مقایسه ی اثر نگهدارنده ماده موثره اکوتیپ های متفاوت گیاه زنیان ((Tracheyspermum ammi بر روی رشد قارچ های فاسد کننده مرکبات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده:
مقدمه و هدف: هدف مقایسه ی محتوی شیمیایی ماده موثره ی جداسازی شده از گیاه زنیان ((Tracheyspermum ammi از سه منطقه ی رویشی ایران به عنوان نگهدارنده مرکبات بر رشد قارچ های Alternaria alternata،Penicillium digitatum، Aspergillus niger است.روش کار: بعد از تهیه اسانس ها به روش تقطیر با آب با دستگاه کلونجر و آنالیز آن با دستگاه GC-MS ،اثرات ضد قارچی اسانس های اکوتیپ های مختلف گیاه زنیان با روش های دیسک دیفیوژن،حداقل غلظت مهار کنندگی،حداقل غلظت کشندگی و 50 % مهار رشد قارچی تعیین گردید و با اثرات ضد قارچی عصاره و عرق این گیاه مقایسه شد.یافته ها: همه اسانس ها در روش دیسک دیفیوژن ،هاله عدم رشد بیشتر از 10 سانتی متر داشتند ولی شاهد رشد قارچ ها با عصاره و عرق زنیان بودیم.از تاثیرگذارترین اکوتیپ اسانس ها روی قارچ های مورد بررسی ،اکوتیپ شیراز و کرمان برای آسپرژیلوس نایجر با MIC و MFC برابر 125 و 250 میکروگرم بر میلی لیتر بود.کم ترین درصد مهار رشد مربوط به اسانس شیرازی برای قارچ آلترناریا آلترناتا و اصفهان برای قارچ آسپرژیلوس نایجر در غلظت های 25/31 تا 2000 میکروگرم در میلی لیتر به ترتیب بین (58/5 تا 100 %) و (3/5 تا 100 %)است.نتیجه گیری: اسانس زنیان در مقایسه با عصاره و عرق این گیاه اثر ضد قارچی قابل ملاحظه ای روی قارچ های مورد بررسی دارد.بنابراین می توان امیدوار بود که درآینده با جایگزینی اسانس گیاه زنیان به جای داروهای ضدقارچی شیمیایی که همواره دارای اثرات جانبی زیادی می باشند به عنوان نگهدارنده مرکبات استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of preservative effect of effective material of ecotypes of Tracheyspermum ammi on the growth of citrus fungi.

نویسندگان [English]

  • atefeh habibi roodbari
  • mohaddeseh larypoor
  • Fariba Sharifnia
Department of Biology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction and aims: In this study , we reviewed the comparison the chemical content of active ingredient was isolated from Trachyspermum ammi Plant of three bioclimatic zones of Iran as preserver of Citrous fruits on the growth of Alternaria alternata, Penicillium digitatum, Aspergillus niger .Methods: essential oil of Trachyspermum ammi fruit from different ecotypes were prepared by hydrodistillation in a Clevenger-type apparatus and were quantified and identified by comparison with standard spectra after GC-MS analysis. Antifungal effect of essential oils was evaluated by disk diffusion method, Minimum Inhibitory Concentration (MIC), Minimum Fungicidal Concentration (MFC) and 50% inhibition of fungal growth (IC50). The results: All essential oil ecotypes in the disk fusion method had a growth inhibition zone greater than 10 cm but we saw the growth of fungi with extracts and sweets of essential oil. The most effective ecotype of essential oils on the studied fungi were the Shiraz and Kerman ecotype for Aspergillus niger with MIC and MFC equal 125 and 250 ug/ml. The lowest percentage of growth inhibition is realated to essential oil of Shiraz for Alternaria alternata and Esfahan for Aspergillus niger in concentration 31/25 to 2000 ug/ml between (5/58-100%)-(5/3-100%). Discussion: The finding of this study indicates that essential oil compared to extract and sweat of this plant has a significant antifungal effect on the fungi studied. So you can hope that in the future, replacing herbal essential oil instead of chemical antifungal drugs that always have a lot of side effects can used as citrus retainers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trachyspermum ammi fruit
  • Ecotype
  • Essence
  • Citrus preservative
  • Alternaria alternata