بررسی اثر ترمیمی پلاسمای سرد بر پوست سوخته در موش بالغ سوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری ، ساری، ایران

چکیده

زخم ناشی از سوختگی معمولاً به کندی بهبود می یابد و این زخم ها مستعد عفونت باکتریایی و تشکیل اسکار هستند. امروزه در کنار روش های قدیمی استریل و پانسمان زخم از لیزر CO2 یا پلاسمای نیتروژن برای تسریع فرآیند انعقاد خون و ترمیم زخم استفاده می‌شود که هردو روش به دلیل حرارت بالای ایجاد شده در درمان زخم های سوختگی کاملاً موفق نیستند و امید می‌رود استفاده از پلاسمای سرد بتواند در تسریع روند طبیعی ترمیم زخم نسبت به سایر درمان ها مثمرثمر باشد. لذا هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پلاسمای سرد بر روی زخم سوختگی حرارتی بر روی پوست موش بالغ سوری در شرایط in vivo می باشد. 24 سر موش نر بالغ سوری به صورت تصادفی در گروه های کنترل، کنترل سوختگی، شم و گروه تجربی قرار گرفتند. پس از بیهوشی و در شرایط استریل ازطریق تماس  جسم داغ در پشت گردن موش ها یک زخم مدور به قطر 8 میلی متر ایجاد شد و روز ایجاد سوختگی به عنوان روز صفر در نظر گرفته شد. سپس موش ها در گروه های تجربی 1 تا 3 به ترتیب به مدت 30، 60 و 120 ثانیه بوسیله ی تابش پلاسمای سرد گاز هلیوم به مدت یک هفته به صورت روزانه تحت تیمار قرار گرفتند. پس از پایان دوره ی تیمار از بستر زخم نمونه برداری شد. نمونه ها در بوئن تثبیت شدند و پس از قالب گیری با پارافین، برش هایی به ضخامت 5 میکرون از آن ها تهیه شد و با هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شدند. بهبود زخم از طریق بررسی پارامترهایی از قبیل ضخامت لایه شاخی پوست، اپیدرم، درم، هیپودرم، تعداد فولیکول های مو و قطر و تعداد عروق خونی در پوست ارزیابی گردید. مطالعه ماکروسکوپی محل زخم نشان داد که تیمار موش ها با پلاسمای سرد موجب کاهش قطر منطقه سوخته شده است. همچنین بررسی ضخامت لایه های پوستی (لایه های شاخی، اپیدرم، درم و هیپودرم) در گروه های تجربی در مقایسه با گروه کنترل سوختگی بصورت معنی دار (p < 0.001) افزایش یافته است و نیز تعداد (p < 0.001) و قطر عروق پوستی (p < 0.01) نیز در مقایسه با گروه کنترل سوختگی بصورت معنی دار افزایش یافته است. مساحت زخم نیز در مقایسه با گروه کنترل سوختگی در روز هفتم بصورت معنی دار (p < 0.001) کاهش یافته است. نتایج نشان داد که تابش پلاسمای سرد گاز هلیوم در تمامی شاخص های ارزیابی ترمیم زخم موثر بوده و با القای آن در زمان سوختگی می توان به تسریع در بهبود ترمیم زخم کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Therapeutic effect of cold plasma on burnt skin in adult mice

نویسندگان [English]

  • Shadi Dorehlo 1
  • simin mohamadi Gorji 2
  • Nasim Hayati Rodbari 1
1 Biology Depaetment, Islamic Azad University Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Biology Depaetment, Islamic Azad University of Sari, Sari, Iran.
چکیده [English]

Burn wounds significantly heal the patient and these wounds are prone to infection with electrical energy and scar formation. The use of CO2 laser or nitrogen plasma along with the old methods of sterilization and whisper dressing to accelerate the process of blood clotting and wound healing. It may repair the natural process and be more effective than other treatments. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effect of cold plasma on heat burn wound on the skin of adult Syrian mice in vivo. 24 adult male mice were randomly divided into control, fuel control, sham and experimental groups. After anesthesia and under sterile conditions, a circular wound with a diameter of 8 mm was created on the back of the mice's neck through hot body contact and caused burns as a zero day. Mice in experimental groups 1 to 3 were then treated daily for 30, 60 and 120 seconds, respectively, by cold or plasma irradiation of helium gas for one week. At the end of the treatment period, the sample bed was tested. The samples were tagged in Bowen and after molding with paraffin, 5 micron thick sections were prepared and stained with hematoxylin and stained. Wound healing is achieved by examining parameters such as the thickness of the stratum corneum, epidermis, dermis, hypodermis, the number of hair follicles and the diameter and number of blood vessels in the skin. Macroscopic examination of the wound site showed that the team of mice with cold plasma reduced the diameter of the burned area. Also, the thickness of skin layers (horny layers, epidermis, dermis and hypodermis) in experimental groups increased significantly (P <0.001) compared to the control group of fuel, as well as the number (P <0.001) and diameter of vessels. Dermal (P <0.01) was also increased compared to the control group of the fuel group. Wound area also decreased significantly (p <0.001) compared to the control group of fuel on the seventh day. The results showed that cold plasma irradiation of helium gas is effective in all performance indicators and by inducing it during burns can help accelerate wound healing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cold plasma
  • Burned Skin
  • Wound healing