شناسایی فیتوشیمیایی، تعیین برخی متابولیت‌های اولیه و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی در گیاه شورپسند اشنان Seidlitzia rosmarinous

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

گیاه شورپسند اشنان با نام علمی Seidlitzia rosmarinous از خانواده اسفناجیان، گیاهی با کاربرد در صنایع مختلف است که اغلب در نواحی شور و قلیایی، بیابان‌ها و شوره‌زارها به ‌عنوان گونه‌ای بومی و سازگار رویش می یابد. در مطالعه حاضر گیاه اشنان با استفاده از سه حلال اتانول، متانول و آب به روش سوکسله عصاره‌گیری شد، سپس عصاره متانولی مورد بررسی فیتوشیمیایی قرارگرفت. به منظور شناسایی ترکیبات شیمیایی و عناصر موجود در گیاه به ترتیب، آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنج جرمی بر روی عصاره متانولی و آنالیز پراش انرژی پرتو ایکس بر روی پودر گیاه اشنان انجام گرفت. سپس محتوای برخی متابولیت‌های اولیه نظیر: پروتئین، فیبر و کربوهیدرات در پودر گیاه اندازه‌گیری شد. همچنین فعالیت آنتی‌اکسیدانی آن‌ با استفاده از آزمون ABTS مورد ارزیابی قرارگرفت. بیشترین راندمان وزنی مربوط به عصاره‌گیری با حلال آب بود. بررسی‌های فیتوشیمیایی حضور ترکیبات آلکالوئیدی، فلاونوئیدی، تاننی، ساپونینی، استروئیدی و گلیکوزیدی و عدم حضور ترپنوئید‌ها را نشان داد. آنالیز کروماتوگرافی گازی-طیف‌سنج جرمی حضور 51 ترکیب شیمیایی، و آنالیز پراش انرژی پرتو ایکس حضور 8 عنصر را در گیاه نشان داد. بیشترین میزان فعالیت آنتی‌اکسیدانی مربوط به عصاره اتانولی می‌باشد. براساس نتایج به دست آمده، گیاه اشنان می‌تواند به عنوان یک آنتی‌اکسیدان طبیعی، در صنایع بهداشتی، دارویی و غذایی مورد استفاده قرار بگیرد. همچنین وجود عناصر سدیم، کلر و کلسیم فراوان در گیاه نشان از شور پسند بودن گیاه اشنان است که می‌تواند برای مدیریت مشکلات زیست محیطی و کشت در خاک های شور بسیار حائز اهمیت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of Phytochemical, Determination of Some Primary Metabolites and Antioxidant Capacity in Ashanan (Seedlitzia rosmarinous)

نویسندگان [English]

  • Roya Azadi 1
  • m kolahi 2
  • Nahid Pourreza 1
  • Mahnaz Davabi 1
1 Department of Chemistry, Faculty of sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
2 Department of Biology, Faculty of sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The Halophytic plant of Ashanan With Scientific name Seidlitzia rosmarinous From the Chenopodiceae family, Plant with applications in various industries Which often grow in saline and alkaline areas, deserts and salt marsh as indigenous and adapted species. In the present study plant of ashnan Using three solvents, ethanol, methanol and water were extracted by Soxhlet method, Then, the ethanolic extract was examined phytochemically. In order to identify the chemical compounds and elements available in the plant Respectively, GC / MS analysis was performed on methanol extract and EDS analysis on Ashnan powder. also, the content of some of the early metabolites, such as protein, fiber and carbohydrate, was measured in plant powder. Finally, its antioxidant activity was evaluated using the ABTS test. the highest Weighted Efficiency was related to water solvent extraction. Phytochemical studies revealed the presence of alkaloids compounds, flavonoids, tannins, saponins, steroids and glycosides, and the absence of terpenoids. The GC / MSS analysis showed the presence of 51 chemical compounds, and the EDS analysis showed the presence of 8 elements in the plant. The most antioxidant activity is in the ethanolic extract. Based on the results Ashnan plant can be a natural antioxidant, In Sanitary, medicine and food industries. Also, the presence of sodium, chlorine and calcium elements in the plant indicates saltiness of the Ashnan plant. It can be very important to manage environmental problems and cultivate in saline soils.

کلیدواژه‌ها [English]

  • natural antioxidants
  • Ashnan
  • Primary Metabolites