بررسی اثر ضد سرطانی عصاره هیدروالکلی دو گیاه بومادران (Achilla millefolium L.) و مریم گلی (Salvia officinalis L.) بر علیه سلول‌های سرطانی معده انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه بیوتکنولوژی و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 گروه یوتکنولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

3 گروه زیست شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 فارغ التحصیل

5 دانشجوی فارغ التحصیل

چکیده

درمان سرطان به وسیله گیاهان دارویی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. دراین میان، برخی گونه‌های گیاهی دارای موادی هستند که از طریق آپوپتوز و یا نکروز، موجب مهار یا از بین بردن سلول‌های سرطانی می‌گردند. خانواده نعناعیان و کاسنیان از جمله گیاهان دارویی هستند که دارای اثرات بیولوژیکی بسیار می‌باشند. هدف ازاین مطالعه بررسی اثرسمیت عصاره‌های گیاهان پونه و درمنه بر روی رده‌ی سلولی سرطانی معده (AGS) می‌باشد. در این مطالعه از اندام‌های هوایی گیاهان عصاره گیری شد. سلول‌های AGS با غلظت‌های عصاره هیدرواتانولی (g/mlµ 1000- 50) و در فاصله‌های زمانی 24، 48 و 72 ساعت تیمار شدند. سمیت سلولی با استفاده از روش MTT برآورد شد و میزان القاء آپوپتوز به روش فلوسایتومتری با رنگ آمیزی Annexin-V ارزیابی شد. نتایج حاصل ازتست MTT مهار قوی و وابسته غلظت تکثیر سلول‌های سرطانی را توسط عصاره‌های مختلف بومادران و مریم گلی نشان داد. این عصاره‌ها اثر ضد‌سرطانی وابسته به دوز و زمان برسلول‌های AGS دارند. در بررسی رویداد آپوپتوز در‌سلول‌های تحت تیمار نیز عصاره‌پونه تاثیر بیشتری داشت. با توجه به اثرات سیتوتوکسیک عصاره‌های هیدرواتانولی بر سلول‌های AGS، این گیاهان می‌توانند به عنوان یک پتانسیل بالقوه برای مطالعات بیشتر در درمان سرطان مورد استفاده قرار گیرد. بنابرین تخلیص ماده موثره موجود در این عصاره‌ها و نیز تعیین مکانیسم تاثیر آنها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of hydroalcoholic extract of Achilla millefolium and Salvia officinalis against human gastric Cancer cells

نویسندگان [English]

  • Omid Sofalian 1
  • naser zare 2
  • Saeed Latifi 3
  • Sara Motalebinia 4
  • Kobra Hasanpour 5
1 Scientific staff
2 scientific staff
3 Scientific staff
4 Post Graduated student
5 Post graduated student
چکیده [English]

Treatment of cancer by medicinal plants has long been of interest to researchers. In the meantime, some plant species contain substances that, through apoptosis or necrosis, can inhibit or eliminate cancer cells. The family of mint and chicory are among the medicinal plants that have many biological effects.The purpose of this study was to investigate the effect of Pennyroyal and Artemisia extract on gastric cancer cell line (AGS).In this study, aerial parts of plants were extracted. AGS cells were treated with the concentrations of Hydroatanolic extract (50-1000 g / ml) at 24, 48 and 72 hours intervals. Cell motility was estimated using MTT method and the rate of induction of apoptosis by flow cytometry with The Annexin-V .The results of MTT assay showed strong and dependent inhibitors of the concentration of cancer cell proliferation by various extracts of Achillea and Salvia. These extracts have a doseand time dependent anti cancer effect on AGS cells. In the study of apoptosis in treated cells, the extract of the Pennyroyal was more effective. Due to the cytotoxic effects of hydrotanolic extracts on AGS cells, these plants can be used as potential option for further studies on cancer treatment. Therefore, the purification of the active ingredient in these extracts and the determination of their effect mechanism is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achillea
  • salvia
  • Gastric cancer cells (AGS)
  • ethanolic extract