مقایسه کمی وکیفی روغن اسانس پونه سای خوشه ای(Nepeta racemose ) در مراحل مختلف رشد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناس ارشد زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام شهر

3 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، رودهن، ایران

چکیده

پونه سای خوشه ای با نام علمی Nepeta racemosa L. از خانواده نعناعیان گیاهی است علفی، و یکی از گیاهان دارویی مهم در دنیا و کشور ما بوده که دارای مقادیر قابل توجهی متابولیت های ثانویه و به ویژه روغن های اسانسی می باشد. از مواد مؤثره این گیاه استفاده فراوانی هم در طب و هم در صنایع دارویی، آرایشی و بهداشتی می شود. (خلد برین و اسلام زاده، 1380) هدف از این پژوهش بررسی و مطالعه روغن اسانس گیاه پونه سای خوشه ای در مراحل مختلف رشداست. گیاه پونه سای خوشه ای گیاه Nepeta racemosaاز نیمه تیر ماه تا اوایل مرداد ماه 1393 در طی مراحل قبل از گلدهی, بعد از گلدهی و مرحله میوه دهی از منطقه جاده هراز بعد از امامزاده هاشم سه راهی پلور به سمت لار, پس از شناسایی جمع آوری گردید نمونه ها با استفاده از دستگاه کلونجر اسانس گیری شداسانس پونه سای خوشه ای ، ترکیبات مونوترپنی بیشترین درصد اجزاء اسانس گیاه پونه‌سای خوشه‌ای را در تمامی 5 مرحله دارا هستند که در این بین، مقدار دو ترکیب نپتالاکتون و 1،8-سینئول نسبت به سایر ترکیبات بیشتر بوده است. در بسیاری از مطالعات صورت گرفته در زمینه تعیین ترکیبات شیمیایی اسانس‌ها که در منابع موجود است ترکیبات مونوترپنی جزء غالب آنها را تشکیل داده(33)، و در برخی از آنها نیز مونوترپن‌های نپتالاکتون و 1،8-سینئول از مواد اصلی تشکیل دهنده اسانس هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality and quantity Comparison of clustered Sa oregano essence(Nepeta racemose ) at different stages of growth

نویسندگان [English]

  • fateme zandi toghan 1
  • giti barzin 2
  • ali mazooji 3
1 Department of Biology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
2 Department of Biology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Department of Biology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Clustered Oregano Sai with the scientific name, Nepeta racemosa L. from Spearmint family, is a plant like a grass, and one of the most important medicinal plants in the world and our country that has significant amounts of secondary metabolites and is especially essence. Useful material of this plant, is using in the medicine field and pharmaceutical industry and cosmetics and hygienic field.(khalad Barin and Islam zade, 1380). The purpose of this study is to analyze and study the essence oil of clustered Sai Oregano plant at different growth stages. clustered Sa oregano essence plant (Napata racemosa) from mid-July to early of August 1393 during phase before flowering, After flowering and fruiting phase in Haraz Road area after the Holy Hashem ( imam zade) Plur three ways toward Lar, is collected After identification. After collecting and drying, essence oils of samples are taken by using distillation and Clevenger apparatus. Clustered Sa oregano essence, monoterpene component has highest percentage of plant clustered Sa oregano essence, in all 5 stages. In the meantime, the two combined composition of Nptalactones and 1,8-cineole were higher than the other compounds. In many of the studies on the chemical composition of essences that are exist in the resources; Monoterpenes compounds constitute the most of their component (33). And in some of them Npta monoterpene lactones and 1,8-cineole are main ingredients of essence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Essence
  • Clustered Oregano Sa with the scientific name
  • Nepeta racemosa L
  • The area of Heraz road after Imamzadeh Hashem Pelor road to Lar