مطالعه ی تاثیر استرس اکسیداتیو بر مسیر سیگنالینگ سلولی Nrf-2درسلول های بنیادی مزانشیمال(MSCs)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ،واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،یران

2 گروه زیست شناسی ،واحد اهر،دانشگاه آزاد اسلامی ،اهر،یران

چکیده

مطالعه برروی سلول های بنیادی مزانشیمال نشان داد که القای اتوفاژی در MSCsموجب افزایش حساسیت دربرابر استرس اکسیداتیوو مهاراتوفاژی باعث مقاومت MSCs نسبت به استرس های اکسیداتیو وافزایش میزان بقایMSCs در مقایسه با سلول های کنترل می شود . هدف از این مطالعه بررسی تاثیر استرس اکسیداتیو بر مسیر سیگنالینگ سلولی Nrf2 درسلول های بنیادی مزانشیمال می باشد. مطالعه حاضر در مرکز تحقیقات ریز فناوری دارویی علوم پزشکی تبریز، در سال 1396 انجام شده است. در این مطالعه تجربی،سلول های بنیادی مزانشیمی در محیط کشت DMEM-F12 کشت داده شدند و بعد از تریپسینه کردن کشت مجدد انجام و پاساژ سلولی چهارم انتخاب شد. سپس با استفاده از روش MTT assay مورد بررسی قرار گرفت. استخراج DNA از سلول های تیمار شده انجام و تست DNA Ladder assay صورت گرفت و پس از تهیه cDNA میزان بیان ژن های Nrf2در سلول های بنیادی مزانشیمی به روش Real-time PCR مورد سنجش قرار گرفت تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت. نتایج نشان دادند که استرس اکسیداتیو می تواند مسیر سیگنالینگ سلولی Nrf2-Nngoi را فعال کند و سلول های بنیادی میتوانند از طریق این مسیراسترس را مهار نمایند. بنابراین باید برای تقویت این مسیر از طریق آنتی اکسیدانت های غذایی و مکمل به منظور افزایش کارایی سلول درمانی اقدام نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of the effect of oxidative stress on Nrf-2 cell signaling pathway in mesenchymal stem cells (MSCs)

نویسندگان [English]

  • parisa bostani 1
  • elnaz khojaste 2
  • changiz ahmadizadeh 2
1 Departement of biology,Bonab Branch,Islamic Azad University, Bonab ,Iran
2 Departement of biology,Ahar Branch,Islamic Azad University, Ahar ,Iran
چکیده [English]

The study of mesenchymal stem cells showed that induction of autophagy in MSCs increased sensitivity to oxidative stress Maharatophagy induced resistance of MSCs to oxidative stress and increased survival of MSCs compared to control cells. The aim of this study was to investigate the effect of oxidative stress on the Nrf2 cell signaling pathway in mesenchymal stem cells. The present study was conducted at the Pharmaceutical Micro-Technology Research Center of Tabriz Medical Sciences in 2017. In this experimental study, mesenchymal stem cells were cultured in DMEM-F12 medium and after trypsinization, re-culture was performed and the fourth cell passage was selected. Then it was examined using MTT assay method. DNA extraction was performed from treated cells and DNA Ladder assay was performed. After cDNA preparation, the expression of Nrf2 genes in mesenchymal stem cells was measured by real-time PCR. Data analysis was performed using SPSS software. done. The results showed that oxidative stress could activate the Nrf2-Nngoi cell signaling pathway and that stem cells could inhibit stress through this pathway. Therefore, it is necessary to strengthen this pathway through dietary antioxidants and supplements to increase the effectiveness of cell therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oxidative stress
  • Stem Cells Mesenchymal
  • Nrf2