تعیین سطح بیان ژن fgf-9 در نمونه های سرمی بیماران مبتلا به سرطان ریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک، دانشکده علوم نوین پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم پزشکی تهران، تهران، ایران.

2 گروه بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 گروه میکروبیولوژی ، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: سرطان ریه یکی از علل عمده مرگ و میر ناشی از سرطان است. فعال سازی سیگنال هایfgf از جمله fgf-9 در بیماری زایی چندین سرطان، از جمله سرطان ریه نقش دارد. همچنینfgf-9 ممکن است یک شاخص برای پیش آگهی باشد و با میزان بقا در بیماران مبتلا به NSCLC مرتبط است. بنابراین در این تحقیق میزان بیان ژن fgf-9 در سرم افراد مبتلا به سرطان ریه بررسی گردید.
روش بررسی: در این تحقیق، 50 نمونه سرم افراد سالم و 50 نمونه سرم افراد مبتلا بهNSCLC از مراجعین به بیمارستان مسیح دانشوری تهران تهیه و توسط پرسشنامه هایی، اطلاعات فردی وکلینیکوپاتولوژیکی افراد مورد مطالعه جمع آوری شد. سپس جداسازی پلاسما، استخراج RNA، سنتز cDNA، طراحی پرایمرها انجام و میزان تغییرات بیان fgf-9 درسرم افراد سالم و مبتلا به سرطان ریه توسط روش Real time PCR مورد ارزیابی قرارگرفت. برای آنالیز نتایج از نرم افزار REST استفاده شد.
یافته ها: در این مطالعه در سرم افراد مبتلا به مراحل اول تا سوم متاستاز، بیان ژن fgf-9 اختلاف معنی داری نداشت اما در سرم افراد مبتلا به مرحله چهارم متاستاز، میزان بیان ژن fgf-9 به مقدار 46/4 برابر نسبت به نمونه های نرمال کاهش معنی دار (05/0p <) داشت.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه، در صورت تایید این نتایج در نمونه های بیشتر، احتمالاً درآینده می توان از بررسی میزان بیان ژن fgf-9 موجود در سرم افراد، برای پیش بینی مرحله متاستاز سرطان ریه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the level of fgf-9 gene expression in serum samples of patients with lung cancer

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Hashemi 1
  • fatemeh sadat alavimoghadam 2
  • elham siasi 3
1 Faculty of Advanced Scienced and technology, Islamic Azad University, Tehran Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Lung cancer is one of the major causes of cancer deaths. The activation of fgf signals, including fgf-9, is involved in the pathogenesis of several cancers, including lung cancer. Also, fgf-9 may be an indicator for prognosis and is associated with survival rates in patients with NSCLC. Therefore, in this study, the rate of fgf-9 gene expression in the serum patients with lung cancer was investigated.

Analysis method: In this study, 50 serum samples of healthy subjects and 50 serum samples of NSCLC patients were collected from patients referring to Masih Daneshvari Hospital in Tehran and were collected by questionnaires, individual and clinical data of the subjects. Then, Plasma isolation, RNA extraction, cDNA synthesis, primer design were performed and the rate of changes of fgf-9 expression in the serum of healthy and lung cancer patients was evaluated using Real Time PCR. REST software was used to analyze the results.

Findings: In this study, the expression of fgf-9 gene was not significantly different in the serum of patients with the first to third stages of metastasis but in the serum of people with stage IV metastasis the level of expression of fgf-9 gene had a significant reduction of 4.46 (p < 0.05) times than normal samples.

Conclusion: According to the results of this study, if these results are confirmed in more samples, the level of the fgf-9 gene expression in the serum of individuals can probably be used in the future to predict the stage of metastasis of lung cancer

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lung Cancer
  • Serum
  • Metastasis
  • fgf-9 gene