نکاتی جدید در بازنگری گونه های افرا (Acer L.) در ایر ان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

جنس Acer متعلق به خانواده Sapindaceae در حدود 156-124 گونه دارد. Acer به عنوان یکی از بزرگترین جنس های تیره Sapindaceae در آسیا، اروپا، آمریکای شمالی و شمال آفریقا پراکنش دارد. در طبقه بندی های اخیر دارای 16 بخشه است. در منابع مختلف هشت گونه برای ایران ذکر شده است و کوه های البرز و زاگرس مراکز اصلی پراکنش گونه های این جنس در ایران است. مهمترین صفات شناساگر این جنس میده آن که بصورت دو فندقه بالدار یا دو سامار و همچنین برگهای متقابل آن است .در راستای بازنگری فیلوژنتیکی گونه های این جنس، گونه A. gilanense، برای اولین به دنیا معرفی می گردد. در این پژوهش به دلیل خویشاوندی نزدیک گونه جدید با گونه A. cappadocicum var. stenocarpum، با آن مقایسه می شود. بررسی های انجام شده با استفاده از ویژگی های مورفولوژی، نواحی فاصله انداز بین ژنی(ITS) و مطالعه میکرو مورفولوژی میوه سامار، صورت گرفته است. همچنین کلید شناسایی جدید برای گونه های جنس Acer، در ایران ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New notes on Acer L. species in Iran

نویسندگان [English]

  • Fariba Sharifnia 1
  • fatemeh asadi 2
  • fahimeh salimpoor 2
1 member of Biology Department, North Tehran Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

The genus Acer belongs to the family Sapindaceae, about 156-124 species. Acer, as one of the largest genera of the Sapindaceae, is distributed in Asia, Europe, North America and North Africa. It has 16 sections in recent categories. Eight species have been mentioned in different sources for Iran and Alborz and Zagros Mountains are the main centers of distribution of this species in Iran. The most important characteristic of this genus is that it has two winged nuts or bisamara as well as its opposite leaves. In line with the phylogenetic revision of the species, A. gilanense is introduced to the world for the first time. In this study, due to the close affinity of the new species with A. cappadocicum var. stenocarpum, compared with it. Investigations have been carried out using morphological features, intergenic spacer regions (ITS), and micro-morphological study of Samar fruit. A new identification key for Acer species is also presented in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acer
  • Micromorphology
  • identification key