بررسی اثر تیمارهای تنظیم کننده رشد در بیوسنتز اندول الکالوییدهای پروانش Catharanthus roseus (L) G. Don. در شرایط کشت بافت، کشت سوسپانسیونی و کشت مزرعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور، تهران،ایران

2 استادیار، گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

3 استاد ، گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

4 استاد ، گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده

گیاه پروانش منبع غنی از آلکالوئیدها است که در همه بخش‌های گیاه پراکنده‌ا‌ند. وجود آلکالوِئیدهای ارزشمند در تمام بخش‌های گیاه سبب شده است که، به عنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی و خواص آن بررسی شود.این مطالعه به منظور بررسی اثر تیمارهای تنظیم کننده‌ رشدی بر بیوسنتز اندول الکالوییدها‌ی گیاه دارویی پروانش در شرایط کشت بافت، کشت سوسپانسیونی و کشت مزرعه اجرا شد.آزمایش در سه کشت جداگانه،شامل کشت بافت، کشت سوسپانسیونی ، کشت مزرعه و تاثیر استفاده هم زمان تنظیم کننده‌های رشدIAA و NAA بر میزان آلکالوئیدهای تولید شده توسط گیاه پروانش انجام شد. هورمون های IAA در سه غلظت(1/0 ، 5/0 0/1 میلی گرم در لیتر)و NAA (1/0 ، 5/0 0/1 میلی گرم در لیتر) در سه تکراربصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی مزرعه موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج درسال1398اجرا شد. نتایج آزمایش نشان داد که NAA، باعث افزایش میزان آلکالوئید‌های آجمالیسین، سرپانتین و افزایش میزان آلکالوئید کل در حدود 20 درصد می‌باشد. در بین تنظیم کننده‌های رشد مورد مطالعه، IAA اثر کاهشی را در تغییرات میزان آلکالوئیدها از خود نشان داد و این کاهش در برخی موارد در حدود 10 درصد بود. همچنین استفاده از روش کشت سوسپانسیونی نسبت به دو روش دیگر باعث افزایش آلکالوئیدها شد، و در کشت مزرعه مقدار آلکالوئید کل نسبت به سایر روش ها افزایش نشان داد.براساس نتایج حاصل از این آزمایش،به نظر می رسد استفاده از روش کشت سوسپانسیونی در بسیاری از موارد نسبت به دو گروه دیگر مزیت نسبتا مناسب‌تری را از خود نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the hormonal treatments effect on biosynthesis of endol alkaloids in tissue culture, suspension culture and field culture

نویسندگان [English]

  • Ali. Kazemzadeh Haghighi. 1
  • Sobhanian. Hamid.. 2
  • Bakhshi Khaniki. Gholamreza.. 3
  • Ebrahimi. Mohammad ali.. 4
1 Ph. D. Student, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 .Assistant Professor, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran
3 .Professor, Department of Biology, Payame Noor University, Tehran, Iran
4 Professor, Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The plant is a rich source of alkaloids that are distributed in all parts of the plant. The presence of valuable alkaloids in all parts of the plant has led to its introduction as a very important medicinal plant and its properties to be investigated. This study was conducted to investigate the effect of growth regulatory treatments on the biosynthesis of indole alkaloids of Parvanesh medicinal plant in culture. Tissue, suspension culture and field culture were performed. The experiment was performed in three separate cultures, including tissue culture, suspension culture, field culture and the effect of simultaneous use of IAA and NAA growth regulators on the amount of alkaloids produced by the butterfly plant. . IAA hormones in three concentrations (0.1, 0.5 mg / L) and NAA (0.1, 0.5 0.5 mg / L) in three replications in a completely randomized field design Karaj Seed and Plant Breeding Research Institute was established in 1398. The experimental results showed that NAA increased the alkaloids of agemalicin, serpentine and increased the total alkaloids by about 20%. Among the growth regulators studied, IAA showed a decreasing effect on changes in alkaloid levels, and in some cases this decrease was about 10%. Also, the use of suspension culture method increased alkaloids and in field cultivation, the amount of total alkaloids increased compared to other methods. Based on the results of this experiment, it seems that the use of method In many cases, suspension cultivation has a relatively better advantage than the other two groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Provence
  • Tissue Cultivation
  • Cell Suspension Cultivation
  • Farm Cultivation
  • alkaloid