سنتز، بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمایی و بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره گیاه درمنه (آرتمیزیا دیفوزا) محصور شده در نانوژل آلژینات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

یکی از تکنولوژی‌های نوین در فناوری نانو، استفاده از نانوژل ها جهت رهایش بهتر دارو و افزایش اثرات ضدمیکروبی آن می‌باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ضدمیکروبی عصاره گیاه درمنه [آرتمیزیا دیفوزا] محصور شده در نانوژل هیالورونیک اسید علیه پاتوژن‌های میکروبی استافیلوکوکوس اورئوس، انتروکوکوس فکالیس، اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا می باشد. در این مطالعه ابتدا عصاره گیاه درمنه با روش ماسراسیون با استفاده از حلال آبی گرفته شد. به دنبال آن عصاره تهیه شده در نانوژل هیالورونیک اسید محصور شده و نانوژل تهیه شده توسط روش های میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) و DLS و FTIR مورد تایید قرار گرفت. هم چنین رهایش عصاره در زمان، دما و pH های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت اثرات ضد میکروبی نانوژل حاوی عصاره علیه پاتوژنهای میکروبی از قبیل استافیلوکوکوس اورِئوس، انتروکوکوک فکالیس، اشریشیا کلی و سودوموناس آئروژینوزا توسط روش کمترین غلظت مهارکنندگی (MIC) بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوژل سنتز شده دارای ساختار کروی و دارای میانگین اندازه ۸۵ نانومتر بود. هم چنین نتایج FTIR نشان دهنده محصور شدن عصاره داخل ساختار نانوژل بود. میزان رهایش عصاره از الگوی مناسبی برخوردار بود. نتایج ضد میکروبی نشان داد که نانوژل حاوی عصاره دارای MIC کمتری نسبت به عصاره بود. ‌بر اساس یافته های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که نانوژل هیالورونیک اسید حاوی عصاره دارای اثرات ضد میکروبی معنادار بوده و در آینده با تحقیقات بیشتر می‌تواند در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis, physico-chemical properties and anti-bacterial activity of alginate nanogel encapsulated Artemisia diffusa extract

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Shamsi
  • Ali Asghar Bagheri
  • Amir Mirzaie
چکیده [English]

One of the new fields in nanotechnology is the use of nanogels to improve the release of drug and increase its antimicrobial effects. The aim of this study was to evaluate the antimicrobial effects of Artemisia diffusa extract encapsulated in hyaluronic acid nanogels against the pathogenic bacteria including Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa.
In this study, A. diffusa extract was first obtained by maceration method using aqueous solvent. The extract was then encapsulated in hyaluronic acid nanogels and the nanogels prepared were confirmed by scanning electron microscopy (SEM), Dynamic light scattering (DLS) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) methods. The release of the extract was also investigated at different times, temperatures and pHs. Finally, the antimicrobial effects of nanogels encapsulated extract and free extract against the pathogenic bacteria were investigated by the lowest inhibitory concentration (MIC) method.
The results showed that the synthesized nanogels had a spherical structure and an average size of 85 nm. FTIR results also showed that the extract was trapped within the nanogel structure. The release rate of the extract had a good pattern. Antimicrobial results showed that the nanogels encapsulated extract had lower MIC than the extract.
Based on the findings of this study, it can be concluded that hyaluronic acid nanogels encapsulated extract have significant antimicrobial effects and it can be used in the pharmaceutical industry in the future with more studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artemisia diffusa
  • hyaluronic acid nanogel
  • Antimicrobial Activity