازدارندگی بیشتری برسویه های مورد مطالعه دارد. در نتیجه عصاره اتانولی گیاه کرفس از اثر ضد قارچی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect of watery and alcoholic Celery ( Apium graveolens) extraction on the growth of Aspergillus flavus,Trichophyton rubrum and Candida albicans : in vitro

نویسندگان [English]

  • robab ebrahimibarough 1
  • seyed jamal hashemi 2
  • roshanak daei 3
  • Sadegh Khodavisi 4
  • peghah ardi 5
  • shima parsay 6
1 tehran university of medical sciences
2 Professor of medical mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Associate professor Department of Medical Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 assistant professor, Department of Medical Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 M.Sc. student, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
6 school of public health, tehran university of medical sciences, tehran, iran
چکیده [English]

Nowadays, a large number of antifungal drugs are produced in the world, but the main issue of drug resistance to these treatments is BASHDV, therefore, new findings or materials that have antifungal effect have always been considered for researchers in different fields.Therefore, this study the antifungal effects of celery extract on the yeast fungi of Candida albicans, Dermatophyte (Trichophyton rubrum) and sproblons (Aspergillus flavus) have been investigated in laboratory conditions. In this experimental study, watey and alcoholic extracts of celery were prepared by maceration method.Antifungal activity of alcoholic and watery extract of the celery plant was evaluated using application diffusion in disk and well diffusion for 3 types of Aspergillus flavus, Trichophyton, and Candida albicans with three replications. Minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MFC) by Microdilishin method were determined. The results were analyzed using one-way anova. The results showed that the alcoholic extract of the celery plant in comparison with the watery extract has a more inhibitory effect on the laboratory conditions. As a result, the alcoholic extract of the celery plant has a greater antifungal effect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • watery and alcoholic extract of of Apium graveolens
  • Candida albicans
  • Aspergillus flavus
  • Trichophyton rubrum