بررسی اثر اگزوزوم های مشتق شده از سلول های بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی بر سطوح هورمون های استرادیول و تستوسترون مترشحه از سلولهای گرانولوزای تخمدان موش نابالغ نژاد NMRI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم پایه،واحد علوم و تحقیقات،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی،دانشکده علوم پایه،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 گروه زیست شناسی، دانشکدة علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

امروزه مشکل ناباروری در دنیا به ‌صورت یک نگرانی اجتماعی درآمده است و می‌تواند ضربه روانی شدیدی به زوجین وارد سازد. از مهمترین سلول های تخمدان، سلول های گرانولوزا می باشند که رشد و بلوغ اووسیت ها را تحت تاثیر قرار می دهند. اگزوزوم ها یک کلاس ویژه از وزیکول های خارج سلولی می باشند که می توانند با سیگنال رسانی به سلول ها باعث بروز پاسخ های سلولی شوند. هدف از این پژوهش تجربی بررسی ترشح هورمون های استرادیول و تستوسترون در سلولهای گرانولوزای تحت تیمار با اگزوزوم های مترشحه از سلول های بنیادی مغز استخوان می باشد. در این پژوهش سلول های بنیادی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی کشت داده شدند و محیط کشت رویی سلول ها که حاوی اگزوزوم بودند جمع آوری گردید. درادامه با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی، میکروسکوپ الکترونی نگاره حضور و قطر اگزوزوم ها بررسی شد. در نهایت غلظت هورمون های مترشحه از سلول های گرانولوزا با روش الیزا بررسی شد. نتایج بدست آمده توسط میکروسکوپ نیروی اتمی و نگاره حضور اگزوزوم ها با قطر تقریبی 70 نانومتر را تایید کردند و همچنین تیمار سلول های گرانولوزای تخمدان موش کوچک آزمایشگاهی با اگزوزوم های بدست آمده از سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش کوچک آزمایشگاهی موجب افزایش ترشح هورمون های استرادیول و تستوسترون توسط این سلول ها شد. نتایج بدست آمده از این مطالعه موید تاثیر اگزوزوم های مشتق شده از مغز استخوان بر ترشح هورمون ها جنسی و تاثیر بر باروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of exosomes derived from bone marrow stem cells on the levels of estradiol and testosterone secreted from the ovarian granulosa cells of immature NMRI mice

نویسندگان [English]

  • Javad Baharara 1
  • Sajad Farrokhyar 2
  • akram eidi 3
  • nasim HAYATI 4
1 Department of Biology and Applied Biology Research Center for Animal Development, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
2 Department of Biology, Faculty of Sciences, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The problem of infertility in the world today has become a social concern and can cause severe psychological trauma to couples. One of the most important ovarian cells are granulosa cells that affect the growth and maturation of oocytes. Exosomes are a special class of extracellular vesicles that can trigger cellular responses by signaling to cells. The aim of this experimental study was to evaluate the secretion of estradiol and testosterone in granulosa cells treated with exosomes secreted from bone marrow stem cells. In this study, bone marrow stem cells were cultured and the culture medium of cells containing exosomes was collected. Subsequently, the presence and diameter of exosomes were examined using atomic force microscopy and electron microscopy. Finally, the concentration of hormones secreted from granulosa cells was assessed by ELISA method. The results obtained by atomic force microscopy and electron microscopy confirmed the presence of exosomes with an approximate diameter of 70 nm and also treatment of mice ovarian granulosa cells with exosomes derived from bone marrow mesenchymal stem cells increased the secretion of estradiol and testosterone by these cells. The results of this study confirm the effect of exosomes derived from bone marrow on the secretion of sex hormones and the effect on fertility

کلیدواژه‌ها [English]

  • stem cells
  • Exosomes
  • Granulosa cells
  • estradiol
  • Testosterone