بررسی ارتباط چند شکلی ژن pik3cA (rs7640662) با ابتلا به سرطان تخمدان در استان آذربایجان شرقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد شبستر

2 گروه زیست شناسی، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر-ایران

چکیده

سرطان تخمدان ششمین سرطان شایع در زنان است که برخی از عوامل محیطی و ژنتیکی در بروز این سرطان نقش دارند. اطلاعات نشان می دهد که تغییرات سوماتیک در pik3cA از طریق جهش یا تقویت ژن کاملاً در سرطان تخمدان با 30 درصد متداول تر است. بنابراین در پژوهش حاضر، ارتباط چند شکلی جایگاه (rs7640662) ژنpik3cA با ابتلا به سرطان تخمدان در زنان استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش ها: در این مطالعه چند شکلی ژن فوق در 70 خانم مبتلا به سرطان تخمدان و 70 خانم سالم استان آذربایجان شرقی توسط روش ARMS-PCR مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: با بررسی توزیع چندشکلی جایگاه مورد نظر تفاوت فراوانی ژنوتیپ ها در دو گروه سالم و بیمار با استفاده از آزمون کای مربع، معنی‌دار نبود (P=0/128) که نشان دهنده عدم ارتباط این جایگاه با بروز بیماری سرطان تخمدان می باشد.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که چند شکلی ژن pik3cA در جایگاه فوق با ریسک ابتلا به سرطان تخمدان ارتباطی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the gene polymorphism pik3cA (rs7640662) in women with ovarian cancer in East Azerbaijan province

نویسنده [English]

  • Seyedeh Rogayeh Tizmaghz 2
2 -bilogy deparment, Ahar branch, Islamic Azad university, Ahar, Iran
چکیده [English]

Ovarian cancer is the most common cancer among women that some environmental and genetic factors contribute to this cancer.
The data show that somatic changes in pik3cA through mutation or enhancement of gene are quite common in ovarian cancer with 30.5% of mutation or internal changes or other changes. In this study, the association of pik3cA (rs7630662) polymorphism gene associated with ovarian cancer was studied.
Materials and methods: In this study, the polymorphism of pik3cA (rs7640662) gene was studied in 70 women with ovarian cancer and 70 healthy women in East Azerbaijan province by PCR-ARMZ method.
Results: In this study, Chi-square statistical analysis showed that there was no significant difference between healthy population and unhealthy group in terms of abundance (p=0/128), which indicated that there is no correlation between this site and incidence of ovarian cancer.
Conclusion: The results of this study showed that the polymorphism of pik3cA gene is not associated with ovarian cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ovarian cancer
  • pik3cA
  • ARMS – PCR