تحلیل و بررسی اثر داروی کربوپلاتین بر روی اووژنز (تخمک گذاری) و تغییرات رحمی در موش ماده بالغ نژاد NMRI در شرایط In vivo

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم پایه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دامغان، ایران

چکیده

سرطان یکی از بیماری های شایع در سراسر دنیا می باشد. از مهمترین روش های درمانی برای سرطان شیمی درمانی است که به وسیله رژیم های دارویی مختلفی انجام می گیرد. یکی از داروهای رایج در شیمی درمانی «کربوپلاتین» است. هدف از این کار تحقیقاتی بررسی تاثیر داروی کربوپلاتین برروی تخمک زایی و تغییرات رحمی در موش نژاد NMRI است. در این پژوهش 30 سر موش به پنج گروه کنترل، شم و سه گروه تجربی تقسیم شدند. داروی کربوپلاتین در سه دوزmg/kg 120، 60، 30 به صورت زیرجلدی به موش های تجربی تزریق و پس از تشریح حیوانات، تخمدان و رحم جدا شدند و تحت مراحل تهیه بافت و رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین قرار گرفتند. همچنین خونگیری جهت بررسی دو هورمون استرادیول و FSH انجام شد. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج بیانگر آن است که دراثر مصرف داروی کربوپلاتین، در فولیکول های بدوی، ثانویه، گراف، جسم زرد و رگ های خونی کاهش معنی دار و در فولیکول های آترتیک افزایش مشاهده گردید. قطر کلی تخمدان در هر سه گروه تجربی کاهش یافت اما در قطر فولیکول ها تغییر چشمگیری دیده نشد. در بررسی های رحمی، قطر رحم، لایه های آن، ضخامت لومن و تعداد غدد ترشحی در گروه های تجربی و میزان هورمونهای FSH و استرادیول کاهش یافت. باتوجه به اختلال در سیستم هورمونی و کاهش تعداد فولیکول های بدوی، ثانویه و گراف و افزایش فولیکول های آترتیک، داروی کربوپلاتین بر روی باروری تاثیر منفی داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the effect of carboplatin on oogenesis and uterus changes in adult female NMRI mice strain

نویسندگان [English]

  • Sepideh Gholami Yarahmadi 1
  • nasim HAYATI ROODBARI 2
  • KAZEM PARIVAR 3
  • Gholamhassan Vaezi 4
1 islamic azad university science and research branch
2 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran
4 Department of Biology, Damghan Branch, Islamic Azad University, Damghan, Iran
چکیده [English]

Cancer is one of the most common diseases around the world. The most important therapies for cancer are chemotherapy that is performed by various medications. One of the common drugs in chemotherapy is “Carboplatin”. In this study, the effects of Carboplatin on oogenesis and uterine changes in NMRI mouse strain have been investigated In vivo. In this study, 30 adult female mice were randomly divided into five groups: control, sham and three experimental groups. Experimental groups were injected Carboplatin with 0.36, 0.18, 0.09 mg/ml density for 28 days and all were injected subcutaneously. After describing the animals, the ovary and uterus were separated and subjected to histopathologic and stained by hematoxylin and eosin. Blood sampling was performed to study both estradiol and FSH. The results were analyzed using one-way ANOVA and SPSS software. By using Carboplatin,, the number of primordial, secondary, Graafian follicles, corpus lutea and blood vessels decreased and the number of atretic follicles increased. The diameter of ovary in experimental groups decreased, but there was no significant change in diameters of follicles. Uterine studies showed that, the uterine’ diameter and layers, and the diameter of lumen reduced. In addition, the number of uterine glands decreased. Also, the levels of FSH and estradiol decreased. Regarding to using Carboplatin, this drug by decrease in the number of primordial, secondary and Graafian follicles, increase in number of atretic follicles, and also disruption of the hormonal system, the probability of premature aging may increase and has a negative effect on fertility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carboplatin
  • Oogenesis
  • uterine changes
  • ovarian follicles
  • NMRI mouse strain