بررسی میزان بیان miR-21 در ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 گروه ژنتیک، دانشکده علوم و فناوری های نوین، واحد علوم پزشکی تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه و هدف: سرطان پروستات شایع ترین سرطان در مردان است.دسته ای از بیومارکرهای تشخیصی، microRNA ها هستند که می توان از آن ها در تشخیص انواعی از بیماری ها به خصوص سرطان ها استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات سطح بیان miR-21 در ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم است.
مواد و روش ها: این پژوهش روی 70 نمونه ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات (32 نفر متاستاتیک و 38 نفر غیر متاستاتیک) و 30 نمونه ادرار افراد سالم که نتیجه بیوپسی آن ها منفی بود (گروه کنترل)، انجام شد. پس از استخراج RNA با استفاده از ترایزول، سنتز cDNA صورت گرفت و سپس تغییرات سطح بیان miR-21 در ادرار افراد مبتلا به سرطان پروستات و افراد سالم به روش Real-time PCR بررسی شد. آنالیز نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار REST 2009 انجام شد.
نتایج و یافته ها: یافته ها حضور miR-21 را در ادرار بیماران مبتلا به سرطان پروستات نشان داد و در نتایج حاصل، miR-21 افزایش بیان معنی داری (P=0.003) را نسبت به افراد سالم نشان داد. miR-21 در گروه متاستاتیک (P=0.042) میزان بیان بیشتری نسبت به گروه غیر متاستاتیک (P=0.036) در مقایسه با افراد سالم داشت.
بحث و نتیجه گیری: با توجه به بررسی نتایج مطالعه ی حاضر، miR-21 در افراد مبتلا به سرطان پروستات نسبت به افراد سالم دارای افزایش بیان معنی داری بود که می توان برای تشخیص افراد مبتلا به سرطان پروستات و حتی تفکیک متاستاتیک و غیر متاستاتیک از این بیومارکر استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate of miR-21 expression level in urine samples of people with prostate cancer

نویسندگان [English]

  • Alireza Emamvirdizadeh 1
  • mehrdad hashemi 2
  • franak jamshidian
1 Faculty of Advanced Scienced and technology, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Department of Genetics, Faculty of Advanced Science and Technology, Tehran Medical Sciences, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction: Prostate cancer is the most common cancer in men A group of diagnostic biomarkers is MicroRNA, they can be used to diagnose variable diseases, especially cancers. this study, we investigate changes in the expression level of miR-21 in urine, in people with prostate cancer and healthy group.
Materials and methods: This research was done on 70 urine samples of prostate cancer patients (32 Metastatic and 38 Non-metastatic) and 30 control samples with negative biopsy report. First RNA was extracted with Trizol, after the cDNA synthesis, changes in the expression of miR-21 and miR-214 in the urine of people with prostate cancer and healthy group were investigated by using Real-time PCR. Statistical analysis of data was calculated with REST 2009.
Results: The results revealed the presence of miR-21 in urine samples in patients with prostate cancer, and it was found that miR-21 showed a significant increase in expression (P=0.003) than healthy group. miR-21 in metastatic group (P=0.042) demonstrate over expression than non-metastatic group (P=0.036).

Conclusions: The results show that, miR-21 has significant change in expression level in patients with prostate cancer in compare of healthy group, and can be a non-invasive method to detect prostatic patients and also use this biomarker to determine metastatic and non-metastatic group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prostate cancer
  • urine
  • biomarker
  • miR-21