بررسی ساختار تشریحی و مواد موثره کلم بروکلی در دو اقلیم مختلف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اراک

2 گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، واحد تهران شمال ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال ، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک،اراک، ایران

چکیده

با افزایش روز افزون مصرف گیاهان دارویی در درمان طبیعی این شاخه از طب مکمل جایگاه ویژه ایی در درمان بیماری ها پیدا کرده است . اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی و ضد سرطانی گیاهان در ایران منشاء بسیاری از تحقیقات بوده است.
از جمله این گیاهان می توان به کلم بروکلی اشاره نمود .کلم بروکلی Broccoli با نام علمی. Brassica oleracea L یکی از اعضای خانواده کلم Brassicaceaeاست. نکته مهم بررسی ثاثیر شرایط اقلیمی بر خواص این گیاه بوده و اثرات آن بر ساختار تشریحی و مواد موثره آن ، که هدف این پژوهش به شمار می رود.
در این مطالعه،نمونه های دو اقلیم متفاوت اراک و تهران تهیه شده و از اندامهای رویشی و زایشی گیاه بروکلی برش گیری و در تثبیت کننده در الکل اتانول 90 درصد تثبیت شدند.سپس از نمونه ها برش گیری شده و بعد مراحل آماده سازی از جمله رنگبری و شستشو ، رنگ آمیزی شده و بکمک فوتومیکروسکوپ بررسی شدند.تهیه اسانس بکمک دستگاه کلونجر انجام شده و ترکیبات موجود در دو نمونه بکمک کروماتوگرافی گازی بررسی شدند.
در این گیاه تغییرات اقلیم تاثیرات اندکی بر بافتهای مقاوم بر کلم بروکلی داشته و تنها میزان پارانشیم برگ ، تعداد آوندها در اندامهای دمبرگ، برگ،ساقه و بساک موثر بودند.
مقایسه ترکیبات اسانس نیز تفاوتی با هم نداشتند.در نهایت می توان نتیجه گرفت که با توجه به مقاوم بودن این گیاه و وجود ساختارهای کرانس، می توان در اقلیم های مختلف بدون نگرانی از تغییر خواص آن به مصرف این گیاه برای مصارف دارویی پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the anatomical structure and effective ingredients of broccoli (Brassica oleracea) in two different climates

نویسندگان [English]

  • zohreh jafari 1
  • Maryam Dehghan 2
  • zahra korani 3
1 Assistant professor, PhD in biology, Department of biology,Arak Branch, Islamic Azad university, Arak, Iran.
2 Department of biology, North Tehran Branch, Islamic Azad university, Tehran, Iran
3 Arak branch, Islamic azad university, Arak ,Iran.
چکیده [English]

With the increasing use of herbs in natural treatments, this branch of complementary medicine has found a special place in the treatment of diseases. Herbal medicine in diseases and especially infectious diseases has improved in recent years. The antimicrobial and antifungal and anti-cancer effects of these plants in Iran have been the source of many researches and at the end, this research can lead to self-sufficiency in the country's pharmaceutical industry.
Among these plants, could be considered to broccoli with medicinal and many antimicrobial and antifungal properties. Broccoli with scientific name. Brassica oleracea L is a member of the Brassicaceae cabbage family.
The important thing about the impact of this plant is its climatic condition, which will be effective on its anatomical structure which is an important goal of this research.
In this study, specimens of two Different Climates from Arak and Theran was perepared then The broccoli vegetative and reproductive organs were cut and fixied in 90% Ethanol alcohol fixatin. Then After the preparatory steps, including cleaning and washing,stained and were studied by photomicroscope.
Interestingly, with regard to the tissues resistant to this plant, climate change has had no effect on broccoli. Only the amount of leaf parenchyma and number of vessels in The petiole, leaf, stem and anther organs were effective. Finally, it can be concluded that due to the resistance of this plant, it can be used in different climates without worrying about changing its properties to the use of this plant for medicinal purposes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Broccoli
  • anatomical structure
  • climate
  • Arak and Theran