اثر امواج تلفن همراه و مصرف سیر بر هورمون های استروژن، تستوسترون و دی هیدرواپی آندروسترون در موش‌های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم

2 دانشکده مامایی علوم پزشکی لار

چکیده

مقدمه: امواج الکترومغناطیس بر غدد جنسی و باروری اثر دارد. مطالعه حاضر با هدف تاثیر امواج تلفن همراه و مصرف سیر بر هورمون های جنسی در موش صحرایی انجام شد.
روش کار: تعداد 28 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار 90 روزه با میانگین وزن 5/236 گرم انتخاب و در 4 گروه 7 تایی قرار گرفتند. گروه تجربی A: دریافت روزانه امواج مایکروویو با طول موج 900 مگاهرتز. گروه تجربی B: دریافت 20 میلی لیتر محلول عصاره سیر پخته. گروه تجربی C: دریافت 20 میلی لیتر محلول عصاره سیر پخته همراه با پرتو مایکروویو با طول موج 900 مگاهرتز. گروه کنترل: بدون تیمار و با رژیم غذایی عادی. سپس سنجش هورمون‌های جنسی انجام شد.
یافته‌ها: مقادیر هورمون‌های استروژن و دی هیدرواپی آندروسترون در مواجهه با امواج تلفن همراه در گروه تجربیA نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشت (0.05>P). هورمون استروژن در گروه تجربی دریافت کننده عصاره سیر کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل داشت (0.05>P). در گروه دریافت همزمان امواج تلفن همراه و مصرف عصاره سیر مقادیر هورمون های استروژن، تستوسترون و دی هیدرواپی آندروسترون افزایش معنی داری داشت (0.05>P).
بحث و نتیجه گیری: در صورتی که موش ها به طور همزمان تحت تابش امواج و مصرف عصاره سیر قرار گیرند، عصاره سیر نمی تواند اثرات تخریبی امواج تلفن همراه بر هورمون های جنسی را جبران کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of mobile phone waves and using garlic on estrogen, testosterone and dehydroepiandrosterone hormones in rats

نویسندگان [English]

  • Vahid Hemayatkhah Jahromi 1
  • mahbobe Parnian 2
1 Islamic Azad University, Jahrom Branch
2 Medical Science university, Lar
چکیده [English]

Introduction: Electromagnetic waves is effect factor on sexual glands and fertility The present study aimed to determine the effect of mobile phone waves and using garlic on sexual hormones in rats.
Methods: 28 adult male rats with average weight of 236.5 g were selected. Rats were divided into 4 groups of 7. Experimental group A: Receiving 900 MHz microwave waves, experimental group B: receiving 20 ml the extract of cooked garlic, experimental group C: receiving 20 ml the extract of cooked garlic extract with microwave light at wave length 900 MHz, control group: untreated group with normal diet. Then the concentration of sexualhormones were measured.
Results: Estrogen and hydroepiandrosterone levels that were exposured to electromagnetic wave were significantly higher in the experimental group than in the control group (P <0.05). The group with using garlic extract and receiving the wave of mobile phone simultaneously, there was a significant increasing in the concentration of estrogen, testosterone and dehydroepiandrosterone comparing to the control group (P <0.05).
Conclusion and Discussion: Garlic extract could not offset the damaging effects of sexual hormones in rats were exposed to radiation and use garlic extract simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile phone Waves
  • Sexual hormones
  • Garlic
  • Rats