اثر شرایط آبیاری و نوع خاک بر تعداد میوه‌های تشکیل شده، قطع بافت آوندی تخمک (دانه) و پوکی میوه‏‌ در دو رقم پسته (Pistacia vera L.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست‌شناسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

سیستم آوندی اجازه می دهد که گیاهان آب و مواد غذایی را تا فاصله زیادی بین ریشه و بخش‌های دیگر گیاه شامل ساقه، برگ، میوه و دانه منتقل کنند. همچنین، این سیستم نقش پشتیبانی مکانیکی نیز دارد. در این مطالعه، میزان تخمک‌های دچار قطع انتقال آوندی و رابطه این میزان با میزان پوکی میوه‌ در ارقام پسته کله ‌قوچی و احمد آقایی در دو نوع بافت خاک (سبک و سنگین) و با دو دور آبیاری (24 و 48 روز)، انجام شد. برای تعیین قطع انتقال آوندی در تخمک، هشت هفته پس از شکوفایی، شاخه‌های حاوی خوشه درون محلول فلورسئین‌دی‌سدیم قرار گرفته و سپس میوه‌های کوچک برشگیری دستی شده و با میکروسکوپ فلورسنس مطالعه شدند. میزان تخمک‌های نمو یافته (میوه‌های سالم) و پوک در زمان برداشت تعیین شد. در دور آبیاری کوتاه‌تر (24 روز) تعداد میوه‌های تشکیل شده در مقایسه با دور آبیاری طولانی (48 روز) بالاتر بود. همچنین، قطع انتقال آوندی در تخمک‌ها و میزان پوکی نیز بالاتر بود. در خاک سنگین که استعداد بالای حفظ آب را دارد، میزان پوکی افزایش یافت. این نتایج می‌توانند به تعداد بیشتر میوه‌های تولید شده در آبیاری زیاد و خاک سنگین بعنوان شرایط مناسب، و در نتیجه رقابت شدیدتر بین آن‌ها برای پر شدن نسبت داده شوند. رقم کله‌قوچی نسبت به احمدآقایی، برای تولید میوه‌های پوک بیشتر از قطع انتقال آوندی در بند تخمک‌ (دانه)های در حال رشد استفاده می‌کند. قطع انتقال آوندی می‌تواند به طور گذرا اتفاق افتاده و مجددا توسط گیاه ترمیم شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of irrigation periods and soil texture on fruits number, vascular transport defect of ovule (seed) and fruits blankness in two pistachio (Pistacia vera L.) cultivars

نویسندگان [English]

  • farkhondeh rezanejad
  • Najmeh Hosseini
  • Elaheh ZamaniBahramabadi
Department of biology, , Shahidbahonar university of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

The vascular system allows plants to rapidly transport water and nutrients over long distances between roots and other plant parts. It also provides mechanical support for the plant body. In this study, the effect of soil texture (light and heavy) and irrigation periods (24 and 48 days) were assayed on vascular transport defect of ovules and fruits blankness in two pistachio cultivars (Kalehghoochi and Ahmadaghae). Eight weeks after flowering, some branches were kept in disodium fluorescein solution. Then, the small fruits were sectioned by hand and studied with fluorescence microscopy for vascular defect. The rate of fruit blankness was determined at harvest time too. Overall levels of developed ovules (fruits) in each inflorescence as well as fruit blankness were studied. The fruits numbers were higher in shorter irrigation period (24 days) and heavy soil compared with longer irrigation period (48 days) and light soil. Also, the rate of vascular transport defect in ovules as well as fruit blankness were higher too. These results can be attributed to the higher number of fruits produced in high water availability and heavy soil, as optimal condition, and in results, their stronger competition for fruit filling. It was also shown that in comparison with Ahmadaghaee cultivar, the Kaleghoochi cultivar mostly through the vascular transport blocking in developing ovules (seeds) is resulted in blankness of fruits. Vascular transport defects can occur transiently and be repaired by the plant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blankness
  • disodium fluorescein
  • fluorescence staining
  • Pistachio
  • sectioning